Absolutorium dla Zarządu Powiatu nie budzi wątpliwości

Region 5 czerwca 2018 Wydanie 19/2018
Absolutorium dla Zarządu Powiatu nie budzi wątpliwości

Zarząd Powiatu Myślenickiego otrzymał od Rady Powiatu absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2017

- Jesteśmy aktywnym samorządem i nie ograniczamy się do samej administracji. Poszukujemy pieniędzy zewnętrznych, w tym unijnych, realizujemy szereg inwestycji drogowych i edukacyjnych, wspieramy finansowo myślenicki szpital. To wszystko wymaga środków, dlatego budżet za rok 2017 był kolejnym trudnym, ale ambitnym budżetem i cieszę się, że udało się nam go zrealizować - mówił po sesji starosta Józef Tomal.

W 2018 roku Powiat Myślenicki wypracował dochody w wysokości 107.140.804,34 zł. - Gdy uchwalaliśmy budżet ostrożnie planowaliśmy dochody, zgodnie z pierwotną uchwałą miały one wynieść 93,2 mln złotych. Jednak skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych, w tym dotacji z Unii Europejskiej pozwoliło na wzrost tych dochodów i realizację kolejnych inwestycji - tłumaczy wicestarosta Tomasz Suś.

- Największe źródło dochodów powiatu stanowi subwencja ogólna z budżetu państwa - blisko 45,5 miliona złotych. Jednak jak tłumaczy radny Edward Zadora, który jest przewodniczącym Komisji Budżetowej wysoka subwencja ogólna to również zasługa Powiatu, ponieważ aż 82% jej wysokości stanowi jej cześć oświatowa, wynikająca między innymi z ilości uczniów i prowadzonych oddziałów w szkołach ponadpodstawowych. Gdyby nasze szkoły nie spełniały wysokich standardów poziomu nauczania, bezpieczeństwa i wyposażenia to przegrywałyby konkurencję ze szkołami z Krakowa czy Wieliczki. Tymczasem to my przyjmujemy uczniów z ościennych powiatów - podkreśla starosta Józef Tomal.

Kolejnym znaczącym źródłem dochodów Powiatu Myślenickiego są udziały we wpływach z podatków dochodowych oraz opłaty, które w 2017 roku przyniosły budżetowi aż 26,80 mln złotych. - To przede wszystkim część z podatków dochodowych, którą otrzymujemy jako samorząd powiatowy. Udział w PIT zapewnił nam w minionym roku ponad 21,5 miliona zł, czyli aż 1/5 wszystkich dochodów - komentuje Bolesław Pajka radny i członek Zarządu.

Powiat uzyskał wysokie dochody również na finansowanie wydatków w zakresie transportu i łączności - 7,8 miliona złotych oraz pomocy społecznej - 10,87 mln zł. Wydatki powiatu w 2017 roku wyniosły 111.534.201,58 zł.

Wspomniana popularność szkół Powiatu Myślenickiego nie powinna dziwić. To właśnie przede wszystkim na oświatę powiat wydaje najwięcej pieniędzy - stanowi ona główną kategorię po stronie wydatków. Na szkoły w 2017 r. wydano 34,66 mln złotych, a ogólnie na oświatę blisko 37,5 miliona. To ponad 1/3 wszystkich wydatków, jakie powiat zrealizował w poprzednim roku (33,58%). - Nie zamierzamy oszczędzać na szkołach. Wiedza i umiejętności to przyszłość naszych dzieci, a co za tym idzie powiatu i regionu. Gdy będziemy szkolić dobrych specjalistów to będzie rosnąć zatrudnienie i pensje - komentuje wicestarosta Tomasz Suś. Gdy do tej kwoty doliczymy kolejne sumy pieniędzy konsumowane na edukację np. prawie 7,34 miliona na edukacyjną opiekę wychowawczą (m.in. poradnie psychologiczno-pedagogiczne, placówki wychowania pozaszkolnego) to okazuje się, że na edukację, oświatę, opiekę i rozwój młodzieży wydajemy naprawdę sporo.

- Kolejną dziedziną, w którą powiat mocno inwestuje są drogi. W 2017 roku na transport w powiecie wydano 23,54 miliona złotych. Z tego 18,69 miliona zostało bezpośrednio wykorzystane na działania mające na celu utrzymanie i przebudowę dróg. Z tej kwoty aż 73% - tj. 13,64 mln zł - zostało przeznaczone na modernizację starych dróg i mostów. Warto wspomnieć chociażby takie inwestycje jak ustabilizowanie i zabezpieczenie osuwiska w Dziekanowicach, modernizację drogi Zakliczyn - Brzączowice - Siepraw, most w Czasławiu czy remont ul. Słonecznej w Myślenicach - wymienia Józef Tomal.

19,5 miliona złotych Powiat przeznaczył na pomoc społeczną, zadania z zakresu polityki społecznej oraz wsparcie rodzin, jak mówi Krzysztof Halek radny i członek Zarządu Powiatu, to pieniądze trafiające do Domów Pomocy Społecznej, ale też na wsparcie dla stowarzyszeń i organizacji wspierających niepełnosprawnych i często realizujących w imieniu Powiatu zadania publiczne. - Cenimy sobie taki model współpracy. Członkowie Stowarzyszenia „Kolonia” czy myślenickiego koła PSONI świetnie wiedzą jak pomagać niepełnosprawnym, a my te działania chętnie finansujemy - mówi Krzysztof Halek. Na dzienne ośrodki wsparcia prowadzone przez te organizacje Powiat w 2017 roku przeznaczył 1,23 miliona. Pozostałe wydatki dotyczą kosztów świadczenia usług, administracji obiektów ale również ich remontów i prac modernizacyjnych zapewniających poprawę warunków dla pensjonariuszy DPSów i innych instytucji a także działań mających na celu wsparcie rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji lub w kryzysie.

W 2017 roku przychody powiatu wyniosły 9.554.919 zł, a rozchody 3.230.300 zł. W analizowanym roku budżetowym wystąpił deficyt w wysokości 4 393 397,26 zł i był on niższy o 1,93 miliona niż planowano w uchwale budżetowej. Starosta Tomal podkreśla jednak, że sytuacja finansowa powiatu jest stabilna.

- Mamy na to twarde dowody. W rankingu finansów samorządu terytorialnego, który był przygotowywany na tegoroczny Europejski Kongres Samorządów zajmujemy 77. pozycję (na 314 powiatów ziemskich). W porównaniu z wieloma powiatami regionu to bardzo dobre miejsce np. powiat limanowski zajmuje 155 miejsce, suski 108, a bocheński 158. Oczywiście są lepsi jak powiat oświęcimski z 53. lokatą, ale to oznacza, że musimy nadal pracować. Co roku jest lepiej - przekonuje starosta Tomal. Dane pokazują, że ma rację. Sytuacja finansowa Powiatu jest stabilna między innymi w związku z stale rosnącymi dochodami własnymi - jak wynika z danych GUS - dochody te nieprzerwanie rosną od roku 2009.

WSPiFE