Nowi dyrektorzy przedszkoli

Przedszkole Samorządowe nr 6 w Myślenicach, Przedszkole Samorządowe w Trzemeśni oraz Przedszkole Samorządowe nr 7 w Myślenicach - to w tych placówkach kończyły się kadencje poprzednich dyrektorek i w ramach konkursu ogłoszonego przez burmistrza wyłoniono dyrekcje na kolejną kadencję

Kilka słów o sobie...

Nazywam się Alicja Szlachetka jestem nauczycielem dyplomowanym z 33-letnim stażem pracy. Ukończyłam studia magisterskie z pedagogiki wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe „Nowoczesne metody Zarządzania placówką oświatową”, jak również wiele form doskonalenie z zakresu prawa oświatowego, zarządzania, dydaktyki i metodyki pracy z dziećmi. Swoją pracę traktuję jak sztukę, która wymaga poświęcenia, ciągłego doskonalenia, którą warto uprawiać z pasją szczególnie, gdy pierwszymi jej odbiorcami są dzieci. Jestem mężatką, mam dwie dorosłe córki i dwoje wnucząt.

Od ilu lat na stanowisku dyrektora?

Funkcję dyrektora pełnię od 1990 r. najpierw w Przedszkolu Samorządowym nr 1, a od 01.09.2003 w Przedszkolu Samorządowym nr 6 im. Wandy Chotomskiej w Myślenicach.

Jakie plany na nową kadencję?

W dobie zreformowanej oświaty dyrektor przedszkola to bardzo ważna postać, która przez pryzmat swojej wiedzy i doświadczenia musi sprostać szerokim i niekiedy bardzo trudnym zadaniom. Moim obecnym celem jest kontynuacja rozpoczętego dzieła zarządzania placówką w sposób zapewniający rozwój wszystkim jej podmiotom - dzieciom, nauczycielom, pracownikom niepedagogicznym, rodzicom i lokalnej społeczności.

Pierwsze lata w życiu dziecka mają decydujące znaczenie dla dalszego jego rozwoju intelektualnego i emocjonalnego. Dziecko jest w tym okresie bardzo aktywne i podatne na oddziaływania, a jego wczesne doświadczenia pozostawiają trwałe ślady na całe życie. Dobre przedszkole powinno zapewniać każdemu dziecku podmiotowe i indywidualne traktowanie, bezpieczny, radosny i całościowy rozwój. W związku z tym nacisk będę kłaść na realizację podstawy programowej i wspomaganie rozwoju każdego dziecka oraz takie obszary jak: wychowanie patriotyczne, edukację ekologiczną, zdrowie i bezpieczeństwo, twórczość plastyczną, przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole, a szczególnie edukację matematyczną.

Realizowane będą innowacje pedagogiczne i zajęcia dodatkowe: „Orkiestra Jacka i Agatki”, "Gra w szachy", „Robotyka”, „Zajęcia komputerowe”, „Zespół taneczny”, „Karate”, „Nauka pływania”, „Rytmika”, „Kółka plastyczne i matematyczne”, „Zajęcia ruchowe w basenie z piłkami”. Organizować będę ponadto imprezy środowiskowe jak „Festyny”, „Jasełka”, „Happeningi ekologiczne”.

W doskonaleniu zawodowym upatruję potencjalne możliwości podnoszenia jakości pracy placówki w związku z tym będę motywować nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego. Będę inspirować nauczycieli do wykorzystywania twórczych metod i form pracy, doceniać ich pracę a osiągnięcia promować.

W następnych latach planuję pozyskać fundusze na remont placu przy budynku przedszkola oraz tarasów (położenie kostki), remont ogrodzenia wokół przedszkola, wymianę instalacji elektrycznej w pozostałej części budynku, malowanie sal i cyklinowanie parkietów Będę doposażać przedszkole w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz zabawki jak również stoliki, krzesła i meble w dwóch oddziałach zgodnie z normami. W miarę możliwości, pozyskując sponsorów i współpracując z różnymi firmami i instytucjami a także przy aktywnym udziale rodziców zamierzam wzbogacać bazę materialną przedszkola.

Poszukiwać będę środków w ramach projektów tak jak do tej pory będę pisała wnioski do WFOŚiGW w Krakowie na zadania nieinwestycyjne z zakresu edukacji ekologicznej.

