Jeszcze niższe bezrobocie w powiecie

Region 29 stycznia 2019 Wydanie 04/2019
Jeszcze niższe bezrobocie w powiecie
Ranking powiatów województwa małopolskiego pod względem stopy bezrobocia (w %), czerwiec 2018.

W drugim kwartale 2018 roku stopa bezrobocia w Małopolsce wyniosła 4,8%. Nasz powiat z wynikiem 2,8% zajmuje drugie miejsce w województwie ustępując jedynie miastu Kraków

Pod koniec kwartału w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było 71.091 bezrobotnych - ponad 12 tys. osób mniej niż na koniec analogicznego okresu roku 2017, co oznacza spadek bezrobocia rok do roku prawie o 15%. Z kolei w stosunku do poprzednich trzech miesięcy bezrobocie zmniejszyło się o 12% (9308 osób).

Województwo małopolskie znajduje się na 3. pozycji w Polsce pod względem stopy bezrobocia - za województwami: wielkopolskim (3,3%) i śląskim (4,5%). Na koniec czerwca stopa bezrobocia w Małopolsce wyniosła 4,8% - o 1,1 punktu procentowego mniej niż w Polsce (5,9%).

Powiat myślenicki na czele

Sytuacja w powiatach była znacznie lepsza niż przed rokiem - bezrobocie spadło we wszystkich powiatach, najbardziej w powiecie myślenickim oraz w Nowym Sączu o 27%.

Zróżnicowanie stopy bezrobocia w powiatach jest ponad czterokrotne: od 2,5% w Krakowie do 10,9% w powiecie dąbrowskim. Poza Krakowem stopa bezrobocia niższa od wojewódzkiej występuje w powiatach: myślenickim (2,8%), mieście Nowy Sącz (3,2%), suskim (4,3%), krakowskim (4,3%) i bocheńskim (4,5%). W przedziale między stopą wojewódzką a ogólnopolską znalazły się powiaty: wielicki (4,8%), miechowski (5%), wadowicki (5,2%), oświęcimski (5,3%), miasto Tarnów (5,4%), brzeski (5,4%) i gorlicki (5,4%).

Powyżej średniej ogólnopolskiej mamy do czynienia w powiatach: nowotarskim (5,9%), proszowickim (6,7%), tarnowskim (6,8%), olkuskim (7,3%), limanowskim (7,5%), nowosądeckim (7,9%), chrzanowskim (8%), tatrzańskim (9,8%) oraz dąbrowskim (10,9%).

Spośród bezrobotnych największy udział miały osoby w wieku 25-34 lata (30,0%) oraz 35-44 lata (23,1%). Osoby w wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata) stanowiły ponad 65,8% zarejestrowanych. Najliczniejsza grupa bezrobotnych legitymowała się wykształceniem zasadniczym zawodowym (25,7%) oraz policealnym i średnim zawodowym (24,4%).

Znaczna część osób posiadała zerowe lub niewielkie, krótsze niż 5 lat, doświadczenie zawodowe liczone stażem pracy (42,7% ogółu bezrobotnych). Ponad 26% bezrobotnych pozostawało bez pracy dłużej niż 2 lata, a 15,5% od 1 roku do 2 lat.

Spośród osób bezrobotnych zarejestrowanych w II kwartale 2018 roku 1097 zostało zwolnionych z przyczyn leżących po stronie pracodawcy (przed rokiem było to 1616 osób). Z kolei 17.937 osób wyrejestrowanych z PUP podjęło pracę.

Deficyt pracowników

Pracodawcy w ostatnim kwartale zgłosili do powiatowych urzędów pracy 28.576 ofert pracy. Wyniki badania „Barometr zawodów 2018” wskazują, że nadal występują problemy ze znalezieniem pracowników. Rośnie udział zawodów deficytowych, tj. takich, w których będzie występować niedobór pracowników, zmniejsza się natomiast liczba zawodów nadwyżkowych, szczególnie w dużych miastach.

Deficyt pracowników w największym stopniu dotyka branżę budowlaną, transportowo-spedycyjną, gastronomiczną, przetwórczą oraz opiekę zdrowotną. Na trudności ze znalezieniem pracowników mają wpływ m.in.: niskie wynagrodzenia, trudne warunki pracy, konieczność dojazdów do miejsca pracy, brak umiejętności wymaganych przez pracodawców, niewystarczające doświadczenie zawodowe, utrata kwalifikacji, czy też przerwa w kształceniu w niektórych zawodach.

W coraz większej grupie zawodów obserwuje się duży napływ obcokrajowców (głównie Ukraińców). Zainteresowanie pracą cudzoziemców dotyczy głównie zawodów budowlanych i produkcyjnych, ale coraz częściej pracodawcy poszukują specjalistów z branży IT, co wynika z niewystarczającej liczby kandydatów na rodzimym rynku. Cudzoziemcy coraz częściej podejmują pracę na stanowiskach specjalistów, zwiększają się też ich oczekiwania płacowe.

Informacja została przygotowana w oparciu o dane ze sprawozdawczości powiatowych urzędów pracy oraz dane Głównego Urzędu Statystycznego.