Inicjatywa Lokalna Myślenice 2020 nabór wniosków od 17 lutego

Region 11 lutego 2020 Wydanie 6/2020
Inicjatywa Lokalna Myślenice 2020 nabór wniosków od 17 lutego

Od poniedziałku 17 lutego rusza nabór wniosków w ramach Inicjatywy Lokalnej - Myślenice 2020. Pierwszy tegoroczny nabór wniosków trwać będzie od 17 lutego do 26 lutego, pula środków w nim przewidziana wynosi 50 000 zł.

Masz pomysł, który chcesz zrealizować wspólnie z Gminą Myślenice? Napisz wniosek, zdobądź 20 podpisów poparcia i pozyskaj dofinansowanie, które pozwoli zrealizować projekt przy wspólnym działaniu ze społeczeństwem. Tak działa Inicjatywa Lokalna – czyli program współpracy Miasta i Gminy Myślenice z mieszkańcami w celu wspólnego zrealizowania zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej.

Na co można złożyć wniosek?

- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

- Działalność charytatywna

- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

- Kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

- Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego

- Promocję i organizację wolontariatu,

- Naukę, szkolnictwo wyższe, edukację, oświatę i wychowanie

- Turystykę i krajoznawstwo

- Ekologię, ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego

- Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Wnioski można składać na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice lub przesyłką na adres Urząd Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, 32-400 Myślenice. Dopuszcza się możliwość przesłania skanu wniosku w wersji elektronicznej na adres info@myslenice.pl. W przypadku wysyłania wniosków pocztą lub w formie elektronicznej decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Myślenice.