Kto kandyduje do Rady Miejskiej w Myślenicach?

Kto kandyduje do Rady Miejskiej w Myślenicach?

Gmina Myślenice została podzielona na 3 okręgi w których wybierać będziemy 21 radnych. Z terenu miasta (okręg 1) pochodzić będzie ośmiu z nich, natomiast z terenów wiejskich 13 (z okręgu 2 - 5, z okręg 3 - 8)

Okręg 1

Myślenice: ul. 3 Maja, Armii Krajowej, Asnyka, Bergela, Broniewskiego, Bukowa, Burmistrza Marka, Cegielskiego, Daszyńskiego, Dąbrowskiego, Długosza, Drogowców, Fijałkowskiego, Galla Anonima, Gałczyńskiego, Generała Bema, Generała Maczka, Generała Okulickiego, Górna, Jagiellońska, Jana Sobieskiego, Jodłowa, Jordana, Joselewicza, Kasprowicza, Kazimierza Wielkiego, Kilińskiego, Klakurki, Kniaziewicza, Konopnickiej, Kopernika, Kościuszki, Kraszewskiego, Królowej Jadwigi, Krótka, Kwiatowa, Leśna, Legionów, Lipowa, Łąkowa, Malinowa, Marszałka Piłsudskiego, Matejki, Mickiewicza, Modrzewiowa, Mostowa, Niepodległości, Ogrodowa, Orkana, Orzeszkowej, Osiedle Tysiąclecia, Pardyaka, Parkowa, Partyzantów, Piastów, Poniatowskiego, Ppłk. Jana Dunin-Brzezińskiego, Przemysłowa, Przerwy-Tetmajera, Reja, Reymonta, Rynek, Rzemieślnicza, Senatorska, Sienkiewicza, Sikorskiego, Skargi, Słoneczna, Słowackiego, Solidarności, Solskiego, Sosnowa, Spacerowa, Spokojna, Spytka Jordana, Stefana Batorego, Stroma, Szkolna, Szpitalna, Średniawskiego, Tadeusza Rykały, Tarnówka, Traugutta, Ujejskiego, Wczasowa, Władysława Jagiełły, Władysława Łokietka, Wybickiego, Zacisze, Zamkowa, Zdrojowa, Zielona, Zródlana, Żeromskiego, Żwirki i Wigury.

Komitet Wyborczy Wyborców Macieja Ostrowskiego

1. PODMOKŁY Bogusław Sylwester (54 lata) Myślenice
2. BISZTYGA Czesław Benedykt (59 lat) Myślenice
3. BŁACHUT Józef Stanisław (63 lata) Myślenice
4. GÓRKA Maciej Sławomir (32 lata) Myślenice
5. KAZANECKA Joanna Ewa (54 lata) Myślenice
6. CWYNAR Ewa Andżelika (38 lat) Myślenice
7. TONDERA Roman (43 lata) Myślenice
8. SŁOMKA Agnieszka Joanna (37 lat) Myślenice
9. SKURZYŃSKA Anna Maria (37 lat) Myślenice
10. OSTROWSKI Kamil Jan (35 lat) Myślenice

Komitet Wyborczy Wyborców „Bez układów”

1. AMBROŻY Grażyna Elżbieta (45 lat) Osieczany
2. CHĘCIŃSKI Paweł Bolesław (40 lat) Myślenice
3. SEBESTA Antonina (63 lata) Myślenice
4. SYNOWIEC Michał Stanisław (40 lat) Myślenice
5. WÓJCIK-JACKOWSKA Elżbieta Adelajda (38 lat) Myślenice
6. ŻĄDŁO Wojciech Antoni (51 lat) Myślenice

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

1. SUDER Mateusz Józef (40 lat) Myślenice
2. FITA Mirosław Marek (46 lat) Krzyszkowice
3. GOMULAK Konrad Artur (35 lat) Myślenice
4. SZCZUREK Dominik Mateusz (40 lat) Myślenice
5. DYLĄG Halina Anna (64 lata) Myślenice
6. GABLANKOWSKI Wojciech Jan (55 lat) Myślenice
7. PIWOWARSKA Gabriela Katarzyna (23 lata) Myślenice
8. LEŚNIAK-MAŁOTA Krystyna (49 lat) Myślenice
9. GABRYŚ Dorota Krystyna (31 lat) Myślenice
10. CHORABIK Dawid Jacek (21 lat) Myślenice

Okręg 2

sołectwa: Bęczarka, Bysina, Głogoczów, Jasienica, Jawornik.

KWW Macieja Ostrowskiego

1. LEJDA-KUKLEWICZ Eleonora (68 lat) Jasienica
2. KUTRZEBA Izabela Katarzyna (43 lata) Bęczarka
3. PUSTUŁA Helena Jolanta (61 lat) Jawornik
4. CZEPIEL Katarzyna Magdalena (44 lata) Bysina
5. TOMAL Wojciech Stanisław (53 lata) Jawornik
6. WŁOCH Krzysztof Adam (38 lat) Jawornik
7. SUDER Piotr Kamil (31 lat) Głogoczów

KWW „Bez układów”

1. WĘGRZYN Edyta (47 lat) Jawornik
2. MURZYN Jerzy Wojciech (44 lata) Jasienica
3. GUL-MIKOŁAJCZYK Małgorzata Sylwia (45 lat) Jawornik
4. WALAS Marek (36 lat) Osieczany
5. MARSZALIK Sylwia Katarzyna (33 lata) Bysina

