Jednogłośne absolutorium dla burmistrza

8 maja 2008 Wydanie 16/2008
Jednogłośne absolutorium dla burmistrza
Radni udzielili burmistrzowi absolutorium z realizacji budżetu za rok 2007, fot. Ryszard Sobkowicz

Jednzm z punktów obrad było sprawozdanie z wykonania budżetu i udzielenie absolutorium burmistrzowi. Komisja rewizyjna przedstawiła pozytywną opinię. Swoją akceptację wyraziła również Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie. Na tej podstawie radni jednogłośnie udzielili burmistrzowi absolutorium z realizacji budżetu za rok 2007

Imię dla szkoły

Szkoła w Jasienicy będzie nosiła imię profesor Karoliny Lanckorońskiej – wybitnej polskiej humanistki i patriotki – zdecydowali po dyskusji radni na posiedzeniu Rady Miejskiej w dniu 21 kwietnia.

Wątpliwości radnych budził tryb wyboru patrona i umotywowanie jego zasadności. Uznano je za niewystarczające, zbyt lakonicznie potraktowane. Podkreślano, że imię szkole nadaje się po szerokiej konsultacji społecznej. W Jasienicy została przeprowadzona konsultacja z rodzicami, jednak znaczna cześć z nich wskazywała na inne postaci spośród sześciu kandydatur – m.in. kard. Adama Stefana Sapiehę i Królową Jadwigę. Jednak wobec faktu, że są w gminie szkoły noszące już to imię, wydział edukacji UMiG zasugerował, by zdecydować się na inny wybór. Wówczas dyrektor Irena Gatlik po ponownej konsultacji – tym razem tylko z Radą Rodziców – zdecydowała się na wybór prof. Karoliny Lanckorońskiej.

Burmistrz podkreślił, że po raz pierwszy Rada Miejska stoi przed takim dylematem, nadając imię szkole, stwierdził jednak, że pod wnioskiem jest podpis radcy prawnego, co oznacza, że zachowana została właściwa procedura. Ostatecznie radni przegłosowali uchwałę stosunkiem głosów 11 za, 1 sprzeciw, 6 wstrzymujących.

Budżet wykonany – absolutorium dla burmistrza

Kolejnym punktem obrad było sprawozdanie z wykonania budżetu i udzielenie absolutorium burmistrzowi. Komisja rewizyjna przedstawiła pozytywną opinię. Swoją akceptację wyraziła również Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie. Na tej podstawie radni jednogłośnie udzielili burmistrzowi absolutorium z realizacji budżetu za rok 2007.

Strategia społeczna

Rozpatrzono i przyjęto uchwałę w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Myślenice na lata 2008-2013. Podstawę prawną dla tej uchwały stanowi ustawa o pomocy społecznej. Obejmuje ona pomoc osobom niesamodzielnym finansowo, profilaktykę i rozwiązywanie problemów uzależnień. Celem strategii jest integracja społeczna osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka oraz zapewnienie obywatelom uczestnictwa w rozwoju, które nie pogłębią lokalnych zróżnicowań poziomu życia, lecz będą służyć ich zniwelowaniu. Zakres działań objętych strategią należy do obowiązkowych zadań własnych gminy. Strategia powstawała przy czynnym udziale przedstawicieli środowisk lokalnych zajmujących się na co dzień profilaktyką i polityką społeczną w naszej gminie. Podczas omawiania tego punktu obrad obecna była dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dorota Kłeczek.

Ponadto Rada wprowadziła poprawkę do uchwały o zasadach odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez MGOPS. Uchwalono, że osoby samotne, które osiągają najniższe dochody, będą zwolnione z opłat, za te świadczenia.

Dofinansowania do inwestycji i projektów

Rada postanowiła, że gmina udzieli pomocy finansowej na realizację zadania „Poprawa atrakcyjności turystyczno-gospodarczej powiatu myślenickiego poprzez modernizację dróg”. Pomoc wyniesie 700 tys. zł, co stanowić ma wkład własny przy ubieganiu się przez powiat o środki z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Jedynie powiat może wnioskować o te środki, gminy nie mają takiej możliwości. Zadanie dotyczy wymiany nawierzchni i budowy chodników na odcinku 3,5 km drogi powiatowej w sołectwach Droginia, Łęki i Trzemeśnia.

Zdania na temat tej uchwały były podzielone, bowiem część radnych uznała, że współpraca w przypadku powiatu i gminy jest zbyt jednostronna i obciąża finansowo wyłącznie gminę. Podzielone były także opinie komisji rady – dwie oceniły projekt pozytywnie, a dwie negatywnie. Proponowano nawet przeznaczenie tych 700 tys. zł na dopłaty do ścieków i kanalizacji dla mieszkańców gminy. Przewodniczący Jerzy Grabowski podkreślał, że mowa jest nie o tegorocznym budżecie, ale o ewentualnych pieniądzach w 2009 roku i uchwała ma charakter intencyjny. By wyjaśnić wątpliwość radnych dodał, że 700 tys zł, w efekcie stanowi 50% kosztu budowy chodnika i że na modernizację tej niezwykle ruchliwej drogi składają się także gmina Wiśniowa i powiat. W efekcie 18 radnych głosowało za, a 2 było przeciwnych.

