Budżetowe ostatki

Budżetowe ostatki

Ostatnia w 2017 roku sesja Rady Miejskiej poświęcona została sprawom budżetowym

Umorzenie pożyczki na budowę OREW

Na sesję przybyła delegacja myślenickiego koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego – obecna dyrektor Angelika Jaśkowiec, była dyrektor Teresa Chłosta i prezes Paweł Karniowski. Przybyli, by podziękować Radzie Miejskiej i burmistrzowi za umorzenie ostatniej transzy pożyczki, udzielonej na budowę ośrodka dla osób niepełnosprawnych na Zarabiu. Pożyczka od gminy wyniosła 1 mln zł i była umarzana w transzach w kolejnych latach. Ostatnia już, umorzona na tej sesji rata wynosiła 200 tys. zł.

Dziękując za pomoc gminy Myślenice, goście przedstawili prezentację budowy obiektu i jego obecnego funkcjonowania. Budowa trwała 3 lata, a jej koszt wyniósł ponad 3 mln zł, z czego 1 mln pochodził z gminy, 1 mln 350 tys. zł z Państwowego Funduszu na rzecz Osób Niepełnosprawnych i ok. 1 mln zł z darowizn. Działki pod budowę użyczył powiat myślenicki. Kamień węgielny wmurowany został 6 września 2011 r., budowę ukończono 21 października 2013 r., a uroczyste otwarcie Ośrodka miało miejsce 7 grudnia 2013 r. Jak poinformowała Teresa Chłosta, po przeprowadzeniu się do nowego budynku, zaczęło przybywać dzieci uczęszczających do OREW. Początkowo obowiązek szkolny realizowało 17-18 osób, obecnie jest to 98 dzieci, a 76 dzieci jest objętych programem wczesnego wspomagania rozwoju. Goście tłumaczyli, jak ważne jest stworzenie odpowiedniej opieki i warunków do rehabilitacji oraz nauki dla osób z upośledzeniem umysłowym, zwłaszcza w stopniu średnim i głębokim. Do pracy z nimi zatrudniani są wysoko wykwalifikowani specjaliści, a nowy obiekt umożliwia wyposażenie placówki w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny i pomoce dydaktyczne adresowane specjalnie do tej grupy uczniów. Podkreślano, jak ważne było zrozumienie tego problemu przez burmistrza, gminę Myślenice i starostwo powiatowe.

Budżet 2017

Po raz ostatni Rada uaktualniła i de facto zamknęła budżet roku 2017. Ustalony został wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Należy do nich m.in. zakup systemu eSesja do Biura Rady Miejskiej, wykonanie dokumentacji projektowej budowy węzła drogowego na zakopiance w Jaworniku, stanowiącego dojazd do strefy przemysłowej, rewitalizacja Rynku wraz z otoczeniem oraz kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i gminie, budowa parkingu typu: parkuj i jedź w rejonie ul. Słowackiego. Łącznie kwota środków niewygasających wynosi 7 388 691 zł. Część z tych zadań ma być zrealizowana w I, a część w II kwartale tego roku.

Zmiany w budżecie objęły także urealnienie do stanu faktycznego kwot pobranych za wyżywienie dzieci w szkołach i przedszkolach oraz za pobyt w żłobku samorządowym. Do budżetu wprowadzono także wspomniane wcześniej umorzenie pożyczki udzielonej myślenickiemu kołu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną na budowę obiektu OREW.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przeniesiono na 2018 r. kwotę 18 000 zł na wymianę źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych, uwzględniono zmiany w terminach sporządzania i finansowania dokumentów dotyczących miejscowego planowania przestrzennego oraz wprowadzono do niej pozostałe zmiany wynikające ze zmian dokonywanych w budżecie na 2017 r.

Dodano ponadto zadanie związane z zagospodarowaniem otoczenia zbiornika dobczyckiego (3 mln 900 tys. zł) oraz ogrodzeniem boiska LKS Górki w Myślenicach na Górnym Przedmieściu (40 tys. zł).

Komunikaty i życzenia

Podczas sesji nie zgłaszano interpelacji. Burmistrz Maciej Ostrowski poinformował, że pełniący dotychczas obowiązki dyrektora Paweł Lemaniak, formalnie już został powołany do kierowania Muzeum Niepodległości w Myślenicach.

Sesję zakończył symboliczny toast i życzenia noworoczne.

Ryszard Sobkowicz Ryszard Sobkowicz Autor artykułu

Nauczyciel i reporter, który ostatnie 25 lat poświęcił na relacjonowanie życia lokalnych społeczności - szczególnie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. (HISTORIA, WYDARZENIA, SAMORZĄD, KULTURA)