OSP Borzęta z nowym samochodem

OSP Borzęta z nowym samochodem

Walne zebranie w Borzęcie otworzyło sezon sprawozdawczy w OSP naszej gminy. Druhowie z Borzęty mają szczególny powód do optymistycznego wejścia w nowy rok, gdyż w ich remizie już jest nowe auto, które zostanie poświęcone w czerwcu podczas jubileuszu 90.lecia jednostki

Najważniejszą sprawą minionego roku w Borzęcie było pozyskanie nowego samochodu terenowego MAN TGM 13-290. Szczególne wyrazy wdzięczności druhowie skierowali do Jarosława Szlachetki, który jeszcze jako poseł zabiegał o samochody strażackie dla naszej gminy oraz do władz gminy poprzedniej kadencji, które z budżetu przekazały na zakup samochodu 345 tys. zł. Budżet państwa dał na ten cel za pośrednictwem Komendy Głównej 350 tys. zł, a Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska wraz z Wojewódzkim Funduszem 200 tys. zł.

Jednostka w Borzęcie liczy 64 druhów, w tym 46 czynnych. W 2018 r. brała udział w 24 akcjach ratowniczych. Uczestniczyła w świętach i uroczystościach tak gminnych, wiejskich, jak i kościelnych, zabezpieczała Dni Myślenic i „Bieg niepodległości”. Pracowała na rzecz mieszkańców wsi. Wykonała też społecznie różne prace remontowe w strażnicy. Zakupiono m.in. ubrania ochronne do usuwania gniazd szerszeni.

Zarząd jednostki otrzymał jednogłośne absolutorium. W planie na ten rok, który przedstawił naczelnik, główne miejsce zajmuje organizacja jubileuszu 90-lecia. Planowane są też dalsze uzupełnienia sprzętu i umundurowania oraz szkolenia specjalistyczne druhów. Z prac gospodarczych wymieniane jest przerobienie hydrantu przy strażnicy na podziemny i dokończenie utwardzania drogi za budynkiem.

Prezes Marian Ćwierz przedstawił ponadto projekt założenia świetlicy przy OSP na potrzeby dzieci, młodzieży i działalności kulturalnej. Wymagałoby to dodatkowych adaptacji w obiekcie i wybudowania osobnej klatki schodowej. Planowane jest też malowanie dachu oraz wykonanie wejścia na balkon z sali głównej.

Na zebranie przybył burmistrz Jarosław Szlachetka, kierownik biura zarządzania kryzysowego UMiG Jacek Warzecha, członek zarządu powiatu myślenickiego Rafał Kudas, sołtys Stanisław Szczepan Cichoń oraz ks. proboszcz Stanisław Bielarz. Obecny był Bogusław Żyła z zarządu miejsko-gminnego ZOSP RP. Gości oraz przybyłych druhów powitał prezes Marian Ćwierz, a sprawozdanie z działalności jednostki przedstawił naczelnik Adam Surówka.

W dyskusji zaproszeni goście dziękowali druhom za ich zaangażowanie i ofiarną pracę na rzecz wsi i gminy oraz składali życzenia wszelkiej pomyślności na nowy rok. Burmistrz dziękował też za poparcie udzielone mu w wyborach samorządowych, a Rafał Kudas poinformował, że od tego roku pomoc powiatu dla OSP będzie wynosiła po 10 tys. zł i otrzyma ją 13 jednostek z całego powiatu.

Zarząd jednostki wręczył statuetkę św. Floriana z podziękowaniem za pomoc formalną w zakupie samochodu Jackowi Warzesze. Statuetki otrzymali też druhowie wyróżnieni przez zarząd za działalność w 2018 r.: Rafał Kraus, Krzysztof Ćwierz, Piotr Opryszek, Zbigniew Podoba, Piotr Ćwierz, Mateusz Zlezarczyk i Krystian Zlezarczyk. Z kolei druhowie postanowili docenić działalność zarządu, wręczając prezesowi Marianowi Ćwierzowi i naczelnikowi Adamowi Surówce grawertony na drewnie z wizerunkiem nowego samochodu jednostki.

Ryszard Sobkowicz Ryszard Sobkowicz Autor artykułu

Nauczyciel i reporter, który ostatnie 25 lat poświęcił na relacjonowanie życia lokalnych społeczności - szczególnie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. (HISTORIA, WYDARZENIA, SAMORZĄD, KULTURA)