Inwestycje oświatowe w powiecie

16 września 2010 Wydanie 35/2010
Inwestycje oświatowe w powiecie
Inwestycje oświatowe w powiecie

Co roku w okresie wakacji Powiat Myślenicki realizuje różnego rodzaju inwestycje i remonty w szkołach ponadgimnazjalnych, aby zwiększyć konkurencyjność szkół w naszym regionie i znacznie podnieść warunki kształcenia

W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach przy ul. Jagiellońskiej 8 wyremontowano kuchnię i wymieniono instalację c.o., w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach, przebudowano dach budynku warsztatowo-gospodarczego, wymalowano sale lekcyjne, wyremontowano wejście główne do budynku.

W Zespole Szkół im. A. Średniawskiego w Myślenicach zakupiono nowy piec c.o. W Zespole Szkół Technicznych i Rolniczych w Dobczycach wymieniono pokrycie dachowe, wymieniono części chodników, usunięto skutki powodzi. W Zespole Szkół w Dobczycach wykonano termomodernizację budynku warsztatów szkolnych, wymalowano sale lekcyjne i sanitariaty.

W Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach wymieniono podłogi w klasopracowniach, zaadaptowano pomieszczenie warsztatowe w Rudniku na pracownię elektroniki i elektrotechniki samochodowej, wymieniono drzwi do sal lekcyjnych w budynku szkoły, zamontowano stolarkę okienną PCV i stolarkę drzwiową zakupioną przez starostwo w 2009 r.

Łączna wartość inwestycji i remontów zrealizowanych w szkołach w okresie wakacji to ponad 1 mln złotych.

Absolwenci szkół zetkną się z nowoczesnymi urządzeniami i aparaturą, nauczą się ich obsługi, co wyeliminuje etap przyuczania do obsługi takich maszyn w przyszłym miejscu pracy. Powstała w ten sposób baza pozwoli również na prowadzenie kursów doskonalących, kwalifikacyjnych, przekwalifikowanie się. Wszystko to pozwoli na łatwiejsze poruszanie się po wymagającym rynku pracy w różnych dziedzinach, a także podniesie konkurencyjności szkół zawodowych w naszym powiecie – powiedział starosta myślenicki Józef Tomal. Jedną z ważniejszych inwestycji realizowaną przez Powiat Myślenicki w 6 szkołach jest Projekt: Modernizacja bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego szkół ponadgimnazjalnych powiatu myślenickiego w ramach MRPO na lata 2007 – 2013 Poprawa jakości usług edukacyjnych. Wartość projektu: 3 603 106,16 zł. Dofinansowanie (70%): 2 522 174,31 zł. Wkład własny Powiatu (30%): 1 080 931,85 zł. Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Casino w Lubniu, Zespole Szkół im. A. Średniawskiego w Myślenicach, Zespole Szkół Technicznych i Rolniczych w Dobczycach, Zespole Szkół w Dobczycach im. Witolda Wyspiańskiego, Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach, Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach. Projekt polega na rozbudowie infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie myślenickim. Inwestycja dotyczy rozbudowy bazy dydaktycznej 6 szkół ponadgimnazjalnych. W ramach projektu planowane są rozmaite działania: wyposażenie pracowni technologii gastronomicznej i obsługi konsumenta w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lubniu. W ramach projektu w pracowni stworzonych zostanie 10 stanowisk dydaktycznych oraz zakupiony zostanie niezbędny sprzęt i wyposażenie. W Zespole Szkół im. A. Średniawskiego w Myślenicach zaadaptowana zostanie pracownia gastronomiczna oraz zmodernizowana kuchnia.

- Niewątpliwie unowocześniony park technologiczny szkół zawodowych podniesie kompetencje zawodowe uczniów w poszczególnych branżach poprzez uzyskanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności, wpłynie na rozwój kompetencji kluczowych, oczekiwanych przez pracodawców, podniesie konkurencyjność szkół zawodowych i poprawi wizerunek kształcenia zawodowego oraz udoskonali umiejętności w zakresie planowania kariery edukacyjno - zawodowej i funkcjonowania młodego człowieka na rynku pracy - powiedział wicestarosta Krzysztof Halek

Pracownie dydaktyczne zostaną wyposażenie w nowoczesny sprzęt komputerowy, multimedialny oraz systemy informatyczne. W Zespole Szkół Technicznych i Rolniczych w Dobczycach warsztaty doposażone zostaną w urządzenia diagnostyczno-naprawcze dla zawodów mechanik pojazdów samochodowych oraz mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych. W Zespole Szkół w Dobczycach stworzone zostaną stanowiska laboratoryjne w pracowni mechatronicznej, w dziale prób maszyn i urządzeń elektrycznych oraz dziale elektroniki i mechaniki samochodowej. Stworzona zostanie pracownia informatyczna poprzez zakup serwera z oprogramowaniem. Pracownie gastronomiczne zostaną wyposażone w niezbędny sprzęt i stanowiska dydaktyczne. W ramach projektu planowany jest także: zakup maszyn do obróbki konwencjonalnej i CNC w Zespole Szkół Techniczno - Ekonomicznych w Myślenicach, wyposażenie pracowni pomiarów i obróbki CNC dla technika mechanika, pracowni hotelarskiej, pracowni elektrotechniki i elektroniki samochodowej dla mechanika pojazdów samochodowych w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach.

- Jest to już kolejny program, na który powiat myślenicki uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej. Dzięki niemu baza dydaktyczna naszych szkół ponadgimnazjalnych zostanie zmodernizowana i unowocześniona, co przyczyni się w sposób znaczący do wzrostu jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w naszym powiecie – podkreślił starosta Józef Tomal.

Dotychczas w ramach projektu wyposażono pracownię gastronomiczną w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu w niezbędny sprzęt kuchenny oraz oprogramowanie komputerowe, wyposażono pracownię gastronomiczną i informatyczną w Zespole Szkół w Myślenicach, utworzono stanowisko obróbki skrawaniem i stanowisko diagnostyki pojazdowej w Zespole Szkół Technicznych i Rolniczych w Dobczycach, doposażono pracownię gastronomiczną w Zespole Szkół w Dobczycach, a także wyposażono pracownię obróbki konwencjonalnej w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach.

Oprac. HKM, MP