Nowe zasady segregacji i odbioru odpadów

Nowe zasady segregacji i odbioru odpadów

Podczas 40. sesji Rady Miejskiej w poniedziałek 30 października radni uchwalili m.in. nowe zasady segregacji i odbioru odpadów komunalnych, zmiany w studium uwarunkowań i planach zagospodarowania przestrzennego oraz zaktualizowali tegoroczny budżet

W związku z zaobserwowanym w ostatnich latach zjawiskiem regulowania opłat za gospodarkę odpadami łącznie z należnościami z tytułu podatków lokalnych, Rada podjęła decyzję o ujednoliceniu terminu wpłat i uchwaliła, że termin kwartalnych opłat za odbiór śmieci wypadać będzie: za I kwartał - 15 marca, za II kwartał - 15 maja, za III - 15 września, a za IV - 15 listopada danego roku – czyli w terminach płatności podatków lokalnych.

Uchwalono też nowe ceny za odbiór odpadów - 9, 90 zł od osoby, jeśli śmieci są posegregowane zgodnie z kolorem worków oraz 19,80 zł od osoby, jeśli śmieci nie są zbierane w sposób selektywny.

Zmiana cen spowodowana jest kalkulacją przedstawioną przez Zakład Utylizacji Odpadów, a wynikająca z nowych uregulowań prawnych. W związku z nowymi zasadami w całym kraju znacząco wzrasta cena za składowanie odpadów odprowadzana przez ZUO za korzystanie ze środowiska w myśl znowelizowanego prawa o ochronie środowiska, a także wzrastają wynagrodzenia pracowników, co jest wynikiem ustawowego wzrostu płacy minimalnej. Jest też problem ze znalezieniem pracowników chętnych do pracy w Zakładzie.

Rada uchwaliła nowy Regulamin utrzymania w czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Myślenice, uwzględniający zmiany wprowadzone w całym kraju i ujednolicające system segregowania odpadów oraz odpowiadających poszczególnym frakcjom kolorów worków lub pojemników.

W związku z tym od nowego roku segregacja powinna przebiegać wg następujących zasad:

* kolor brązowy - bioodpady, czyli odpady ulegające degradacji (np. resztki spożywcze),

* kolor szary - odpady zmieszane,

* kolor niebieski - papier i tektura,

* kolor żółty - tworzywa sztuczne i metale,

* kolor zielony - szkło białe i kolorowe,

* kolor pomarańczowy - pieluchy jednorazowe,

* kolor czarny - odpady zielone nie mieszczące się w pojemniku brązowym.

Gmina wyposaży zamieszkałe nieruchomości w pojemniki i worki, przy czym obowiązuje limit zależny od liczby mieszkańców. Po jednym pojemniku brązowym i szarym otrzymają domy, w których mieszka od 1 do 6 osób. Domy z 1 lub 2 osobami mają przydział maksymalnie po 1 worku niebieskim, żółtym i zielonym na cykl odbioru. Jeśli dom zamieszkuje do 5 osób, przypadają na niego 3 żółte worki na cykl odbioru, a w domach zamieszkałych przez 6-8 osób - 5 worków żółtych i 2 zielone. Do tego limitu osób obowiązuje ponadto jeden worek niebieski.

W gospodarstwach, w których mieszka od 8 do 11 osób limity wynoszą: 2 worki niebieskie, 6 - żółtych i 2 zielone, a od 12 osób powyżej - 2 niebieskie, 9 żółtych i 3 zielone na cykl odbioru.

Nie ma limitu na worki pomarańczowe na pieluchy – dostarczane są w miarę potrzeb.

Budynki wielomieszkaniowe wyposażone będą – podobnie jak obecnie – w kontenery do segregacji.

Regulamin określa też szczegółowo częstotliwość odbioru odpadów w okresie od początku kwietnia do końca października i od początku listopada do końca marca. W okresie wiosenno-letnim odbiór następuje średnio co 2 tygodnie, a w okresie jesienno-zimowym - od 3 do 4 tygodni zależnie od frakcji.

Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony i odpady problematyczne będą odbierane dwa razy w roku, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby telefonicznie lub e-mailem, do dwóch miesięcy od zgłoszenia. Oczywiście mieszkańcy mogą osobiście dostarczać odpady na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Harmonogram odbioru oraz zasady szczegółowe dostępne są na stronie internetowej ZUO www.skladowisko.com.pl

Planowanie przestrzenne

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Myślenice jest podstawowym dokumentem kreującym politykę przestrzenną gminy. Określa uwarunkowania związane ze stanem istniejącym oraz wyznacza kierunki rozwoju przestrzennego i zasady polityki przestrzennej. Jest to podstawowy dokument, z którym musi być zgodny każdy miejscowy plan zagospodarowania.

