Jak zmieniać i uzupełniać wpisy do ewidencji działalności gospodarczej

W razie zmiany danych zgłoszonych do ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorca musi poinformować o tym gminę. Zmiany zgłasza na formularzu, który otrzyma w urzędzie gminy