Drogi, szkoły i szpital – priorytety Powiatu są niezmienne

Miasto 9 stycznia 2018 Wydanie 1/2018
Drogi, szkoły i szpital – priorytety Powiatu są niezmienne

Rada Powiatu Myślenickiego przyjęła uchwałę budżetową na nowy rok - 2018

- To budżet rozwoju– mówił w czasie ostatniej sesji Starosta Józef Tomal – Jak pokazały ostatnie lata nie boimy się wyzwań i ambitnych zadań. Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców wyrażonymi na wielu spotkaniach i w petycjach realizujemy kolejne inwestycje: modernizujemy drogi, budujemy chodniki, remontujemy i wyposażamy szkoły, inwestujemy w szpital. Dochody w roku 2018 mają wynieść blisko 106 milionów złotych, z kolei wydatki zaplanowane są na poziomie 114,6 mln. Mimo deficytu Powiat jest w dobrej kondycji finansowej dzięki oszczędnej polityce w poprzednich latach i aktywności w pozyskiwaniu dodatkowych źródeł finansowania ważnych zadań – tłumaczy Starosta.

Najwięcej Powiat wyda na oświatę i szkoły - zaplanowana kwota blisko 38 mln złotych to prawie 36% całego budżetu. Do najważniejszych inwestycji, których mogą spodziewać się nauczyciele i uczniowie w 2018 roku trzeba zaliczyć przede wszystkim rozpoczęcie budowy nowego budynku przy ZS im. Andrzeja Średniawskiego. Na ten cel w 2018 roku przeznaczone zostanie 915 tys.zł – Chcemy zapewnić uczniom komfortowe warunki nauki, m.in. informatyki oraz innych przedmiotów. Będzie to możliwe dzięki nowo wybudowanym klasom, dzięki którym nauka będzie mogła odbywać się w mniejszych grupach – argumentuje Starosta. Poza tym Powiat zamierza wydać 240 tys. zł na modernizację boiska sportowego przy ZS w Dobczycach oraz 150 tys.zł na remont łazienek w tej szkole. Z kolei w największej ze szkół Powiatu - w ZSTE w Myślenicach- w sali sportowej, za kwotę blisko 125 tys. zł zostanie wymieniona podłoga. – Warunki nauki i rozwoju naszej młodzieży są dla nas bardzo ważne. To ona kiedyś zdecyduje o kształcie powiatu, o warunkach pracy i życia. Dlatego staramy się inwestować we wszystkie szkoły prowadzone przez Powiat – mówi Wicestarosta Tomasz Suś.

Na inwestycje oraz utrzymanie i remonty dróg powiatowych. przewidziano prawie 19 milionów złotych. Największą inwestycją będzie przebudowa dróg na odcinku od ul. J. Piłsudskiego do ronda im. Lecha Kaczyńskiego w Myślenicach. – To będzie jedno z najważniejszych i najtrudniejszych w realizacji zadań. Porównałbym je do budowy ronda w Śródmieściu. W ramach tego projektu zostaną przebudowane dwa największe mosty na Rabie – w ciągu ul. J. Piłsudskiego w Myślenicach oraz tzw. Most Osieczański. – mówi Starosta Józef Tomal. Całkowity koszt tego zadania szacowany jest na 10,7 mln złotych. O środki na to zadanie Powiat Myślenicki z sukcesem wnioskował w ramach projektów unijnych, w wysokości 6,1 mln, a pozostałe 4,6 mln będzie pochodzić z budżetu Powiatu.

Prawie 5,6 miliona złotych idzie na modernizację i przebudowę drogi do Gorzkowa, w miejscowościach Czechówka i Stojowice. Połowę z tej kwoty chcemy pozyskać ze środków budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej . Warto zaznaczyć, że na drogi publiczne zaplanowano w 2018 roku ponad 19 milionów złotych. Lepsze i bezpieczniejsze drogi przekładają się na lepszą jakoś życia wszystkich mieszkańców. To łatwiejsza droga do pracy i do szkoły, sprawniejszy transport towarów, mniej uszkodzeń pojazdów. Nigdy z Zarządem nie oszczędzaliśmy na bezpieczeństwie naszych mieszkańców i nie zamierzamy tego robić.- dodał Józef Tomal. Zamierzamy przebudować ostatni należący do powiatu most na potoku Bysinka w ciągu drogi powiatowej - ul. Piłsudskiego, poprawić włączenie się do ul. Słowackiego i rozładować korki i parkowanie przy SP nr 2 w Myślenicach zabezpieczając w budżecie udział własny w wysokości 1mln zł stanowiący 50% kosztów. Tradycyjnie od kilku lat realizowane są zadania w ramach programu Inicjatyw Samorządowych, wspólnie z gminami budowane będą kolejne odcinki chodników przy drogach powiatowych w m.in. Trzemeśni, Zasani, Glichowie, Łyczance i inne.

Jak podkreślił Starosta Józef Tomal od lat realizujemy kompleksową modernizację kolejnych oddziałów w szpitalu powiatowym. W przyszłym roku (i w roku następnym) największą inwestycją będzie, rozbudowa i modernizacja pomieszczeń szpitala dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Centralnej Sterylizatorni z wyposażeniem i zakupem aparatury medycznej. Chcemy również zakupić własny tomograf do diagnostyki obrazowej. Na ten cel Powiat przeznaczy w ciągu 2 lat ok 2 mln. zł a środki UE ok. 6 mln. Oddział Zakaźny jest kolejny do generalnego remontu o szacowanych kosztach ok. 3 mln. zł (600 tys. zł Powiat, 2,3 mln. Budżet Państwa). Łącznie na dofinansowanie inwestycji i zakupu sprzętu medycznego zabezpieczone zostały środki w wysokości ponad 2 mln. złotych.

Kolejną sferą działań samorządu powiatowego, na które zostaną przeznaczone wysokie środki finansowe jest polityka społeczna. Koszt realizacji zadań w tym obszarze przekracza 18 milionów złotych. Powiat prowadzi trzy Domy Pomocy Społecznej oraz finansuje funkcjonowanie dwóch Środowiskowych Domów Samopomocy, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego, a także wspiera rodziny zastępcze na terenie Powiatu Myślenickiego.