mgr inżynier Konrad Gądek

mgr inżynier Konrad Gądek

Z uwagi na zapytania naszych czytelników odnośnie ścieżki rowerowej na odcinku ul. Solidarności na Osiedlu Tysiąclecia o jej projekt i zasady realizowania ścieżek rowerowych w miastach zapytaliśmy mg inżyniera Konrada Gądka – projektanta przedmiotowej ścieżki.

1. Kiedy powstał projekt półkilometrowego odcinka Ul. Solidarności na Osiedlu Tysiąclecia?

Projekt był realizowany w latach 2016-2018. W trakcie realizacji wydłużony został termin zakończenia, co było związane ze zwiększeniem zakresu opracowania właśnie o ciąg pieszo-rowerowy. Parametry projektowe zostały dobrane w drodze kompromisu pomiędzy funkcją drogi i zajętością terenu z uwzględnieniem istniejącego i planowanego zagospodarowania terenu. Wszystkie parametry geometryczne spełniały wymagania dla projektowanej klasy techniczne D.

2. Czy projekt powstał w zgodzie z przepisami i zasadami organizacji ruchu na ulicach osiedlowych?

Projekt powstał z zachowaniem wszystkich przepisów, jakie obowiązywały w okresie realizacji projektu, szczególnie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 124, 2016). Jeżeli chodzi o długość miejsc postojowych to zmiana przepisów (wydłużenie miejsc z 4,5m na 5,0m) nastąpiła w roku 2019 (Dz.U. 1643, 2019). Jeżeli chodzi o zasady organizacji ruchu, to nie są one ściśle powiązane z klasą techniczną drogi tak jak parametry geometryczne. Należy jednak pamiętać, że projektowana droga klasy technicznej D (dojazdowa), jest to najniższa klasa dróg służąca często obsłudze osiedli w formie strefy zamieszkania wyznaczonej znakiem D-40 i tak to było początkowo projektowane. Przy takim oznakowaniu pierwszeństwo na jezdni mieliby niechronieni użytkownicy dróg, a miejsca postojowe muszą być wyznaczone. Rzadko kiedy projektuje się tak rozbudowane przekroje dróg klasy D, które najczęściej składają się z jezdni i chodników, zakładając, że ruch rowerzystów będzie się odbywać po jezdni, ponieważ prędkość pojazdów ograniczona znakami nie powinna przekraczać 20 lub 30 km/h.

3. Czy tak bliskie umiejscowienie ścieżki dla pieszych, ze ścieżką rowerowa i miejscem parkingowym jest właściwe - i czy to częsta praktyka w przestrzeni miejskiej?

Zaprojektowane rozwiązanie projektowane było jako ciąg pieszo-rowerowy, czyli wspólna przestrzeń dla pieszych i rowerzystów. Dlatego przyjęto szerokość 3m ciągu pieszo-rowerowego i dodatkowo 0,5m na zwis pojazdów, co wraz z długością miejsca 4,5m jest wartością wystarczającą do komfortowego parkowania. W takim przypadku jest to typowe rozwiązanie dla tej kasy drogi, a nawet wykraczając poza wymagania funkcjonalne. Nie praktykuje się na takich drogach zieleńców, które w naturalny sposób wydzielają przestrzeń dla różnych użytkowników. Należy zwrócić uwagę, że nie ma sensu projektowanie zieleńca o szerokości 0,5m, a jego większa szerokość jeszcze bardziej zbliżyłaby drogę do istniejących budynków. Decyzja o wydzieleniu ścieżki rowerowej z ciągu pieszo-rowerowego nastąpiła na etapie projektu organizacji ruchu, ale spełnia on wszystkie wymagania minimalne szerokości dróg dla pieszych i rowerzystów.

Mało jest podobnych projektów i rzadko kiedy droga klasy D zajmują tak dużą powierzchnie z uwagi na ograniczenia przestrzenne. Jest to w pełni optymalne rozwiązanie rozdzielające użytkowników niechronionych od pojazdów, co rzadko zdarza się dla takiej klasy drogi (D).

Rozmawiała Marta Duszyk