Burmistrz wyznaczył kierunek dla gminy

9 grudnia 2010 Wydanie 47/2010
Burmistrz wyznaczył kierunek dla gminy
Radni miejscy na kadencję 2010-2014, fot. Piotr Jagniewski

Podczas inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej kadencji 2010 – 2014, radni złożyli uroczyste ślubowanie i wybrali przewodniczącego oraz jego zastępców. Burmistrz Maciej Ostrowski wygłosił przemówienie w którym nakreślił kierunek gminy Myślenice w najbliższych latach

- Wierny konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i mieszkańców – tekst roty odczytał Rafał Kudas, najmłodszy wiekiem radny. Ślubowanie polega na tym, że po odczytaniu tekstu przysięgi, każdy radny wymawia słowo „ślubuję”.

- To bardzo ważny dla Was dzień. Sam pamiętam w swoim życiu kilka ślubowań, a zasiadałem w Radzie Miasta Krakowa, w Sejmiku i Senacie. To wydarzenie, które długo się pamięta. Wchodzicie Państwo w nowy etap, znajdujecie się w grupie wybrańców, grupie reprezentującej mieszkańców tej gminy. Od teraz wszystkie oczy będą skierowane na was i każdy ruch, który będziecie wykonywać nawet w życiu prywatnym, będzie tym działaniem, na które ludzie będą patrzeć. I to jest ogromne zobowiązanie. Jaestem przekonany, że Państwo temu zobowiązaniu podołacie, a waszą wiedzę i niezwykłe talenty organizatorskie oraz artystyczne zostaną wykorzystane najpiękniej jak można. Do tej pory w Myślenicach udało się wypracować bardzo dobry model działania. To współpracujący burmistrz, starosta i parlamentarzyści. Jestem przekonany, że ten model będzie kontynuowany. Życzę Państwu również, żeby Wasi wyborcy mówili o Was: nasz radny, nasz burmistrz, nasz starosta – po ślubowaniu powiedział senator Stanisław Bisztyga, gościnnie biorący udział w sesji.

Osobne ślubowanie składał burmistrz Maciej Ostrowski. - Uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta i gminy Myślenice. Tak mi dopomóż Bóg – mówił. Następnie w swoim wystąpieniu nakreślił priorytety dla gminy na najbliższą kadencję. Najważniejsze to Droga Zachodnia i ekologia, a w jej ramach realizacja największego w historii samorządu projektu, jakim jest dokończenie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz budowa nowej oczyszczalni ścieków.

Burmistrz mówił także o konieczności sprowadzenia do strefy przemysłowej kolejnych zakładów, pozyskaniu nowych terenów pod inwestycje, rozwoju turystyki i rekreacji, komunalizacji i zagospodarowaniu turystycznego terenów w kierunku Dolnego Jazu, ochrony brzegów Raby, poprawieniu rozwiązań komunikacyjnych i poprawie bezpieczeństwa.

- Pragnę, aby szanowni Państwo Radni włączyli się aktywnie w stworzenie jeszcze lepszych czasów dla naszej Gminy. W moim przekonaniu, tylko wspólny wysiłek i praca mogą stać się przyczyną naszego wspólnego sukcesu, którym będzie dobre dziś i lepsze jutro wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Myślenice – mówił burmistrz Maciej Ostrowski.

Jerzy Grabowski przewodniczącym

Podczas pierwszej sesji przeprowadzono wybory na przewodniczącego Rady. W skład komisji skrutacyjnej weszli Tomasz Wójtowicz (przewodniczący), Agnieszka Węgrzyn i Jan Trzepacz. Na stanowisko przewodniczącego zgłoszono tylko jedną kandydaturę – Jerzego Grabowskiego. Poparło ją 17 radnych, przeciw było 2, a jeden oddał nieważny głos. Na sali było 20 radnych. Przewodniczący tę funkcję sprawować będzie po raz trzeci.

Rolę wiceprzewodniczących sprawować będą Jan Bylica (14 głosów) i Stanisław Szczepan Cichoń (13 głosów). Radni wybierali wiceprzewodniczących spośród czterech kandydatów, zaznaczając na kartach dwa nazwiska. Pozostałymi kandydatami byli Wiktor Kielan i Adam Styczeń, którzy otrzymali kolejno 7 i 5 głosów.

Radni otrzymali wzór oświadczenia majątkowego. Czas na złożenie takiego oświadczenia upływa w okresie 30 dni od złożenia ślubowania. Jeśli radny nie złoży oświadczenia w tym terminie, to przewodniczący Rady dokona wezwania i wyznaczy 14 dni na uzupełnienie tego obowiązku. Jeśli radny nadal nie wywiąże się ze swojego obowiązku, straci mandat.

p.jag
fot. Piotr Jagniewski

Radni miejscy wybrani na kadencję 2010-2014. Od lewej: Rafał Zalubowski, Wacław Szczotkowski, Wiktor Kielan, Rafał Kudas, Marian Węgrzyn, Kazimierz Dąbrowski, Jan Trzepacz, Leszek Gowin, Czesław Bisztyga, Jerzy Cachel, Adam Styczeń, Jerzy Grabowski, Stanisław Szczepan Cichoń, Bogusław Podmokły, Jan Bylica, burmistrz Maciej Ostrowski, Tomasz Wójtowicz, Jan Podmokły, senator Stanisław Bisztyga. Siedzą: Wiesława Syrek, Agnieszka Węgrzyn, Eleonora Lejda