„Kierunek wyznaczyli rodzice”

„Kierunek wyznaczyli rodzice”
Monika Tula z ZPO nr 1 związana jest od dziecka. Uczęszczała do PS nr 2 i do SP nr 5. Od czternastu lat pracuje w szkole jako nauczyciel, funkcję dyrektorki pełni od 2014 r. Fot. Arch. Moniki Tuli

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej radni poparli uchwały intencyjne w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 6 na Chełmie oraz Szkoły Podstawowej nr 5 na Dolnym Przedmieściu. O historii „Piątki”, liczebności dzieci i jej wpływie na życie szkoły opowiada nam dyrektorka ZPO nr 1 Monika Tula. 

- Od jak dawna pracuje pani w ZPO nr1?

W Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Myślenicach zostałam zatrudniona w marcu 2006 roku. To w tym miejscu stawiałam pierwsze kroki jako nauczyciel. Funkcję dyrektora Zespołu pełnię od września 2014 roku, przy czym pierwszy rok to powierzenie stanowiska.

Zasady funkcjonowania placówki znam dobrze, gdyż pracuję w niej czternaście lat, a związana jestem z nią od dziecka - uczęszczałam do Przedszkola Samorządowego nr 2, a później do Szkoły Podstawowej nr 5.

- Może pani przedstawić historię szkoły?

Wykorzystam informacje zaczerpnięte dosłownie z Kroniki Szkoły Dolnego Przedmieścia, którą na podstawie starych ksiąg i dokumentów spisała nauczycielka tej szkoły Zofia Cachel. 6 listopada 1889 roku Krajowa Rada Szkolna orzekła: „W Dolnej Wsi ustanawia się szkołę etatową o jednym nauczycielu”. W 1890 roku powstaje samodzielna szkoła etatowa w Dolnej Wsi. Na budynek szkolny przeznaczono dom gospodarza Franciszka Szlagi, od którego Rada Gminna odkupiła budynek. Na dachu budynku znajdowała się wieżyczka z dzwonkiem zwołującym dzieci na naukę, a nad drzwiami tablica z napisem „Szkoła etatowa w Dolnej Wsi”. 25 sierpnia 1890 roku obowiązki pierwszego nauczyciela obejmuje Józef Tyrała. 15 lutego 1891 roku patronem szkoły zostaje święty Antoni.15 maja 1908 roku na zebraniu Rady Szkolnej Miejscowej zapadła uchwała o budowie nowej szkoły, a 27 lipca 1914 roku rozpoczęto jej budowę, czyli tej, w której obecnie mieści się Zespół Placówek Oświatowych nr 1.

16 sierpnia 1914 roku wybucha I wojna światowa. Mimo to, nauka rozpoczęła się bez zmian. 10 października 1914 roku nauka w szkole zostaje przerwana na skutek zajęcia budynku szkolnego przez kwaterujące wojsko. W styczniu 1915 roku wznowiono naukę szkolną i usunięto szkody wyrządzone przez wojsko. 28 czerwca 1915 roku założono w szkole bibliotekę szkolną. 1 sierpnia 1916 roku oddano do użytku nowy budynek szkoły. 1 sierpnia 1984 roku Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach wydaje orzeczenie o organizacji Szkoły Podstawowej nr 5 w Myślenicach - Dolne Przedmieście. Do obwodu tej szkoły przynależą: ulica Kazimierza Wielkiego, ulica Partyzantów i ulica 21 stycznia.

Z dniem 1 września 2002 roku Rada Miejska w Myślenicach tworzy Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Myślenicach. W skład Zespołu wchodzi: Szkoła Podstawowa nr 5 w Myślenicach przy ulicy Kazimierza Wielkiego 123 oraz Przedszkole Samorządowe nr 2 w Myślenicach przy ulicy Kazimierza Wielkiego 123. Do obwodu szkoły należą ulice: Kazimierza Wielkiego od nr 51, K. Ujejskiego, H. Cegielskiego, W. Łokietka, Partyzantów, Piastów, E. Orzeszkowej, K. Przerwy - Tetmajera i A. Asnyka.

- Ile dzieci uczęszcza do szkoły? Jak statystyki wyglądały we wcześniejszych latach?

Obecnie do Szkoły Podstawowej nr 5 w Myślenicach uczęszcza 27 uczniów, w tym do klasy pierwszej 7 uczniów, do drugiej - 12 uczniów, a do trzeciej - 8 uczniów. Jeżeli chodzi o nabór do pierwszej klasy we wcześniejszych latach, statystyki wyglądały następująco:

- w roku szkolnym 2015/2016 liczba dzieci w obwodzie wynosiła 27, liczba dzieci przyjętych do pierwszej klasy wynosiła 20, z czego z obwodu w Szkole Podstawowej nr 5 naukę realizowało 15 uczniów, a 5 uczniów spoza obwodu

- w roku szkolnym 2016/2017 liczba dzieci w obwodzie wynosiła 33, liczba dzieci przyjętych do pierwszej klasy wynosiła 14, z czego z obwodu w Szkole Podstawowej nr 5 realizowało naukę 7 uczniów, a 7 spoza obwodu

- w roku szkolnym 2017/2018 liczba dzieci w obwodzie wynosiła 26, liczba dzieci przyjętych do pierwszej klasy wynosiła 10, z czego z obwodu w Szkole Podstawowej nr 5 realizowało naukę 10 uczniów

- w roku szkolnym 2018/2019 liczba dzieci w obwodzie wynosiła 22, liczba dzieci przyjętych do pierwszej klasy wynosiła 12, z czego z obwodu w Szkole Podstawowej nr 5 realizowało naukę 8 uczniów, a 4 spoza obwodu

- w roku szkolnym 2019/2020 liczba dzieci w obwodzie wynosi 21, liczba dzieci przyjętych do pierwszej klasy wynosi 7, z czego z obwodu w Szkole Podstawowej nr 5 realizuje naukę 4 uczniów, a 3 spoza obwodu.

