Jubileusz

Bulina pod własnym sztandarem

Bulina pod własnym sztandarem
Fot. Ryszard Sobkowicz

Chociaż Bulina to malutka wioska, licząca niespełna 300 mieszkańców, to jednostka strażacka, utworzona 10 lat temu, rozwija się tu prężnie, a od niedawna występuje pod własnym sztandarem

Na uroczystość poświęcenia sztandaru przybyły delegacje zaprzyjaźnionych jednostek OSP wraz z pocztami sztandarowymi. Razem przemaszerowali spod strażnicy OSP w Trzemeśni do kościoła parafialnego, gdzie mszę w intencji jednostki w Bulinie odprawił ks. proboszcz Andrzej Caputa.

W kazaniu ks. proboszcz nawiązał do posłannictwa i służby Rycerzy Świętego Floriana oraz do znaczenia sztandaru jednoczącego szeregi organizacji pod wspólnym znakiem. Podkreślał jego wymowę jako znaku honoru. Przywołał hasło przewodnie jednostek straży ochotniczej - Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Na tym tle rozważał znaczenie służby bliźniemu jako postawę na wskroś chrześcijańską. Następnie ks. proboszcz dokonał poświęcenia sztandaru.

W uroczystościach jubileuszowych uczestniczyli też goście, w tym poseł Jarosław Szlachetka, komendant powiatowy PSP Sławomir Kaganek, prezes powiatowy ZOSP RP Jan Podmokły i prezes miejsko-gminny Waldemar Pachoń, a także władze samorządowe ze starostą Józefem Tomalem, burmistrzem Maciejem Ostrowskim, przewodniczącym Rady Miejskiej Tomaszem Wójtowiczem na czele. Przybyli też radni i dyrektor UMiG Mieczysław Kęsek. Społeczność wiejską reprezentowały sołtys Magdalena Kęsek i gospodynie - „Maliny z Buliny”.

Goście składali jednostce gratulacje, podkreślając wyjątkową mobilizację druhów z Buliny i widoczne efekty ich pracy. Zwracali uwagę, jak wielkim honorem i wyróżnieniem jest własny sztandar, składali druhom życzenia pomyślności w życiu osobistym i w służbie, a nade wszystko opieki św. Floriana. Dziękowali im za ofiarność i służbę, zarówno gdy trzeba ratować ludzkie życie i mienie, jak też w wielu gminnych potrzebach. Wskazywali, jak ważna jest dobra współpraca między organizacjami, podając jako przykład współpracę druhów z OSP Bulina ze organizacją gospodyń Maliny z Buliny. Z okazji jubileuszu burmistrz Maciej Ostrowski przekazał jednostce nagrodę na modernizację kuchni.

Uroczystość 10-lecia jednostki i przekazania sztandaru prowadził Bogusław Żyła z OSP Osieczany, a musztrę honorową - Łukasz Słowik z PSP. Przemarszom do kościoła i z powrotem towarzyszyła orkiestra dęta z Zasani.

Odznaczenia

Podczas uroczystości wręczone zostały odznaczenia wyróżniającym się druhom:

Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: Aleksander Szymoniak, Monika Wincenciak, Kazimierz Matoga, Adam Moryc i Maria Matoga.

Odznaką Strażak Wzorowy wyróżnieni zostali: Tadeusz Wincenciak, Benedykt Konieczny, Krzysztof Moryc, Aleksander Szymoniak.

Przyznano też odznakę za wysługę 10 lat w OSP. Otrzymali ją: Jacek Fąfara, Kazimierz Matoga, Tadeusz Wincenciak, Aleksander Szymoniak, Józef Wincenciak, Kazimierz Kęsek, Adam Moryc, Krzysztof Moryc, Benedykt Konieczny, Monika Konieczna, Jarosław Nowak, Monika Wicenciak, Witold Fąfara, Agata Szymoniak i Maria Matoga.

10 lat OSP w Bulinie

Po raz pierwszy w Bulinie zaczęto mówić o powołaniu OSP na zebraniu rady sołeckiej 11 grudnia 2005 r. Wtedy też złożono prośbę do burmistrza o utworzenie w Bulinie jednostki OSP, którą podpisało 21 osób. Po otrzymaniu potrzebnych zgód i załatwieniu formalności, wpis OSP Bulina do Krajowego Rejestru Sądowego nastąpił 30 października 2006 r. Pierwszym prezesem został Jacek Fąfara, a naczelnikiem - Jarosław Nowak. W 2007 r. jednostka dysponowała już swoim samochodem Ford Transit, pozyskanym z wojewódzkiej komendy policji i odpowiednio dostosowanym do potrzeb straży. Bardzo ważny okazał się rok 2010 - rok powodzi - z 47 wyjazdami do akcji ratowniczych, a także ze zorganizowaną pomocą dla ofiar powodzi z Sandomierza. Jak podkreślali przemawiający, taka pomoc nie mogłaby zostać zorganizowana, gdyby nie serdeczne i powszechne zaangażowanie mieszkańców.

Kolejne lata pracy druhowie poświęcili na zorganizowanie, rozbudowę i modernizowanie remizy oraz organizację terenu wokół budynku. Tu wielką pomocą okazała się dotacja w ramach konkursu Małopolskie Remizy, a także pomoc gminy i starostwa powiatowego. To także czas doposażania jednostki w sprzęt ratowniczy, ochrony osobistej druhów oraz umundurowanie specjalistyczne. Jednostka jest widoczna na uroczystościach gminnych i parafialnych, współpracuje ze środowiskami wiejskimi, brała udział w zabezpieczaniu Światowych Dni Młodzieży 2016 oraz wizyty Ojca Świętego Franciszka w Polsce.

W imieniu druhen i druhów OSP Bulina Kazimierz Matoga złożył wszystkim przyjaciołom straży serdeczne podziękowania.

Ryszard Sobkowicz Ryszard Sobkowicz Autor artykułu

Nauczyciel i reporter, który ostatnie 25 lat poświęcił na relacjonowanie życia lokalnych społeczności - szczególnie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. (HISTORIA, WYDARZENIA, SAMORZĄD, KULTURA)