Ostatnia sesja w 2018 roku

Ostatnia sesja w 2018 roku

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej rozpatrywano i przyjęto uchwały zamykające budżet 2018 i wprowadzające zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Podjęte uchwały 28 grudnia mają charakter porządkujący. Ostatecznie dochody gminy będą o 2.603.945 zł niższe niż planowano, ale w związku z nieplanowanymi wcześniej wpływami dodatkowo zasili budżet kwota 506.823 zł. Zmniejszenia dochodu wynikają głównie z niższych od planowanych wpływów z podatków od nieruchomości od osób prawnych (1.511.383,68 zł) oraz osób fizycznych (402.665 zł), a także przeniesienia części zadań na przyszły rok, z czym wiąże się też dofinansowanie z programów zewnętrznych. Nieplanowane wpływy do budżetu dotyczą natomiast m.in. wyższego dochodu z opłat za czynności cywilnoprawne od osób fizycznych (100.000 zł), podatku od środków transportu (69.795 zł), wpływów z dotacji z tytułu uczęszczania dzieci do niepublicznych przedszkoli na terenie gminy.

Wydatki gminy będą mniejsze o 3.525.774, 99 zł, w tym na przyszły rok przeniesione zostają m.in. takie zadania, jak: przebudowa myślenickiego Rynku z otoczeniem starówki (821.415, 69 zł), budowa ścieżek rowerowych (57.000 zł), remont boiska w Zawadzie (581.522 zł), rozbudowa cmentarza w Głogoczowie (47.984 zł). W związku ze sprzyjającą aurą o 33.000 zł zmniejszają się tegoroczne wydatki na zimowe utrzymanie dróg. W związku z przesunięciami dotyczącymi zadań rewitalizacji Rynku z otoczeniem starówki i budowy Muzeum Niepodległości wydatki na ten cel wyniosły dodatkowo 712.429,80 zł, a jednocześnie gmina nie musiała wpłacać wkładu własnego do dofinansowania zewnętrznego, czyli w tym dziale wydatki zmalały o 881.508, 68 zł. Są to przesunięcia finansowe dotyczące finansowania zadań wieloletnich, więc ostatecznie będą one rozliczane po ich zakończeniu.

Konsekwencją zmian w budżecie gminy są zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Na zakończenie radni i obecni na sesji złożyli sobie życzenia noworoczne.

 

Ryszard Sobkowicz Ryszard Sobkowicz Autor artykułu

Nauczyciel i reporter, który ostatnie 25 lat poświęcił na relacjonowanie życia lokalnych społeczności - szczególnie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. (HISTORIA, WYDARZENIA, SAMORZĄD, KULTURA)