Studium dla Miasta i Gminy Myślenice sporządzone zostało w 2010 r. i do tej pory nie było zmieniane. Podczas obecnej sesji Rada zdecydowała o wprowadzeniu do Studium zmian – tak w części tekstowej, jak i graficznej. Polegają one na wyznaczeniu nowych terenów przemysłowych. Poszerzona została strefa przemysłowa Jawornik-Krzyszkowice-Polanka z uwzględnieniem możliwości przełożenia potoku na obrzeża strefy. Ponadto wyznaczone zostały tereny przemysłowe na obszarze Trzemeśni.

Rada wprowadziła zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla wsi Trzemeśnia dotyczące strefy przemysłowo-usługowej oraz przystąpiła do sporządzenia zmian w miejscowym planie dla Zarabia, umożliwiających budowę hotelu przy hali widowiskowo-sportowej przez prywatnego inwestora.

Dochody i wydatki

Do tegorocznego budżetu po stronie dochodów przyjęto dodatkowo 1.910.067 zł. Pieniądze te pochodzą m.in. z podatków od czynności cywilno-prawnych, ze zwiększonego udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych na rok 2017, z tzw. rozliczeń różnych oraz z wpływu z powiatu na pokrycie części kosztów budowy parkingu „parkuj i jedź” w rejonie ul. Słonecznej pod estakadą. Gmina przeznacza na tę inwestycję 417.410 zł.

Natomiast wydatki objęte aktualizacją budżetu to zwiększenie puli pieniędzy m.in. na zimowe utrzymanie dróg, rozbudowę szkoły w Jaworniku, wypłaty wynagrodzeń, zasiłków itp., dotacje dla instytucji kultury, a także na dotację dla OSP Zawada na zakup kotła gazowego z oprzyrządowaniem (25 tys. zł - uchwała w tej sprawie również została podjęta w trakcie sesji). W ramach zwiększonych dotacji Miejska Biblioteka Publiczna otrzyma dodatkowo 61 000 zł, jej filia w Głogoczowie - 10 tys. zł. W związku z rozstrzygniętym przetargiem przeznaczono dodatkowo w roku bieżącym 82.510 zł na budowę nowego budynku muzeum – działanie w ramach rewitalizacji miasta. Zgodnie z przyjętą na sesji uchwałą dotacje dla instytucji kultury w tym roku wynoszą: dla Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu - 1.748.290 zł, dla Muzeum - 479.619 zł, dla biblioteki - 1.182.756 zł.

W ramach aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwalono, że na zimowe utrzymanie dróg łączne nakłady w latach 2017-2018 wyniosą 999.143 zł, z czego w roku 2017 - 371.143 zł, a w 2018 - 628.000 zł. Aktualizacja obejmuje także wypłatę rekompensaty dla Myślenickiej Agencji Rozwoju Gospodarczego za odszkodowanie, które MARG wypłaciła za działki na osiedlu 1000-lecia (w 2018 r. będzie to kwota 520.000 zł). Pozostałe zapisy tej uchwały dotyczą zwiększenia limitów wydatków m.in. na wspomnianą rozbudowę szkoły w Jaworniku, na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na Chełmie (w perspektywie lat 2017-2018 zwiększenie o 60.000 zł) i na projekt kanalizacji na Tarnówce (123.401 zł), na rewitalizację miasta w latach 2017-2018 zwiększenie o 2.166.349 zł (budowa muzeum). Ponadto do WPF na przyszły rok dodane zostały takie zadania, jak: zakup samochodu dla Straży Miejskiej (130.000 zł), rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Porębie (54.902 zł) oraz kanalizacji w strefie przemysłowej w Jaworniku (27.910 zł).

Interpelacje

Zapytania i wnioski radnych dotyczyły m.in.: czyszczenia pomnika Niepodległości na Rynku, harmonogramu budowy siłowni zewnętrznych w sołectwach i na osiedlu w Myślenicach, harmonogramu realizacji zadań z budżetu obywatelskiego. Radni ponadto wskazywali na usterki w drogach i na parkingach, pytali o możliwość zamontowania lamp, wskazywali miejsca, w których trzeba wyciąć zarośla i gałęzie oraz wnioskowali o interwencje w powiecie i województwie w sprawie problemów na zarządzanych przez nie drogach.

Ryszard Sobkowicz Ryszard Sobkowicz Autor artykułu

Nauczyciel i reporter, który ostatnie 25 lat poświęcił na relacjonowanie życia lokalnych społeczności - szczególnie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. (HISTORIA, WYDARZENIA, SAMORZĄD, KULTURA)