Kanalizacja, drogi i zespół turystyczno-rekreacyjny w Głogoczowie

10 kwietnia 2008 Wydanie 13/2008
Kanalizacja, drogi i zespół turystyczno-rekreacyjny w Głogoczowie
Powstający w Głogoczowie zespół turystyczno-rekreacyjny

Plany związane z kanalizacją wsi, budowa zespołu turystyczno – rekreacyjnego, perspektywy modernizacji dróg wewnętrznych oraz uciążliwości związane z wykonaną modernizacją zakopianki – to zagadnienia, które zdominowały trwające prawie cztery godziny zebranie wiejskie w Głogoczowie

Na wstępie sołtys Jan Kantor złożył sprawozdanie z zadań wykonanych w minionym roku. W omawianym okresie gmina przekazała do dyspozycji rady sołeckiej 17 tys. zł. Pieniądze zostały wykorzystane w całości na remonty  i żwirowanie dróg: 20 tys. przeznaczono na boisko sportowe oraz pożyczkę dla tutejszej jednostki OSP w wys. 80 tys. zł na zakup samochodu. Kwotę pozostającą w dyspozycji rady sołeckiej w całości przeznaczono na remonty i żwirowanie dróg.

W ramach tych prac udrożniono m.in. drogę łączącą Piesaki i Zgorzeniec – motywując działanie tym, iż jest to bardzo ważna dla mieszkańców droga stanowiąca alternatywę w czasie powodzi. Usuwano również szkody wyrządzone przez powódź. Ponadto z budżetu gminy przeznaczono 31 tys. zł m.in. na żwirowanie, akcję zimową, remonty nawierzchni dróg gminnych oraz udrożnienie rowów i przepustów.

Ważna dla mieszkańców Głogoczowa jest organizacja ruchu związana z przebudową zakopianki. Po wielokrotnych nieskutecznych interwencjach udało się doprowadzić do spotkania z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad i uzyskać zapewnienia (na razie ustne) nowego dyrektora Stanisława Pletni, że drogi służebne będą asfaltowane oraz że wykonany zostanie przejazd wraz z przejściem dla pieszych pod zakopianką, prawdopodobnie w okolicy wyjazdu z centrum w stronę Myślenic.

W planach na obecny rok głównie przewidziano prace mające doprowadzić do kanalizacji wsi. Sołtys zapowiedział też kontynuowanie rozpoczętych prac przy budowie boiska sportowego. Poinformował o pracach, które wykonane zostaną przy przekopywaniu i udrażnianiu rowów. Będzie to możliwe dzięki otrzymanej z gminy dodatkowej kwocie 4,5 tys. zł specjalnie na ten cel.

Następnie głos zabrał burmistrz, który poinformował, że budżet gminy istotnie wzrósł w stosunku do poprzedniej kadencji, co pozwala na podejmowanie nowych zadań inwestycyjnych. Zapowiedział, że wykonane zostanie oświetlenie na skrzyżowaniu z drogą na Bęczarkę. Koszt tej inwestycji to 140 tys. zł. W roku 2007 Głogoczów otrzymał mniej pieniędzy, ponieważ konieczne było dokończenie inwestycji rozpoczętych w mniej doinwestowanych miejscowościach.

Planowane inwestycje zmierzające do skanalizowania całej gminy również miały wpływ na ograniczenie prac drogowych. Pełną kanalizację w gminie Myślenice mają tylko dwie miejscowości: Osieczany i Bysina, a częściowo skanalizowana jest Droginia. Obecnie, gdy gmina wystąpiła ze Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa, może prowadzić prace kanalizacyjne we własnym zakresie. Jest to potężna inwestycja wymagające bardzo dużych nakładów (ok. 120 mln. zł) i pozyskania znacznych kwot z funduszy zewnętrznych. Jej koszta gmina będzie odczuwała jeszcze przez 15 lat. Oprócz kanalizacji gmina stoi przed koniecznością budowy wodociągów, bowiem pięć miejscowości nie ma jeszcze wody miejskiej.