Nazywam się Janina Sala, urodziłam się 8 października 1968 r. w Krakowie. Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. W roku 2001 ukończyłam studia podyplomowe z zakresu Edukacji emocjonalnej na Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Pracę jako nauczyciel w Przedszkolu rozpoczęłam w roku 1989.

Od ilu lat na stanowisku dyrektora?

Funkcję dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 7 w Myślenicach pełnię od roku 2002.

Jakie plany na nową kadencję?

Dziecko jest aktywnym uczestnikiem w procesie edukacji, dlatego przedszkole powinno stworzyć warunki, do tego by wspomagano indywidualny rozwój każdego dziecka, jego aktywność poznawczą i twórczą. Głównymi celami przyjętymi do realizacji w tej kadencji będą: wszechstronny rozwój dziecka pozwalający na prawidłowe kontynuowanie edukacji w szkole, zapewnienie wszystkim dzieciom warunków pozwalających rozwijać ich naturalną potrzebę działania i tworzenia oraz indywidualnych predyspozycji i talentów oraz wyrównywanie szans edukacyjnych.

Moja koncepcja pracy oparta jest w dużej mierze na kontynuowaniu podjętych wcześniej działań dotyczących min.: podtrzymywania tradycji regionalnych, kulturowych, patriotycznych , udziału przedszkola w różnorodnych projektach i programach edukacyjnych, stosowania w praktyce metod aktywizujących dziecko, współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym, pracy z dziećmi zdolnymi i wymagającymi wsparcia, realizacji planu działań z zakresu profilaktyki.

W planach na najbliższe lata będzie poszerzenie oferty zajęć dodatkowych o zajęcia logopedyczne oraz program „Pływanie dla zdrowia”. Dążąc do podnoszenia jakości pracy przedszkola będę zwracała szczególną uwagę na stwarzanie warunków do rozwoju kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie twórczej pracy z dzieckiem i innowacyjności oraz do zdobywania dodatkowych kwalifikacji wynikających z potrzeb placówki. Moim celem na najbliższe lata będzie zmotywowanie nauczycieli do uzyskania dodatkowych kwalifikacji z zakresu logopedii i j. angielskiego.

Wspólnie z nauczycielami będziemy podejmować działania, aby dzieci uczęszczające do naszego przedszkola czuły się w nim dobrze i bezpiecznie.

Dołożę wszelkich starań, aby w kolejnych latach przedszkole było miejscem bardziej nowoczesnym, atrakcyjnym i odpowiadało na potrzeby dzieci jak również ich rodziców

Ewa Niemiec

Kilka słów o sobie...

Nazywam się Ewa Niemiec, urodziłam się w Myślenicach. Jestem rodowitą mieszkanką Trzemeśni. Z Przedszkolem Samorządowym w Trzemeśni jestem związana od początku mojej pracy zawodowej jako nauczycielka przedszkola , a obecnie jako dyrektor. Pochodzę z rodziny o silnych tradycjach pedagogicznych. Jestem mężatka, mam dwóch synów.

Od ilu lat na stanowisku dyrektora?

Od 2007 roku pełnie funkcję dyrektora Przedszkola Samorządowego w Trzemeśni.

Jakie plany na nowa kadencję?

Zamierzam kontynuować rozpoczęte działania dotyczące rozwoju tej placówki oraz poszerzać te, które zamieściłam w mojej nowej koncepcji. Moje przedsięwzięcia jako dyrektora przedszkola będą zmierzały do zapewnienia dobrych, bezpiecznych warunków dla wychowanków oraz całego personelu przedszkola, poszukiwania nowych form współpracy z rodzicami, promowania przedszkola oraz dorobku artystycznego dzieci w najbliższym środowisku, podejmowania działań w zakresie popularyzacji czytelnictwa wśród najmłodszych, czy zapewnienia dzieciom atrakcyjnego wyposażenia sal oraz terenu ogrodu przedszkolnego. Dołożę wszelkich starań , by dzieci czuły się bezpiecznie i dobrze w naszej placówce, a rodzice byli zadowoleni z pracy całego zespołu przedszkolnego. Mam nadzieje , że wychowankowie naszego przedszkola , po latach w dorosłym życiu będą mogli powiedzieć - najpiękniejsze lata, to lata spędzone w przedszkolu.