Nowe plany zagospodarowania przestrzennego

Nowe plany zagospodarowania przestrzennego

Sesję Rady Miejskiej 30 maja zdominowało przystąpienie do sporządzenia oraz uchwalenie nowych planów zagospodarowania przestrzennego dla kolejnych miejscowości gminy. Podjęto też kilka uchwał odnośnie spraw bieżących

 

Obwód wyborczy na Chełmie

Mieszkańców Chełmu ucieszy zapewne decyzja Rady, że będą mogli przystąpić do głosowania w wyborach samorządowych na terenie swojego sołectwa. Zgodnie z prawem liczebność mieszkańców Chełmu nie jest wystarczająca do zorganizowania na tym terenie obwodowej komisji wyborczej, niemniej ze względu na szczególne uwarunkowania tego miejsca, Komisarz Wyborczy w Krakowie wyraził zgodę na utworzenie tu stałego obwodu wyborczego nr 25. Siedzibą komisji będzie szkoła na Chełmie. Pozostałe obwody do głosowania oraz podział gminy na okręgi wyborcze nie zmieniają się. Zgodnie z nim Chełm znalazł się w okręgu wraz z Osieczanami. Zmiana dotyczy wyłącznie miejsca do głosowania.

Przystąpienie do sporządzenia planów zagospodarowania

Rada uchwaliła przystąpienie do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla: Jasienicy, Bysiny, Łęk, Jawornika oraz uchwały dotyczące planów dla Zawady i Buliny.

Jasienica i Bysina. Obydwie wsie nie są jeszcze objęte planem zagospodarowania przestrzennego. Sporządzone więc zostaną plany określające kształtowanie ich przestrzeni wg zasad uchwalonych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani przestrzennego miasta i gminy Myślenice z 2010 r. (ze zmianami z 2017 r.).

Łęki i Jawornik. Łęki posiadają plan zagospodarowania z 2006 r., a Jawornik - z 2003 r. Od tego czasu zmieniły się niektóre ogólne przepisy prawne, a dla naszej gminy uchwalone zostało w 2010 r. Studium uwarunkowań, do którego w 2017 r. wprowadzone zostały zmiany. Konieczne jest zatem opracowanie nowych planów dla tych wsi, tak by zgodne były z aktualnym prawem ogólnym i miejscowym.

Dla Łęk sporządzony zostanie plan z wyłączeniem obszaru sołectwa Bulina. Z planu dla Jawornika wyłączona została część wsi ze strefą gospodarczą. Wieś Zawada objęta jest planem zagospodarowania z 2006 r. z miejscową zmianą z 2009 r. oraz miejscowym planem dla obszaru cmentarza. Także i w tym przypadku konieczne jest sporządzenie nowego planu dla całej wsi z uwzględnieniem obowiązujących aktualnie przepisów i dokumentów gminnych.

Uchwalenie planu dla Buliny

Rada uchwaliła plan zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Bulina. Zgodnie z nowym planem Bulina zyskuje 27 hektarów pod zabudowę mieszkaniową oraz 0,31 ha pod usługi publiczne, przekształconych z terenów zieleni oraz rolniczych. Przewidziano w nim nowe drogi o powierzchni 1,2 ha i długości 1200 m. Do sporządzenia planu dla obszaru sołectwa Bulina przystąpiono zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej z 25 listopada 2016 r.

Po ogłoszeniu decyzji o sporządzeniu planu wpłynęły 43 wnioski od mieszkańców (z czego 4 po terminie). Wnioski dotyczyły głównie przekształcenia działek na budowlane pod zabudowę mieszkaniową. Jeden wniosek dotyczył wprowadzenia usług sportowo-rekreacyjnych. 9 z tych wniosków rozpatrzono pozytywnie, 3 - negatywnie, 28 - częściowo pozytywnie, a 3 nie rozpatrywano, gdyż dotyczyły działek poza obszarem objętym planem.

W toku uzgadniania planu gmina zobowiązana jest do zawiadamiania, konsultowania i uzyskiwania opinii odnośnie jego ustaleń od wielu instytucji i organów państwowych. W odpowiedzi na zawiadomienia do gminy wpłynęło 12 pism. O zaopiniowanie planu gmina wysłała pisma do 10 instytucji, z czego 5 zaopiniowało go pozytywnie. Na 15 pism o uzgodnienie planu, wysłanych do instytucji oraz pisma do policji, 10 odpowiedziało pozytywnie, a na 6 nie uzyskano w ogóle odpowiedzi. Wprowadzono korekty do planu, uwzględniające postawione warunki uzgodnienia i wystąpiono o ponowne uzgodnienie do Zarządu Dróg Powiatowych w Myślenicach, a po wejściu w życie nowego Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Małopolskiego, gmina wystąpiła o ponowne uzgodnienie planu do wojewody i zarządu województwa. Obydwie instytucje wydały opinie pozytywną.

Twórcy planu zyskali też zgodę Ministra Środowiska na przeznaczenie na cele nieleśne obszaru 0,1085 ha gruntów leśnych, a procedura uzyskania tej zgody trwała 5 miesięcy od 25 lipca do 28 grudnia 2017 r.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wyłożony był do publicznego wglądu od 18 stycznia do 9 lutego 2018 r. oraz ponownie od 15 marca do 8 kwietnia 2018 r. W trakcie pierwszego włożenia wpłynęło 17 uwag, z których 10 rozpatrzono negatywnie, 4 - pozytywnie, 2 - w części pozytywnie, a 1 uwaga dotyczyła działki poza obszarem objętym planem. W związku z drugim wyłożeniem wpłynęły 2 pisma rozpatrzone negatywnie.