KW Prawo i Sprawiedliwość

1. SZCZOTKOWSKI Wacław (57 lat) Jawornik
2. WIERZBA Czesław (61 lat) Głogoczów
3. FIREK Paulina Kinga (39 lat) Jawornik
4. KLIMAS Marek Krzysztof (54 lata) Bysina
5. ORZECHOWSKA Ksenia Justyna (40 lat) Bęczarka
6. STOPKA Katarzyna Urszula (35 lat) Jasienica
7. STANKIEWICZ Bogusław Władysław (42 lata) Głogoczów

Okręg 3

sołectwa: Borzęta, Bulina, Chełm, Droginia, Krzyszkowice, Łęki, Osieczany, Polanka, Poręba, Trzemeśnia, Zasań, Zawada.

KWW Macieja Ostrowskiego

1. WÓJTOWICZ Tomasz (49 lat) Osieczany
2. CACHEL Jerzy Krzysztof (45 lat) Polanka
3. STAWOWY Kinga Paulina (38 lat) Krzyszkowice
4. CICHOŃ Stanisław Szczepan (58 lat) Borzęta
5. SKÓRA Anna (58 lat) Trzemeśnia
6. PODMOKŁY Jan (62 lata) Droginia
7. WĘGRZYN Marian Stefan (63 lata) Myślenice
8. HAJDAS Alicja Sabina (48 lat) Zasań
9. WAWRO Weronika Anna (22 lata) Łęki
10. DĄBROWSKI Kazimierz (53 lata) Trzemeśnia

KWW „Bez układów”

1. WINCENCIAK-WALAS Ewa Magdalena (36 lat) Osieczany
2. MALINOWSKI Wojciech Andrzej (59 lat) Trzemeśnia
3. SZYMANOWSKA Anna Maria (49 lat) Osieczany
4. TEKIELI Leszek Andrzej (20 lat) Droginia
5. KĘSEK Magdalena (37 lat) Łęki
6. WOJCIECHOWSKI Tomasz (40 lat) Krzyszkowice
7. KRAUS Małgorzata Józefa (59 lat) Borzęta
8. SUDER Marzena Iwona (26 lat) Zawada
9. AMBROŻY Radosław Bartosz (45 lat) Osieczany
10. MAJKA Katarzyna Agnieszka (41 lat) Poręba

KW Prawo i Sprawiedliwość

1. TOPA Stanisław (56 lat) Łęki
2. GRZYBEK Andrzej Tadeusz (56 lat) Krzyszkowice
3. ŁABĘDŹ Małgorzata (59 lat) Trzemeśnia
4. MOTYKA Piotr Paweł (37 lat) Zawada
5. FUNEK Irena (61 lat) Droginia
6. JAŚKOWIEC Małgorzata Maria (44 lata) Zasań
7. ZELEK Rafał Sławomir (42 lata) Poręba
8. CHUDZIK-ZIĘBA Dorota (41 lat) Osieczany
9. ŁABĘDŹ Jan (65 lat) Myślenice
10. MADEJ Grzegorz Stanisław (52 lata) Borzęta

 

Co robi radny?

Radny jest obowiązany brać udział w pracach rady gminy i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany.

Czym zajmuje się rada gminy?

Do kompetencji rady gminy należą co do zasady wszystkie sprawy, które są w zakresie działania gminy (o ile ustawy nie stanowią inaczej).

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in.:  uchwalanie statutu gminy, ustalanie wynagrodzenia wójta (burmistrza prezydenta), ustalanie kierunków jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności. Rada gminy powołuje i odwołuje skarbnika gminy na wniosek wójta, uchwala budżet gminy, rozpatruje sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmuje uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu

Rada gminy uchwala też studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jak również programy gospodarcze. Ustala też zakres działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków na realizację przypisanych im zadań. Podejmuje również uchwały w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach. Co ważne, rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy.

Kadencja rady gminy w myśl znowelizowanych przepisów trwa 5 lat.

Kto może zostać radnym?

Kandydować na radnego w danej gminie może osoba, która ma prawo wybierania do tej rady gminy, a więc obywatel polski oraz obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, oraz stale zamieszkuje na obszarze tej gminy.

Uwaga! Prawa wybierania nie mają osoby pozbawione praw publicznych lub ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu albo pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Prawo zgłaszania kandydatów na radnych przysługuje: komitetowi wyborczemu partii politycznej, koalicyjnemu komitetowi wyborczemu, komitetowi wyborczemu organizacji lub komitetowi wyborczemu wyborców.

Jak ustalane są wyniki głosowania?

Radni są wybierani w okręgach wyborczych bezpośrednio spośród zgłoszonych kandydatów.

Jednoczesne kandydowanie na wójta (burmistrza, prezydenta) i radnego w gminie

Kandydat na wójta może kandydować do rady gminy tylko na obszarze gminy, w której kandyduje na wójta.

Wygaśnięcie mandatu radnego

Mandat radnego wygasa w przypadku jego śmierci, utraty prawa wybieralności lub nieposiadania go w dniu wyborów, odmowy złożenia ślubowania, pisemnego zrzeczenia się mandatu, naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych w odrębnych przepisach funkcji lub działalności, wyboru na wójta lub niezłożenia w terminach określonych w odrębnych przepisach oświadczenia o swoim stanie majątkowym.