MARG Sp. z o o ogłasza przetarg

MARG Sp. z o o ogłasza przetarg

Na sprzedaż:

nieruchomość gruntowa niezabudowana składa się z działki ewidencyjnej nr 333/5 o pow. 0,0811 ha i działki ewidencyjnej nr 333/10 o pow. 0,2792 ha (łączna powierzchnia 0,3603 ha) położone w Myślenicach obręb 4.

Lokalizacja ogólna dobra – wschodnia część miasta Myślenice, w pobliżu średnio zwarta zabudowa mieszkaniowa. Nieruchomość widokowa, od trzech stron granicząca z lasem. Kształt nieregularny o wymiarach ok. 20x190m. Dojazd drogą asfaltową (ulica Modrzewiowa) a następnie poprzez działkę sąsiednią poprzez służebność przechodu, przejazdu i przegonu. Dostęp do pełnego uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej (elektryczna, gazowa, wodno-kanalizacyjna) – znajdują się na działce sąsiedniej.

Nieruchomość leży w terenie zróżnicowanym pod względem ukształtowania terenu, ze spadkiem w kierunku północno-zachodnim. Nieogrodzona, częściowo zadrzewiona i zakrzaczona.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru w mieście Myślenice pn. „Zarabie w Myślenicach wraz z sołectwem Chełm dla obszaru wschodniej części Zarabia” uchwalonego uchwałą nr 77/X/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 1.07.2011r. nieruchomość oznaczona jako działka nr 333/5 położona jest w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 16MN. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru w mieście Myślenice pn. „Zarabie wraz sołectwem Chełm” uchwalonego uchwałą nr 408/XLV/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23.04.2014r. nieruchomość oznaczona jako działka nr 333/10 położona jest w terenie zabudowy jednorodzinnej – 27MN1.

Nieruchomość objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00080561/5, w dziale III obciążona służebnościami na rzecz innych działek.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 799 500,00 zł brutto

(w tym podatek VAT)

Wysokość wadium wynosi: 79 950 zł brutto

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 21.04.2020r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala nr 13.

Wadium należy wnieść najpóźniej do 17.04.2020r. włącznie. W formie przelewu bankowego z dopiskiem „Przetarg ul. Modrzewiowa” na rachunek MARG sp. z o.o.: 19 1240 5051 1111 0000 5238 2800.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek.

Prezes MARG sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu oraz warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej MARG sp. z o.o. www.marg.myslenice.pl lub można je odebrać w siedzibie Myślenickiej Agencji Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o., Rynek 8/9, telefon 504-788-353 w godzinach pracy 9.00 -13.00.

Ogłoszenie własne wydawcy