Kultura. Moje miejsce

Kultura. Moje miejsce

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu został beneficjentem programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2019 jako jeden z 50 ośrodków z całej Polski.

Organizatorem programu jest Narodowe Centrum Kultury, jego celem jest poszerzenie dostępu do kultury, pobudzenie aktywności obywatelskiej w tworzeniu projektów kulturotwórczych, stworzenie warunków do rozwoju nowoczesnej edukacji kulturalnej i artystycznej. Projekt „Kultura. Moje ulubione miejsce” zakłada w pierwszym etapie, przeprowadzenie diagnozy potrzeb oraz potencjału i zasobów mieszkańców gminy Myślenice.

Drugim działaniem w ramach pierwszego etapu projektu jest wybór od 3 do 7 inicjatyw zaproponowanych przez osoby fizyczne i grupy nieformalne z naszej gminy, które będą odpowiedzią na zdiagnozowane potencjały, zasoby i potrzeby kulturalne mieszkańców. Rekomendowane są działania (inicjatywy): zwiększające ofertę kulturalną dla osób dorosłych – mężczyzn i kobiet, ciekawe, innowacyjne, nowatorskie, takie, których nie ma w ofercie MOKiS, kulturotwórcze i realizowane po raz pierwszy przez wnioskodawcę w partnerstwie z MOKiS.

Organizator konkursu – Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu przygotuje regulamin, powoła komisję oceniającą wnioski, umieści niezbędne dokumenty na stronie internetowej instytucji. Od 1 do 15 lipca będzie można na formularzu wniosku konkursowego złożyć swoją inicjatywę i tym samym ubiegać się o dofinansowanie na realizację swojego pomysłu na działanie kulturalne czy kulturotwórcze. 17 lipca komisja ekspertów wybierze najciekawsze inicjatywy zgodne z założeniami regulaminu. Następnie przedstawiciele organizatora konkursu spotkają się z realizatorami, omówią wszystkie inicjatywy i przygotują się wspólnie do działania.

Drugi etap projektu to realizacja wybranych inicjatyw. Rozpocznie się po złożeniu przez MOKiS wniosku uzupełniającego do Narodowego Centrum Kultury o środki na wybrane przez komisję zadania. Etap działania będzie miał początek 19 sierpnia 2019. Wszystkie zadania muszą być zrealizowane do 12 listopada 2019 r.

Oprac. GK