- Jak na działalność szkoły wpływa niewielka liczba uczniów?

Niewielka liczba uczniów w klasie pozytywnie wpływa na aspekt wychowawczy oraz ułatwia nauczycielowi indywidualizację nauczania. Ma on więcej czasu na poświęcenie uwagi każdemu uczniowi oraz dostosowuje się do jego indywidualnych potrzeb. Z drugiej strony obserwuje się, że uczniowie w mało licznych klasach mają ograniczony wybór z kim będą współpracować, a w związku z tym mają mniej możliwości uczenia się od siebie nawzajem. Należy jednak zaznaczyć, że uczniowie uczęszczający do mało licznych klas mają większą szansę wzięcia udziału w konkursach międzyszkolnych oraz w jednakowym stopniu uczestniczą w życiu szkoły, angażując się w szkolne przedsięwzięcia i uroczystości. Częściej reprezentują szkołę w środowisku lokalnym. Ponadto, niewielka liczba uczniów ułatwia angażowanie się wszystkich rodziców w szkolne przedsięwzięcia, uroczystości, imprezy, konkursy oraz w proces wychowawczo - dydaktyczny, co wpływa na bardzo dobrą współpracę szkoły z rodzicami. Chciałabym również zaznaczyć, że dzięki mało licznym klasom uczniowie, którzy przejawiają niedojrzałość emocjonalno-społeczną mogą nabywać wiadomości oraz rozwijać i kształtować umiejętności w bezpiecznych i przyjaznych warunkach.

- Myśli pani, że pomysł likwidacji SP nr 5 jest dobry? Proszę o uzasadnienie.

Nie mnie to oceniać. Natomiast powodem przekształcenia Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 w Myślenicach w przedszkole wielodziałowe są nieliczne klasy w Szkole Podstawowej nr 5 oraz brak miejsc dla dzieci w przedszkolu. Obecnie w Przedszkolu Samorządowym nr 2 funkcjonują 2 oddziały, do których razem uczęszcza 50 dzieci, a więc maksymalnie możliwa liczba przyjętych. Pomimo, iż niebawem rozpocznie się rekrutacja do przedszkoli na nowy rok szkolny, to rodzice nadal pytają o możliwość zapisu dziecka do przedszkola jeszcze na ten rok szkolny. Niestety, odwrotnie przedstawia się sytuacja w Szkole Podstawowej nr 5, gdzie brakuje chętnych uczniów do pierwszej klasy. Myślę, że rodzice decydują się na inną szkołę, najczęściej Szkołę Podstawową nr 2, gdzie dziecko ma możliwość nieprzerwalnie realizować obowiązek szkolny od pierwszej do ósmej klasy.

Moim nadrzędnym celem jako dyrektora Zespołu stało się sprostanie oczekiwaniom rodziców i środowiska. Kadra pedagogiczna oraz cały personel Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 to osoby, które mocno identyfikują się ze swoją placówką, dbają o pozytywny jej wizerunek oraz czynnie angażują się w jej życie. Cieszę się, że taki zespół pracuje dzisiaj ze mną.

Czuję się odpowiedzialna za rozwój tej placówki, ale w tej sytuacji kierunek jej rozwoju wyznaczyli sami rodzice, wybierając inną szkołę. Każdy ma prawo podejmować decyzję taką, jaką uważa za właściwą i trzeba ją uszanować.

- Jak na plany zamknięcia szkoły zareagowali rodzice uczniów uczęszczających do niej?

Nie mogą się z nimi pogodzić. Jest to całkiem zrozumiałe, z uwagi na to, iż sami zapisali swoje dzieci do Szkoły Podstawowej nr 5. To, że tak bardzo „walczą” o szkołę na Dolnym Przedmieściu świadczy o tym, że ich wybór był słuszny. Z tego miejsca chciałam podziękować wszystkim rodzicom, którzy zaufali i wybrali dla swoich dzieci szkołę „Piątkę”, która - mam nadzieję - stała się dla nich, zgodnie z misją naszej placówki „drugim domem”.

Jest też grupa rodziców, którzy twierdzą, że jednak przekształcenie Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 w przedszkole to dobry pomysł, ponieważ brakuje miejsc dla dzieci w przedszkolach i często rodzice muszą posyłać swoje dzieci do innych samorządowych przedszkoli lub tych prywatnych.

- Jeśli szkoła zostanie zlikwidowana co dalej z pani pracą? Ma pani już jakieś plany zawodowe?

Moja kadencja na stanowisku dyrektora Zespołu upływa 31 sierpnia 2020 roku. Ponieważ czuję się odpowiedzialna za niego, chciałabym aby nadal się rozwijał i spełniał oczekiwania rodziców, dzieci i środowiska lokalnego. Myślę, że przystąpię do konkursu na stanowisko dyrektora. A czy placówka pozostanie Zespołem Placówek Oświatowych nr 1 czy Przedszkolem Samorządowym nr 2, to nadal będę starać się sumiennie nią kierować, dbać o jej pozytywny wizerunek w środowisku lokalnym, tak, aby była postrzegana jako placówka wzorowej edukacji, wychowania i opieki.

Anna Ostafin Anna Ostafin Autor artykułu

dziennikarka z pasją, ciekawa świata i ludzi, doświadczenie zdobywała w rozgłośni radiowej, portalach internetowych i wydawnictwach prasowych, absolwentka filologii polskiej (specjalność medialna).