Druhowie z OSP Dolne Przedmieście

Druhowie z OSP Dolne Przedmieście
Fot. M. Stoszek

To, że jednostka OSP jest swoistą fabryką lokalnej działalności, nie ograniczającą się tylko do bezpośredniego ratowania życia, wiadomo nie od dziś. Jednym z dowodów na to twierdzenie jest działalność OSP Dolne Przedmieście. Jednostka powstała w 1887 roku i od tego czasu niesie pomoc potrzebującym i wpisuje się w lokalne działania dalece wykraczając poza ogniową specyfikę. W dniu 1 lutego druhowie z OSP Dolne Przedmieście podsumowali mijający rok.

W życiu jednostki uczestniczy 68 druhów, 20 z nich to panie, wspiera ich 8 członków honorowych i 5 wspierających. Młodzieżowa drużyna liczy 11 adeptów, 7 to chłopcy, a 4 dziewczęta.

W roku 2019 jednostka brała udział w 35 akcjach: 10 pożarach, 25 likwidacjach zagrożeń, raz wzywana była do fałszywego alarmu.

Druhowie z Dolnego Przedmieścia to ludzie bardzo aktywni i nigdy nie odmówią pomocy. W ciągu 2019 roku wielokrotnie widoczni byli w działaniach dla społeczności lokalnej, nie związanej ze specyfiką jednostki. Uczestniczyli między innymi w: zabezpieczeniu procesji, Festiwalu Folkloru, Jubileuszu Koronacji Pani Myślenickiej, zabezpieczeniu pikników rodzinnych i wielu innych wydarzeniach na terenie Myślenic i nie tylko.

Druhny i druhowie aktywnie uczestniczą również w akcjach charytatywnych i zbiórkach, jak chociażby w czasie obchodów „Dnia Strażaka”. Kolejną wspaniałą, strażacką aktywnością jest krwiodawstwo, choć niestety w ogólnej skali powiatu mamy do czynienia ze spadkiem ilości oddawania tego bezcennego daru, to strażacy z Dolnego Przedmieścia wywiązują się doskonale z tej cennej inicjatywy, w roku 2019 druhowie oddali 7650 ml tego życiodajnego płynu. Ośmiu strażaków z jednostki jest dodatkowo członkami Myślenickiej Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej z Psami. OSP ściśle współpracuje z Grupą udostępniając potrzebne pomieszczenia na szkolenia i działalność. Ta współpraca dodatkowo podnosi zakres działania jednostki.

Tradycyjnie strażacy związani są również z klubem LKS Orzeł. Współpraca ta niesie obopólne korzyści, druhowie pomagają między innymi przy zabezpieczeniach meczów, natomiast klub udostępnia swoje obiekty na potrzeby strażackich imprez i szkoleń. Strażacy współpracują również z placówkami oświatowymi, szkołą, przedszkolem, Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszeniem AA. Współpraca ta ma wieloletnią i piękną tradycję.

Strażacy systematycznie dbają o swoją siedzibę, dokonując bieżących remontów i modernizacji. W ubiegłym roku między innymi wykonano monitoring na terenie remizy, oraz pomalowano korytarz i małą salę oraz zainstalowano oświetlenie.

W minionym roku drużyny z jednostki brały również udział w zawodach pożarniczych oraz manewrach medycznych. Zarówno drużyny żeńskie jak i męskie z Dolnego Przedmieścia wykazały w tej rywalizacji bardzo dobre przygotowanie zajmując wysokie miejsca.

W czasie zebrania miała też miejsce bardzo miła uroczystość. Tradycyjnie strażaków odwiedził wieloletni przyjaciel jednostki ksiądz Stanisław Wójcik, postać bardzo znana na Dolnym Przedmieściu i nie tylko. Druhowie nie zapomnieli, że właśnie w tym dniu ksiądz Stanisław obchodzi okrągłą rocznicę urodzin, w stronę jubilata popłynęło gromkie „ sto lat” i serdeczne życzenia.

W 2019 roku dzięki funduszom Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego zakupiono część sprzętu i umundurowania, dzięki Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji zakupiono hełmy, buty oraz Koszarówki. Znaczną pomoc na funkcjonowanie jednostki przeznaczyła Gmina Myślenice finansując między innymi koszty energii i ogrzewania, paliwo do samochodów, części zamienne. Za tę pomoc w sposób szczególny podziękował naczelnik Edward Łapa obecnym na zebraniu burmistrzowi Jarosławowi Szlachetce, wiceburmistrzowi Mateuszowi Sudrowi oraz Radzie Miasta Myślenice. Pomoc Gminy w 2019 roku dla jednostki wyniosła prawie 33 tys. zł (koszty refundowane) plus koszty ubezpieczenia, badań lekarskich i płacy konserwatora w kwocie 6125 zł.

Na koniec zebrania głos zabrał burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka. Podziękował druhom za ich oddaną i ofiarną służbę oraz zapewnił, że w dalszym ciągu Gmina Myślenice będzie wspierać wszelkie działania ochotników z OSP, w tym oczywiście jednostkę z Dolnego Przedmieścia. Szczególny aplauz wzbudziły słowa burmistrza na temat działań mających na celu sfinalizowanie zakupu, niezwykle potrzebnego, samochodu gaśniczego dla jednostki.

My również życzymy druhom wszelkiej pomyślności w nowym roku oraz realizacji wszystkich założonych celów.

 

Marek Stoszek Marek Stoszek Autor artykułu

Prezes myślenickiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. Badacz i propagator historii, kultury i tradycji naszego regionu. Od września 2019 redaktor naczelny Gazety Myślenickiej.