O boisku i strefie aktywności w Zasani

O boisku i strefie aktywności w Zasani
Fot. Ryszarda Sobkowicz

Stan dróg lokalnych, oświetlenie, czyste powietrze i budowa boiska, a także zbliżające się wybory sołeckie w kwietniu, to główne tematy poruszane podczas zebrania wiejskiego w Zasani w sobotę 2 marca

wsi przez ostatnie 8 lat. Jak deklaruje, nie będzie się już ubiegała o reelekcję. W związku z tym burmistrz Jarosław Szlachetka złożył podziękowanie za jej zaangażowanie i pracę na rzecz wsi i apelował do mieszkańców o zaangażowanie się w wybory sołeckie, by wybrać jak najlepszego kolejnego sołtysa i radę sołecką dla dobra wszystkich mieszkańców.

Zabraniu przewodniczyła Anna Wesołowska, a sołtys Alicja Hajdas złożyła sprawozdanie z prac wykonanych we wsi w ciągu minionej kadencji. Fundusz przeznaczony do dyspozycji sołtysa i rady sołeckiej na bieżące potrzeby wsi wynosił w tym czasie po 4.900 zł w latach 2015 i 2016, 5.900 w roku 2017 i 5.200 zł w roku 2018. Z tych pieniędzy wsparte zostały potrzeby szkoły, systematycznie żwirowano drogi wewnętrze, udrożniano rowy m.in. przy drodze gminnej, wymieniono uszkodzony przepust na Banówce.

W tym czasie na terenie wsi wykonane zostały inwestycje gminne. Zasań została podłączona do komunalnego wodociągu i kanalizacji sanitarnej, wymieniono wiaty przystankowe, przeprowadzono modernizacje dróg asfaltowych o łącznej wartości 233.500 zł, uchwalono plan zagospodarowania przestrzennego. Na prośbę rady sołeckiej wyremontowana została zabytkowa kapliczka. Powiat wykonał w tym czasie nakładkę asfaltową na drodze w stronę Kornatki (wartość inwestycji to 115 tys. zł).

Na zebranie przybyli goście: burmistrz Jarosław Szlachetka, członek zarządu powiatu Rafał Kudas, radni miejscy Grażyna Ambroży, Małgorzata Jaśkowiec i Stanisław Topa, dyrektor szkoły Renata Piekarz oraz członkowie organizacji działających na terenie wsi.

W dyskusji burmistrz, nawiązując do swojej pracy poselskiej z ramienia PiS-u powiedział: - Jestem dumny, że trzy lata temu zapoczątkowaliśmy dobrą zmianę i realizowane są różne projekty służące zwykłym ludziom. Podziękował mieszkańcom za udział w wyborach do samorządów różnych szczebli. Przedstawił też inwestycje planowane w najbliższym czasie dla Zasani. Zaznaczył, że tegoroczny budżet jest trudny i pozwala tylko na zaspokojenie podstawowych potrzeb sołectw. Gmina musi kontynuować inwestycje związane z rewitalizacją starówki i budową muzeum rozpoczęte przez samorząd poprzedniej kadencji. Duże fundusze pochłania obsługa zadłużenia zaciągniętego m.in. na wodę i kanalizację oraz inne wykonane inwestycje. Uda się jednak zbudować boisko koło szkoły w Zasani oraz grillowisko. Powiedział przy tym, że działka, na której prowadzona ma być ta inwestycja jest trudna i wymaga nawiezienia dużej ilości ziemi. Będzie się starał o takie przygotowanie tej działki, by wykonawca zastał już teren gotowy do pracy. Stowarzyszenie Nasza Zasań otrzymało ponadto dofinansowanie z gminy na organizację ferii zimowych. Podkreślił, że ważną sprawą jest oświetlenie ulic i te prace będą sukcesywnie realizowane. Zapowiedział, że ceny za śmieci pozostaną takie same, jak w ubiegłym roku, a także, że będzie się starał, by zostały utrzymane na tym samym poziomie stawki za wodę i kanalizację. Z pieniędzy otrzymanych przez gminę na usuwanie skutków powodzi zostanie m.in. wyremontowany most w Trzemeśni. Z zamierzeń na najbliższy czas wymienił utworzenie dziennego domu opieki dla seniorów. Stara się również o dodatkowe fundusze na drogi gminne i bezpieczeństwo na zakopiance. Zgodnie z ustaleniami z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad ma powstać bezkolizyjne skrzyżowanie ul. Sobieskiego w Myślenicach z zakopianką o wartości 40 mln. zł. Złożył też wniosek do ministra sportu o dofinansowanie powstania otwartej strefy aktywności i o to, by dotacja ta trafiła do Zasani. W jej obrębie można by zbudować nowy plac zabaw dla dzieci, o który prosiła w imieniu mieszkańców dyrektor szkoły Renata Piekarz. Omówił ponadto planowane projekty na rzecz czystego powietrza, czyli fotowoltaikę i wymianę pieców. Zasań nie jest zgazyfikowana, ale jeśli byłaby odpowiednia liczba chętnych, jest możliwość podprowadzenia gazu do wsi.

Nie ma natomiast możliwości, by gmina współfinansowała budowę chodnika w Zasani, którą deklarował członek zarządu powiatu Rafał Kudas. Jak mówił burmistrz, inwestycja ta nie została zaplanowana w budżecie gminy, więc jeśli powiat zamierza budować chodnik, może to wykonać wyłącznie z własnych funduszy.

Rafał Kudas omówił inwestycje prowadzone przez powiat na terenie gminy, w tym szczegółowo przedstawił zakres aktualnie prowadzonych remontów w szpitalu, plany prac drogowych oraz powiatowy program wsparcia dla jednostek OSP.

W dyskusji głos zabierali także radni, którzy deklarowali wspieranie w radzie inwestycji w Zasani. Mieszkańcy zgłaszali bieżące problemy wsi, zwłaszcza dotyczące złego stanu dróg bocznych i braku ich oświetlenia oraz niewystarczającej komunikacji busowej, zwłaszcza w soboty i niedziele. Poruszano też problem wypalania traw.

Na zakończenie zebrania burmistrz powiedział: - Mamy 5 lat i będę się starał razem z państwem rozwiązać jak najwięcej problemów. Dziękował sołtys Alicji Hajdas i stowarzyszeniom za dobrą współpracę z gminą.

 

 

Ryszard Sobkowicz Ryszard Sobkowicz Autor artykułu

Nauczyciel i reporter, który ostatnie 25 lat poświęcił na relacjonowanie życia lokalnych społeczności - szczególnie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. (HISTORIA, WYDARZENIA, SAMORZĄD, KULTURA)