Komu pomoże gmina?

3 lipca 2008 Wydanie 23/2008
Komu pomoże gmina?
Ostatni sesję zdominowały dyskusje nt. zasad i wysokości dotacji udzielanych przez gminę

Przedwakacyjną sesję Rady Miejskiej w Myślenicach poświęcono na decyzje o zasadach i wysokości dotacji udzielanych przez gminę różnym podmiotom, ustalono stawki za pobyt dziecka w przedszkolu i placówkach opiekuńczych oraz dyskutowano o sprawach bieżących.

Nowe stawki za pobyt dzieci w przedszkolach prowadzonych przez gminę wyniosą w nowym roku szkolnym 120 zł miesięcznie. Niektórzy radni proponowali, by została zróżnicowana stawka w przedszkolach w mieście i na wsi. Burmistrz wyjaśnił, że taka decyzja byłaby niezgodna z zaleceniami wojewody, zwłaszcza że w naszej gminie standardy przedszkoli na wsi i w mieście są podobne. Poinformował też, że od nowego roku szkolnego godziny pracy przedszkoli zostaną dodatkowo dostosowane do lokalnych potrzeb. Uchwalono ponadto, że pobyt dziecka w żłobku kosztować będzie 150 zł miesięcznie, a koszt pobytu w placówkach specjalistycznych wszystkich osób niepełnosprawnych z gminy Myślenice – 80 zł. Osoby niepełnosprawne z innych gmin mogą uczęszczać do ośrodków prowadzonych przez naszą gminę, ale rozliczane będą według pełnych kosztów ponoszonych przez te placówki.

Ochotnicza Straż Pożarna w Polance uzyska pomoc finansową gminy na budowę strażnicy w postaci pożyczki na dwa lata. W tym roku gmina pożyczy 200 tys. zł, a w przyszłym  - 100 tys. zł. Pożyczka spłacona zostanie w latach 2010-1012. Dotacją celową w wys. 120 tys. zł gmina dofinansuje prace remontowe w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Tadeusza Kościuszki w związku z planowanymi obchodami 100-lecia LO. Wesprze też prace remontowo-adaptacyjne  prowadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy do kwoty 30 tys. zł. Prace mają poprawić sprawność działania PUP i wpłynąć na podniesienie standardów dotyczących poufności prowadzonych rozmów oraz dostępności świadczonych usług również dla osób niepełnosprawnych. Szczegółowe zasady pomocy finansowej określi w obu przypadkach umowa zawarta przez burmistrza z PUP i z zarządem powiatu.

Uchwałę dotyczącą pomocy Powiatowemu Urzędowi Pracy radni przyjęli 14 głosami przy 3 wstrzymujących, pozostałe – jednogłośnie.

Do porządku obrad wprowadzono ponadto uchwały w sprawie udzielenia pomocy w wys. 25 tys. zł województwu małopolskiemu  na dokończenie prac remontowych przy zabytkowej kapliczce Trzeciego Upadku przy ul. 3 Maja, natomiast projekt uchwały o zasadach udzielania dotacji dla innych zabytkowych kapliczek na trenie naszej gminy skierowany został do dyskusji w komisjach. Radni zwracali uwagę na konieczność wyraźnego określenia podmiotu, który ubiega się o taką pomoc gminy, twierdzili, że pomoc powinna dotyczyć jedynie kapliczek i figur przydrożnych wpisanych do rejestru zabytków, a także zwrócili uwagę, że koszt remontu jednej kapliczki wynosi ok. 30 tys. zł.

Zadecydowano ponadto o wyrażeniu woli współpracy z gminami Pcim, Lubień i Tokarnia w zakresie wspólnej gospodarki ściekowej. Burmistrz podkreślał, że spółka MZWiK na sprzedaży ścieków musi zarabiać, więc gmina musi zabezpieczyć sobie umowami z gminami gwarancję zapłacenia za ścieki, niezależnie od tego, kto jest operatorem, a Leszek Rawło zaznaczył, że gminy muszą mieć świadomość, iż do rozliczenia brany będzie pod uwagę odczyt głównego licznika wyprowadzającego ścieki z gminy, a nie z wskazania subliczników. Szczegółowe zasady ewentualnej współpracy określą umowy, jakie zawarte zostaną z poszczególnymi gminami.

Krakowski Dukat dla burmistrza

W końcowej części sesji poinformowano, że burmistrz Maciej Ostrowski otrzymał nagrodę „Krakowskiego Dukata” w kategorii samorządowy kreator przedsiębiorczości. Fundatorem nagrody przyznawanej od 1998 roku jest Izba Przemysłowo-Handlowa. Nagroda ma charakter promocyjny, honoruje ludzi za pomysłowość, inwencję, a zwłaszcza umiejętność dzielenia się sukcesami z otoczeniem, w którym prowadzą działalność. Do nagrody w kategorii samorządowy kreator przedsiębiorczości kandydatów rekomenduje Marszałek Województwa Małopolskiego spośród starostów, burmistrzów i wójtów małopolskich. Nagroda w tej kategorii honoruje tych przedstawicieli władz samorządowych, którzy osobiście przyczyniają się do rozwoju lokalnej społeczności poprzez tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju i upowszechniania przedsiębiorczości oraz kreowania nowych możliwości rozwoju gospodarczego. Wręczenie nagród odbyło się 20 czerwca o godz. 19.00 w Teatrze PWST w Krakowie.

Ryszard Sobkowicz

Zmiany w budżecie

Na sesji Rady Miejskiej podjęto również uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy. Zmiany te nie były liczne, jednakże o dużym znaczeniu dla społeczności Myślenic.

Przede wszystkim do budżetu wprowadzone zostały środki na realizację zadania „Moje boisko – Orlik 2012”, pozyskane przez miasto z dotacji budżetu państwa oraz ze środków Województwa Małopolskiego w łącznej wysokości 666 tys. zł. z przeznaczeniem na budowę kompleksu dwóch boisk sportowych przy Szkole Podstawowej na os.1000-lecia. Wprowadzono również dochody (177 tys. zł) pozyskane z tytułu darowizn, reklam i dzierżawy miejsc w związku z organizowanymi „Dniami Myślenic”. Środki te w całości przeznaczono na sfinansowanie tej imprezy. Ponadto, mając na uwadze zbliżający się jubileusz 100 lat Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki, Rada Miejska postanowiła uhonorować tę szkołę nagrodą w wysokości 120 tys. zł. Z gminnych pieniędzy dofinansowany zostanie również remont Powiatowego Urzędu Pracy w Myślenicach (30 tys. zł) oraz budowa strażnicy OSP w Polance.

Na ten ostatni cel Gmina pożyczy strażakom 300 tys. zł (z tego 200 tys. w roku bieżącym, a 100 tys. w roku 2009).   Zabezpieczono także środki finansowe niezbędne do zakupu nieruchomości do gminnego zasobu, na dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci i jak zawsze dokonano drobnych zmian związanych z bieżącym funkcjonowaniem budżetu. Miały one przede wszystkim charakter przesunięć pomiędzy poszczególnymi zadaniami i nie wymagały zabezpieczenia dodatkowych środków.

Anita Kurdziel