Myślenicka Rada Kobiet

Myślenicka Rada Kobiet

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka ogłosił nabór kandydatek na członkinie Rady Kobiet. Roboczy zespół do spraw kobiet oraz tryb jego powołania określa zarządzenie nr 41/2020 z 6 marca 2020 roku opublikowane na stronie internetowej Gminy Myślenice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Warunki formalne jakie muszą spełnić kandydatki do Myślenickiej Rady Kobiet:

1. Kandydatki muszą być mieszkankami Miasta i Gminy Myślenice

2. Kandydatki w dniu składania zgłoszenia do Zespołu muszą mieć ukończone 18 lat

3. Kandydatura musi być poparta 2 rekomendacjami, poświadczającymi zaangażowanie w sprawy społeczne, wystawionymi przez:

- organizacje pozarządowe, instytucje lub

- grupy co najmniej 10 osób fizycznych

4. Jedna organizacja pozarządowa, instytucja lub dziesięcioosobowa grupa osób fizycznych może rekomendować maksymalnie 2 kandydatki

5. Rekomendacje muszą być załączone do zgłoszenia. Wypełnione i podpisane zgłoszenie wraz z rekomendacjami należy złożyć:

-osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9 (Dziennik Podawczy) lub

- w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego pocztą elektroniczną na adres: info@myslenice.pl lub

- pocztą na adres korespondencyjny Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, 32-400 Myślenice, Rynek 8/9,

- w przypadku posiadania Profilu Zaufanego lub podpisu elektronicznego, za pośrednictwem portalu ePUAP z dopiskiem: „Dotyczy nabór kandydatek na członkinie Zespołu do spraw Kobiet w terminie do dnia 31 marca 2020 roku /data wpływu/.