Kanalizacja w Głogoczowie główną inwestycją

Odnośnie kanalizacji burmistrz zapewniał, że obecnie układ finansowania tej inwestycji wynosi 33% przez gminę i 67% - przez Fundusz Spójności, jednak może się okazać, że konieczne będzie finansowanie po połowie kosztów inwestycji. Aby starać się o dofinansowanie z Funduszu Spójności, konieczny jest projekt oraz uzyskane pozwolenia na budowę. Projekt dla Głogoczowa będzie kosztował ok. 700 tys. zł. Przetarg na jego wykonanie wygrała firma z Rzeszowa. W ciągu najbliższego miesiąca projektanci spotkają się z radą sołecką. Projekt ma powstać w ciągu 11 miesięcy. Tych kosztów Unia Europejska nie zwraca ani nie współfinansuje. Wniosek do Funduszu Spójności w ramach projektu „Czysta woda dla Krakowa” złożony zostanie między 15 kwietnia a 15 maja. Kanalizacja z Funduszu Spójności obejmie ok. 80-90% domostw w Głogoczowie. Oczyszczalnia ścieków powstanie w Krzyszkowicach, gdzie zakupiony już został grunt pod tę inwestycję.

Burmistrz podkreślił, że do końca 2010 roku kanalizacja będzie główną inwestycją naszej gminy. Prosił mieszkańców o dobrą współpracę z projektantami i wyrażanie zgody na przejście linii kolektora przez ich działki. Zgoda na przejście kolektora będzie obwarowana umową gwarantującą właścicielowi poszanowanie jego własności. Gmina nie może wykonywać na własny koszt bezpośrednich przyłączy do domów. Zapewnia jedynie doprowadzenie kolektora do działki, a przyłącz do domu kosztować będzie od 500 do 2500 zł. Koszt przyłączenia się w trakcie realizowania inwestycji będzie znacznie niższy niż w przyszłości, po zamknięciu prac.

Burmistrz poinformował też, że już w tym roku rozpocznie się kanalizacja miejscowości: Droginia, Trzemeśnia i Poręba. Podziękował posłowi Markowi Łatasowi i senatorowi Stanisławowi Bisztydze za wspieranie projektu w Warszawie.

Nowe boisko, ceny ścieków, cmentarz i oznakowanie dzielnic

Z pozostałych inwestycji w Głogoczowie w tym roku gmina przeznaczy 100 tys. zł na boisko sportowe. Burmistrz zapowiedział ponadto wymianę okien w domu kultury. Mieszkańcy pytali m.in. o ceny ścieków, które wynoszą obecnie 3,6 zł netto za m3 i porównywali z wywozem ścieków beczką, co kosztuje 7 zł za m3 Uzyskali też potwierdzenie, że do umów z właścicielami działek odnośnie przebiegu kolektora ścieków dołączane będą mapki, a w przypadku uszkodzenia wskutek prac np. bruku na domowych wjazdach – można będzie uzyskać odszkodowanie. Burmistrz dodał, że nie ma możliwości uzyskania dofinansowania z funduszy europejskich na drogi gminne. O taką pomoc może natomiast ubiegać się starostwo powiatowe odnośnie zarządzanych przez siebie dróg.

Mieszkańcy upominali się o drogi zbiorcze przy zakopiance, twierdząc, że jeden przejazd nie rozwiąże problemu komunikacji wewnętrznej przy drodze szybkiego ruchu. Proszono, by nie zamykano wjazdów na zakopiankę do czasu utworzenia dróg zbiorczych. W tej spawie zebranie wiejskie podjęło uchwalę intencyjną. Burmistrz powiedział, ze kwestia ta była omawiana na spotkaniu z GDDKiA.

Poruszono również sprawę segregacji śmieci i dostarczenia do Głogoczowa odpowiednich kontenerów. Do połowy czerwca przyjęty zostanie gminny program segregacji odpadów. Obecnie workami do segregacji śmieci dysponuje sołtys. Wywożenie sortowanych odpadów jest bezpłatne. Natomiast odnośnie eternitu zdejmowanego z dachów przy wymianie pokryć należy przywozić go na wskładowisko   , gdzie jest odbierany przez firmę z Tarnowa.

Omawiano także kwestię poszerzenia lub utworzenia nowego cmentarza w Głogoczowie. Burmistrz podał przykład funkcjonowania dwóch cmentarzy parafialnego i komunalnego w Jaworniku i Myślenicach.

Ponieważ Glogoczów bardzo prężnie się rozwija, coraz częściej pojawia się problem trafienia pod określony adres, dlatego zaproponowano, by oznakowane zostały poszczególne dzielnice miejscowości.

Ryszard Sobkowicz