Plan Strefy Aktywności Gospodarczej

Rada uchwaliła plan dla Strefy Aktywności Gospodarczej, obejmującej 27 ha we wsi Polanka i 3 ha we wsi Jawornik. Na zabudowę przemysłowo-usługową w planie pozyskano dodatkowe 2,16 ha z Jawornika i 5, 37 ha z Polanki. Na teren pod nowe drogi wyznaczono w Jaworniku 0,3094 ha (258 m długości), a w Polance 0,287 ha (264 m długości).

Na ogłoszenie burmistrza o przystąpieniu do sporządzania tego planu z 12 stycznia 2017 r. wpłynął 1 wniosek od Agencji Rozwoju Gospodarczego o poszerzenie trenów o funkcji przemysłowej. Po terminie wpłynął też wiosek informujący, że projektowany na obszarze objętym planem zakład produkcyjny może znacząco oddziaływać na środowisko. W odpowiedzi na zawiadomienia organów i instytucji wpłynęło 12 pism. Z 10 instytucji, do których skierowano pisma o zaopiniowanie planu, 5 odpowiedziało pozytywnie. O uzgodnienie planu wysłano pisma do 15 instytucji, z których 8 odpowiedziało pozytywnymi uzgodnieniami (w tym dodatkowe uzgodnienie policji) i 1 negatywnie, a na 7 pism nie uzyskano odpowiedzi. Skorygowany plan, uwzględniający warunki uzgodnienia, skierowano ponownie do Regionalnego Zakładu Gospodarki Wodnej, a po wejściu w życie nowego Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Małopolskiego, gmina wystąpiła o ponowne uzgodnienie planu do wojewody i zarządu województwa. Obydwie instytucje wydały opinie pozytywne.

Plan był dwukrotnie wykładany do wglądu publicznego: od 1 do 21 lutego 2018 r. oraz od 3 do 23 kwietnia 2018 r. Po obydwu wyłożeniach wyznaczony został ustawowy termin na zbieranie uwag. W trakcie pierwszego wyłożenia wpłynęły 2 uwagi rozpatrzone pozytywnie, przy ponownym wyłożeniu - nie wpłynęły żadne uwagi.

Dzierżawy

Rada wyraziła zgodę na zawarcie dwóch umów dzierżawy na czas nieokreślony części działek na Plebańskiej Górze nowym dzierżawcom. Na 25 lat przedłużona została zgoda na dzierżawę części działki na ulicy Zdrojowej. Dzierżawca w tym miejscu zainwestował w sklep ogólnospożywczy.

Sprawy budżetowe

Na 2 zł rocznie od mieszkańca podniesiona została składka członkowska w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Między Dalinem i Gościbią.

Radni uzgodnili też aktualizację tegorocznego budżetu gminy oraz Wieloletniego Planu Finansowego. Wprowadzono m.in. do budżetu pomoc finansową Województwa Małopolskiego w wys. 194.542 zł, udzieloną w ramach projektu Małopolskie boiska. Wydatki budżetu uwzględniają m.in. zmiany w dotacjach dla instytucji kultury. Po ich uwzględnieniu MOKiS otrzyma dotację w wys. 1.697.301 zł, Muzeum Niepodległości - 545.644 zł, a Miejska Biblioteka Publiczna - 1.244.887 zł.

W WPF m.in. skorygowano kwotę przeznaczoną na zimowe utrzymanie dróg (zmniejszenie o 63 tys. zł w 2018 r.). Dodano do planu opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami - umocnienie skarp i dna potoku San. Nakłady łączne wyniosą 7.300 zł rozłożone na lata 2018 - 2027.

Interpelacje

Radni zgłaszali problemy i konieczność napraw na drogach, wycięcia gałęzi utrudniających kierowcom widoczność, oświetlenia kolejnych odcinków ulic, koszenia trawy na placach zabaw. Pytali o terminy otwarcia nowych obiektów sportowych, prosili o pomoc gminy w sprawie przedłużenia linii MPK Kraków - Włosań do centrum Głogoczowa. Pytali o odpowiedź w sprawie nowego odcinka drogi w Zawadzie. Proszono też o dalsze rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa na drogach (nowe znaki, przejścia). Radni prosili o szersze udostepnienie placu zabaw koło kotłowni na osiedlu 100-lecia i placu zabaw przy przedszkolu przy ul. Kazimierza Wielkiego. Pytano o wpływ rozporządzenia unijnego RODO odnośnie danych osobowych na działania radnych. Proszono o udostępnienie treści skargi dotyczącej podziału gminy na okręgi wyborcze, skierowanej przez mieszkańców do Komisarza Wyborczego w Krakowie. Wnioskowano o zwrócenie się do policji, by zwiększyła nadzór nad obiektami szkolnymi podczas wakacji.

Ryszard Sobkowicz Ryszard Sobkowicz Autor artykułu

Nauczyciel i reporter, który ostatnie 25 lat poświęcił na relacjonowanie życia lokalnych społeczności - szczególnie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. (HISTORIA, WYDARZENIA, SAMORZĄD, KULTURA)