Nie ma chętnych na urzędników wyborczych

Nie ma chętnych na urzędników wyborczych

- Jest bardzo mało chętnych do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego, to zatrważające i jest to dla nas największy problem - przyznał przewodniczący PKW Wojciech Hermeliński. Podkreślił, że nowi urzędnicy wyborczy powinni zostać powołani do końca kwietnia

- Do poniedziałku, 5 marca tylko ok. 70 osób zgłosiło się na urzędników wyborczych - poinformował przewodniczący PKW. Sędzia Hermeliński przypomniał, że zgodnie z nowelizacją Kodeksu wyborczego w całej Polsce powinno być ponad 5,5 tysiąca takich urzędników.

Kandydaci na urzędnika wyborczego składają zgłoszenia do dyrektora delegatury właściwej dla gminy, w której mają wykonywać funkcję. W zgłoszeniu należy podać: imię (imiona) i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania (ujęcia w stałym rejestrze wyborców), wykształcenie, miejsce pracy, nazwę gminy, w której kandydat ma wykonywać funkcję oraz informacje o ewentualnym doświadczeniu w organizacji wyborów oraz wykonywaniu innych zadań w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie. Kandydat na urzędnika wyborczego musi być ponadto zatrudniony w administracji rządowej lub samorządowej, albo jednostkach im podległych lub przez nie nadzorowanych. Pracodawca musi potwierdzić na zgłoszeniu fakt zatrudnienia w jednym z takich miejsc.

W gminach do 20 tysięcy mieszkańców urzędników wyborczych będzie dwóch. W gminach do 50 tysięcy mieszkańców trzech, a w większych gminach dodatkowo po jednym urzędniku na każde 50 tys. mieszkańców - ale nie więcej niż w sumie siedmiu. W miastach powiatowych będzie powoływany dodatkowo jeszcze jeden urzędnik wyborczy, dlatego w Myślenicach będzie ich 4, a w innych miejscowościach naszego powiatu po dwóch.

Zgodnie ze znowelizowanym Kodeksem wyborczym w każdej gminie działać będą urzędnicy wyborczy, powoływani przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego. Będą oni tworzyć Korpus Urzędników Wyborczych. Urzędnik wyborczy nie będzie mógł wykonywać swojej funkcji w gminie, na obszarze której pracuje i - poza miastami na prawach powiatu - mieszka. Nie będzie mógł należeć do partii politycznej ani prowadzić działalności niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją. Urzędnikiem wyborczym nie będzie mogła też być osoba, skazana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Do zadań urzędników wyborczych należeć będzie m.in. przygotowanie i nadzór nad przebiegiem wyborów w obwodowych komisjach wyborczych, organizowanie szkoleń dla członków tych komisji, a także dostarczenie kart do głosowania do obwodowych komisji wyborczych. Wynagrodzenie, jakie będzie otrzymywać urzędnik wyborczy, będzie proporcjonalne do czasu realizacji zadań.

Kandydaci na urzędników wyborczych powinni składać swoje zgłoszenia do dyrektorów delegatur Krajowego Biura Wyborczego. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań i terminu przyjmowania zgłoszeń znajdują się na stronie krakow.kbw.gov.pl

Piotr Ślusarczyk Piotr Ślusarczyk Autor artykułu

Z gazetą związany w latach 1999-2018. Przez ostatnie 15 lat pełnił funkcję sekretarza redakcji, dbając o sprawne funkcjonowanie tygodnika. Zawsze związany z tytułem równie mocno jak z samymi Myślenicami. Swoją przygodę z pisaniem rozpoczynał jako licealista od redagowania „Odkroju” - dodatku do Gazety Myślenickiej poruszającego problematykę dotyczącą młodzieży oraz od poezji, publikując w ramach Myślenickiej Grupy Poetyckiej „Tilia”. (HISTORIA, KULTURA, SPORT, SAMORZĄD)