Dzierżawy, dotacje i budżet

Dzierżawy, dotacje i budżet

Na wakacyjnej sesji Rady Miejskiej w piątek 27 lipca radni przyjęli szereg uchwał m.in. dotyczących dzierżaw i bieżących regulacji budżetowych

Planowanie przestrzenne i dzierżawy

W planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Myślenice-Centrum, zgodnie z zaleceniem Urzędu Wojewódzkiego, do paragrafu określającego granice obszaru dołączono załącznik graficzny i doprecyzowano warstwę tekstową dokumentu.

Do kategorii dróg gminnych Rada zaliczyła ul. Kniaziewicza, będącą dotychczas drogą wewnętrzną, a mającą duże znaczenie komunikacyjne w sieci drogowej Myślenic.

Radni wyrazili zgodę na zawarcie na czas nieokreślony dzierżawy nieużytku o pow. 300 m2 na stoku Plebańskiej Góry, położonego między dwoma zagospodarowanymi działkami. Na działce mają być prowadzone uprawy rolne. Inna działka na stoku Plebańskiej Góry, o pow. 360 m2 - również pod uprawy rolne - została wydzierżawiona na czas nieoznaczony nowemu dzierżawcy w związku z rozwiązaniem umowy przez dotychczasowego. Natomiast 1 m2 przy ulicy Słowackiego przeznaczony pod sprzedaż obwarzanków został wydzierżawiony na rok dotychczasowemu dzierżawcy. Podjęcie tej uchwały było konieczne w związku ze zmianą danych firmy dzierżawiącej.

Sprawy finansowe

Wyrażono zgodę na ustanowienie hipoteki na budowanym Muzeum Niepodległości na rzecz Małopolskiego Banku Spółdzielczego w Wieliczce. Hipoteka jest zabezpieczeniem kredytu inwestycyjnego w wysokości 798.876 zł. Pierwotnie hipoteka na tę kwotę została ustanowiona na działkach gminnych. Kredyt został zaciągnięty na rozbudowę przez MOKiS bazy krytej pływalni i basenu, która ma służyć myślenickim klubom sportowym. Obecnie planowane jest zbycie tych działek, stąd propozycja przeniesienia hipoteki.

Kolejna uchwała przyznaje dofinansowania Ochotniczym Strażom Pożarnym. OSP w Porębie otrzyma 120 tys. zł na remont części bojowej i sanitariatów wraz z salą, korytarzami i klatką schodową. Remont jest współfinansowany z konkursu Małopolskie Remizy 2018 (dotacja 41.560 zł). OSP na Górnym Przedmieściu otrzyma od gminy dotację 6 tys. zł na zakup sprzętu i wyposażenia, a OSP w Trzemeśni 3. tys. zł na dofinansowanie zakupu piły spalinowej do stali i betonu. Zakupy wyposażenia związane są ze specjalizacjami tych jednostek i są współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, po 3 tys. zł dla obu jednostek. Ponadto OSP Górne Przedmieście otrzyma na ten cel 4.900 zł z MSWiA. Jednostki zapewniają też wkład własny.

Osobną uchwałą przyznane zostały dotacje po 345.000 zł dla OSP w Borzęcie i Jaworniku na dofinansowanie zakupu średnich samochodów pożarniczych. Zakup tych aut jest finansowany w ramach montażu finansowego uzgodnionego przez Komendanta Głównego PSP z Prezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który wesprze zakupy kwotą po 100 tys. zł do każdego samochodu. Zgodnie z tym montażem jednostki muszą zapewnić wkład własny po 5 tys. zł, gmina daje po 345 tys. zł, a po 400 tys. ma pochodzić z budżetu państwa.

Uaktualniono wysokość dotacji dla samorządowych instytucji kultury w 2018 r. Dotacja dla Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu wynosi 1.697.301 zł, dla Muzeum Niepodległości - 1.768.644 zł, a dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - 1.255.787 zł.

