Akcja

Do sukcesów przez szkolenia zagraniczne

Do sukcesów przez szkolenia zagraniczne

W dobie szybko zmieniającej się rzeczywistości, postępu techniki, dziecko potrzebuje dobrego nauczyciela, który musi być przygotowany do nowych wyzwań. W Szkole Podstawowej nr 3 w Pcimiu postawiono na doskonalenie zawodowe nauczycieli finansowane w ramach funduszy unijnych

Zakończyła się właśnie realizacja projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, Mobilność kadry edukacji szkolnej Erasmus+, w ramach którego przyznano szkole kwotę 134 tys. zł. Jest to drugi z trzech projektów opracowanych przez placówkę, których realizację w całości sfinansowała Unia Europejska.

Głównym celem projektu pod nazwą „W europejskim edukacyjnym kręgu” było podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych, poznania nowych, atrakcyjnych metod pracy z uczniem, wymiana doświadczeń z zagranicznymi koleżankami i kolegami po fachu, doskonalenie językowe, a także poznanie kultur i specyfiki krajów, w których odbywały sie mobilności. Celem projektu było też stworzenie sieci kontaktów z nauczycielami i ich uczniami pochodzącymi z krajów europejskich i Turcji, które w przyszłości mają zaowocować wymianą młodzieży. O środki na tego rodzaju wyjazdy szkoła chce aplikować w przyszłym roku szkolnym w ramach programu Erasmus+.

Szkolenia zagraniczne prowadzone były przez uznane firmy edukacyjne na Malcie (doskonalenie posługiwania się językiem angielskim), w Irlandii (szkolenie metodyczno-dydaktyczne oraz edukacyjne narzędzia cyfrowe), we Włoszech i Turcji (szkolenia z zakresu tworzenia treści multimedianych, programowanie z wykorzystaniem języka angielskiego, metody uczenia się na odległość).

Uczniowie i nauczyciele współpracują w ramach Programu eTwinning z międzynarodową siecią szkół realizując różne projekty np. „The magic of Christmas Time”. Opracowano innowację pedagogiczną z zastosowaniem metody CLIL (zintegrowane kształcenie przedmiotowo- językowe) zaczerpniętą z doświadczeń edukacyjnych Irlandii. Uczniowie korzystają z powodzeniem z platform cyfrowych: „Padlet”, „Cyfrowobezpieczni”, Oxford, Matlandia. Dobrze przygotowani nauczyciele sprawili, że wykorzystywanie tablic interaktywnych i innych mobilnych narzędzi weszło na stałe w praktykę szkolną. Podczas zajęć dzieci tworzą quizy, prezentacje, realizują filmiki, tworzą książeczki elektroniczne, autorskie projekty w programie Kahoot i Quizlet. Biorą udział w różnych konkursach internetowych np. „Jestem Smart”, „Wybieramy najlepsze aplikacje”. Dużym zainteresowaniem cieszą się gminne konkursy: matematyczny i języka angielskiego „Master of English” organizowane przez szkołę, podczas których wykorzystuje się z powodzeniem technologię informacyjno-komunikacyjną. Dzieci są także współtwórcami projektu „Wkręceni w matematykę”, „Uniwersytet aktywnych umysłów” oraz „Jesteśmy Cyfrowobezpieczni”.

Niewątpliwą wartością dodaną mobilności nauczycielskich było poznanie ludzi różnych kultur, specyfiki ich tradycji, zwyczajów, sztuki, zabytków i lokalnej kuchni. Ciągły kontakt z językiem angielskim w codziennych sytuacjach przełamał u nauczycieli barierę mówienia i inspirował do rozwijania umiejętności językowych. Jak pisze Jean Thomas” „Jest dobrym nauczycielem, kto przez całą swoją karierę bezustannie się doskonali, kto podnosi kwalifikacje i rozwija uzdolnienia wzbogacając talent swój i swojego ucznia”.

Barbara Polańska