Również podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu dotyczyła udzielona przez Radę zgoda na dofinansowanie budowy boiska sportowego na Zarabiu do kwoty 300 tys. zł. Wydatek ten ma zostać pokryty ze środków  Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Do tej kwot burmistrz uzyskała od Rady zgodę na zaciągniecie pożyczki na weksel in blanco. Boisko zlokalizowane będzie obok hali sportowej i będzie miało nawierzchnię przystosowaną do treningów wiosną i jesienią. Budowane będzie w ramach programu „Bliżej Boiska”, a zarządzane – przez MOKiS.

Szczęśliwy przedszkolak

Gmina Myślenice przystąpi do realizowania projektu „Będę szczęśliwym przedszkolakiem” – zadecydowali radni. Projekt należy do programu operacyjnego finansowanego ze środków Unii Europejskiej, który ma na celu „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”. Obejmuje on wydłużenie czasu pracy przedszkoli i wprowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania dzieci. Gmina wnosi wkład własny w wysokości 15% i jest to nie więcej niż 74 tys. 582 zł. Natomiast całkowita wartość projektu wraz z dofinansowaniem wyniesie 503 tys. 875 zł. Uchwała jest konieczna, by gmina mogła złożyć wniosek do komisji grantowej dysponującej tymi środkami.

Podobny charakter ma uchwała odnośnie przystąpienia do projektu wzbogacania oferty i podniesienia atrakcyjności przedszkola Samorządowego w Głogoczowie. Wkład własny 15% gminy w tym przypadku wyniósłby 18 tys. 750 zł, a całkowity koszt wraz z dofinansowaniem z UE – 125 tys. zł.

Poloplast na 25 lat

W trybie bezprzetargowym gmina wydzierżawi na 25 lat działki obecnie dzierżawione na umowę krótkoterminową przez firmę Poloplast Polska S.A.. Burmistrz ma uprawnienia na regulowanie spraw dzierżawy gminnych nieruchomości jedynie do 3 lat, na dłuższy okres konieczna jest uchwała Rady. Firma Polplast zamierza poczynić trwałe inwestycje w dzierżawiony teren, co możliwe będzie jedynie przy zapewnianiu jej długoterminowego użytkowania terenów.

Interpelacje

W ramach zapytań i interpelacji radny Jerzy Cachel pytał, czy prawdą jest, że starostwo wydało decyzję o uruchomieniu kamieniołomu w Bysinie. Postulował wystosowanie prośby do policji o przeprowadzenie kontroli szybkości i zachowywania dozwolonej ładowności pojazdów poruszających się po ulicy 3 Maja. Prosił też o doprowadzenie do pierwotnego stanu przekopanej drogi w Polance i do naprawy nawierzchni na drodze powiatowej w tej miejscowości.

Radny Jan Bylica prosił o naprawę nawierzchni ostatniego mostku na Bysince w kierunku Bysiny oraz o przyśpieszenie wiosennych remontów na drogach gminnych. Radny Tomasz Wójtowicz przypomniał sprawę grożącego katastrofą budowlaną startego kurnika w Osieczanach i prosił o poinformowanie o tym stosownych służb.

Leszek Rawło postulował o zamontowanie nowej piaskownicy w ogródku jordanowskim na osiedlu i zamknięcie starej, jako zagrażającej bezpieczeństwu dzieci. Zwrócił też uwagę na zły stan chodników na osiedlu.

Radna Wiesława Syrek prosiła o inwentaryzację i uporządkowanie basenu za szkołą w Głogoczowie. Proponowała także wystąpienie do województwa o ustanowienie ograniczenia prędkości na starej zakopiance i wyznaczenie przejścia oznakowanego pasami przed szkołą.

Czesław Wierzba z kolei podniósł kwestię remontu oświetlenia w dzielnicy Zagorzyniec w Głogoczowie.

Czesław Bisztyga zwrócił uwagę na konieczność wyczyszczenia Nowego Jazu na Rabie oraz prosił o rozważenie możliwości wykonania w tej okolicy parkingu. Podkreślił, że konieczne jest zablokowanie w tym miejscu tworzenia się dzikiego wysypiska śmieci.

Podniósł też kwestię dokończenia alejki na cmentarzu za kościołem św. Jakuba. Andrzej Cyrek prosił o zwrócenie się do Generalnego Zarządu Dróg Krajowych i Autostrad o wydłużenie czasu świateł na skrzyżowaniu na ul. Słowackiego, a Lucyna Gowin o objęcie opieką – zwłaszcza w kwestii zaśmiecania – wpisanego do rejestru zabytków, a zarazem będącego częścią rezerwatu przyrody kompleksu Zamczysko. Wnioskowała też o dokończenie chodnika na ul. Mickiewicza oraz zgłosiła konieczność wymiany ławek na Chełmie przy wyciągu.

Jarosław Szlachetka poinformował, że w tegorocznej edycji konkursu 8 Wspaniałych zwyciężyła Anna Misztal z klasy 3 Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki.

Kazimierz Dąbrowski pytał na jakim etapie jest wykup terenu pod boisko przy szkole w Zasani i jak się przedstawia możliwość ogrodzenia terenu szkolnego, a Bogusław Podmokły postulował, by przy opracowywaniu rozwiązań komunikacyjnych w mieście określić standard drogi północnej.

Ryszard Sobkowicz