Medal dla Doroty Mrożek-Budzyn

Miasto 10 marca 2016 Wydanie 9/2016
Medal dla Doroty Mrożek-Budzyn
Medal dla Doroty Mrożek-Budzyn

W budynku starostwa pod przewodnictwem Tadeusza Żaby odbyła się XIX sesja Rady Powiatu Myślenickiego. W oficjalnej uroczystej części obrad medal za długoletnią służbę Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Myślenicach otrzymała dr Dorota Mrożek-Budzyn

Medal przyznany przez prezydenta Bronisława Komorowskiego wręczył wicewojewoda Józef Gawron. Odznaczenie to jest wyrazem podziękowania za długoletnią i sumienną pracę na rzecz mieszkańców Małopolski. Dorota Mrożek-Budzyn od 20 lat jest zaangażowana w poprawę sytuacji epidemiologicznej chorób zakaźnych i zawodowych oraz stanu sanitarnego powiatu myślenickiego. Dodatkowo od 2001 roku pełni funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie epidemiologii. Jest także autorką 35 prac naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych oraz monografii pn. „Wakcynologia praktyczna”.

W dalszej części sesji Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myślenicach przedstawiła informację o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej powiatu myślenickiego za 2015 rok. Kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Myślenicach Tadeusz Rabski przedstawił radnym sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2015. W ubiegłym roku komisja odbyła 4 posiedzenia, podejmując m.in. takie tematy jak bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych i letnich czy bezpieczeństwo na drogach powiatu.

W kolejnej części sesji radni przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie powiatu myślenickiego. Dotacje w wysokości 5 tys. zł otrzyma dwanaście jednostek OSP z terenu powiatu myślenickiego: w Borzęcie, w Krzyszkowicach, Myślenice Zarabie, w Jasienicy, w Brzezowej, w Stadnikach, w Skrzynce, w Zawadce, w Żerosławicach, w Poznachowicach Górnych, w Węglówce oraz w Porębie. Otrzymane dotacje poszczególne jednostki OSP przeznaczą na zakup doposażenia osobistego strażaków, sprzętu ratowniczego lub na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego.

Ponadto radni podjęli szereg uchwał, m.in. w sprawie:

* zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność lub przedmiot użytkowania wieczystego powiatu;

* zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych powiatu myślenickiego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg;

* zmian do uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu oraz ustalenia przedmiotu jej działania;

* podniesienia wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej prowadzonej na zlecenie Powiatu Myślenickiego;

* ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Powiatu Myślenickiego;

* delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Myślenickiego na lata 2016-2018;

* zmiany uchwały budżetowej.

Radni wysłuchali także sprawozdań z działalności Komisji Rady Powiatu za rok 2015 oraz zatwierdzili plany prac tych komisji na rok bieżący. Na zakończenie sesji kierownik Wydziału Promocji i Ochrony Zdrowia – Małgorzata Bajer oraz dyrektor SP ZOZ w Myślenicach - Adam Styczeń przedstawili informacje na temat kontroli przeprowadzonej w myślenickim szpitalu, jak również sprawozdanie z realizacji harmonogramu działań naprawczych w tej jednostce.

WPSiFE