Inicjatywa lokalna 2019 - można składać wnioski

Miasto 22 stycznia 2019 Wydanie 03/2019
Inicjatywa lokalna 2019 - można składać wnioski

Do pierwszego lutego można składać wnioski w ramach Inicjatywy lokalnej 2019. Każdy kto ma pomysł na działanie publiczne służące całej społeczności lokalnej może złożyć wniosek o dofinansowanie w wysokości maksymalnie 10.000 zł, natomiast pula środków to 50.000 zł

Wnioski można składać w zakresie:

- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- działalności charytatywnej
- podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
- działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
- promocji i organizacji wolontariatu
- nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
- turystyki i krajoznawstwa
- ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
- porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek może złożyć grupa mieszkańców (minimum dwie osoby) lub organizacja pozarządowa. Druki do pobrania są na stronie www.myslenice.pl. Do wniosku należy dołączyć listę poparcia podpisaną przez min. 20 mieszkańców Miasta i Gminy Myślenice.

Tak przygotowane dokumenty należy złożyć na dzienniku podawczym (sala obsługi klienta) w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice lub przesyłką na adres Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, 32-400 Myślenice. Dopuszcza się możliwość przesyłania skanu wniosku w wersji elektronicznej na adres info@myslenice.pl W przypadku wysyłania wniosków pocztą lub w formie elektronicznej decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Myślenice. Wzór wniosku wraz ze wszystkimi dokumentami znajduje się na stronie internetowej www.myslenice.pl. Jeden wnioskodawca może złożyć tytko jeden wniosek w danym naborze.

Następnie wioski są weryfikowane pod kątem formalnym oraz merytorycznym przez specjalnie powołaną w tym celu komisję. Lista przedsięwzięć, które będą dofinansowane w ramach programu zostanie opublikowana na stronie internetowej miasta www.myslenice.p w drugiej połowie lutego. Dlatego ważne, by wniosek dotyczył zadania realizowanego najwcześniej w marcu.

Czym jest inicjatywa lokalna?

To forma współpracy Miasta i Gminy Myślenice z mieszkańcami w celu wspólnego zrealizowania zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej. Składający wniosek muszą wykazać tzw. „wkład własny”, który rozumiany jest przez: pracę społeczną (np. organizacja imprezy), świadczenie pieniężne, świadczenie rzeczowe (np. użyczenie sprzętu, pomieszczenia).

Z kolei wsparcie Gminy Myślenice w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej może mieć charakter: rzeczowy (np. ufundowanie nagród, poczęstunku), organizacyjny (koordynacja projektu, przygotowanie umowy), finansowy.

Po zrealizowaniu zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej - Myślenice 2019, wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia w określonym w umowie terminie sprawozdania z wykonanego przedsięwzięcia.