Podjęte uchwały znalazły odzwierciedlenie w przyjętych zmianach w budżecie na bieżący rok. Do budżetu przyjęto m.in. środki z tzw. wydatków niewygasających z datą 30 czerwca 2018. Obejmują one m.in. program Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa w mieście i gminie Myślenice, niewykorzystane środki na planowanie przestrzenne, rozbudowę szkoły w Jaworniku. Ponadto ujęto w budżecie dotację na Małopolskie Remizy 2018, wpływy z podatków od osób fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, a także środki europejskie na realizację przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej programu Aktywne Myślenice. Ostatecznie uregulowano też wpływy ze szkół i przedszkoli w pierwszym półroczu. Przyjęto do budżetu także inne wpływy - łącznie 554.899 zł. Po stronie wydatków znalazły się opisane dotacje na inwestycje w OSP, ok. 134 tys. zł dla szkół, w tym 42 tys. zł na zabezpieczenie udziału własnego gminy w dofinansowaniu z programu rządowego Aktywne Tablice realizowanego w szkołach w Borzęcie, Bysinie, Drogini, Głogoczowie, Jasienicy, Krzyszkowicach, Polance i Trzemeśni; 35 tys. zł na remont sali w ZPO w Głogoczowie i 35. tys. zł uzupełnienia środków na remont boiska w Zawadzie. Łącznie z programem Aktywne Myślenice, MGOPS otrzyma dodatkowo 98 tys. zł na zadania związane z pomocą społeczną. Do budżetu przyjęte też zostały środki na budowę Muzeum Niepodległości z dotacji i kredytów. Plan rozchodów, zgodnie z uchwałą budżetową określony na 2 mln zł, został zwiększony o 977 tys. zł w związku z planowanym udzieleniem przez gminę pożyczek na budowę dwóch boisk.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto program Aktywne Myślenice, realizowany przez MGOPS na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w latach 2018-2021. Łączne nakłady gminy na ten cel wyniosą 834.233 zł, w tym w roku 2018 - 49.096 zł, w 2019 i 2020 - 29.668 zł, a w 2021 - 185.801 zł.

W WPF zaktualizowane zostały też kwoty przeznaczone na budowę ścieżki rowerowej wokół Zalewu Dobczyckiego. Zadanie rozpisane jest na dwa lata. W bieżącym roku wydatki wyniosą 7.007.190 zł, a w przyszłym - 2.312.145 zł.

W związku z dotacją na rewitalizację Rynku wraz z otoczeniem starówki i budową Muzeum Niepodległości do WPF wprowadzono zmiany w finansowaniu tego zadania w roku bieżącym i przyszłym.

Wprowadzono ponadto nowe zadanie - „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”, służący wykorzystaniu energii słonecznej i poprawie jakości powietrza. Program ma być realizowany w latach 2018-2021, a jego łączna wartość to ponad 7 mln zł, w tym wkład własny gminy - 3.319.607 zł.

Oświata

Dwie podjęte uchwały dotyczyły placówek oświatowych. Rada przyjęła statut żłobka samorządowego, dostosowany do obowiązujących obecnie przepisów prawnych i potrzeb wewnętrznych. Ponadto do uchwały określającej wymiar zajęć różnych grup nauczycieli, wprowadzono zmianę dotyczącą nauczycieli przedszkolnych. Wynika ona z potrzeby zabezpieczenia pełnych etatów dla nauczycieli przechodzących między grupami przedszkolnymi. Pensum godzin dla nauczycieli pracujących z grupami mieszanymi dzieci sześcioletnich wynosi 22 godziny tygodniowo.

Interpelacje

Radni zgłaszali usterki na placach, drogach i w miejscach przestrzeni wspólnej, konieczność wycięcia gałęzi i zarośli zasłaniających widoczność na drogach, informowali o miejscach, w których są problemy z bezpieczeństwem drogowym oraz z zakłócaniem porządku publicznego. Prosili m.in. o przebudowę parkingu nad basenem, dofinansowanie budowy dalszej części chodnika w Trzemeśni w kierunku DPS-u, prosili o instalację siłowni zewnętrznej w Krzyszkowicach, o wykonanie przeglądu technicznego dachu szkoły w Porębie, mostu w Łękach, o remont kładki przy przedszkolu w Trzemeśni, wymianę przepustów, pytali o termin remontu ulicy Zdrojowej na Zarabiu.

Ryszard Sobkowicz Ryszard Sobkowicz Autor artykułu

Nauczyciel i reporter, który ostatnie 25 lat poświęcił na relacjonowanie życia lokalnych społeczności - szczególnie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. (HISTORIA, WYDARZENIA, SAMORZĄD, KULTURA)