Otrzymaj dofinansowanie na Inicjatywę Lokalną!

Region 27 sierpnia 2019 Wydanie 31/2019
Otrzymaj dofinansowanie na Inicjatywę Lokalną!

Od poniedziałku 26 sierpnia do 6 września Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach przyjmować będzie wnioski w ramach programu Inicjatywa Lokalna 2019. Łączna pula do wykorzystania przez stowarzyszenia lub grupy inicjatywne wynosi 30 tys. zł.

Inicjatywa lokalna to forma współpracy Miasta i Gminy Myślenice z mieszkańcami w celu wspólnego zrealizowania zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej. Wnioski można składać między innymi w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działalności charytatywnej, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, czy też kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

- Każdy, kto ma pomysł na realizację projektu w swoim otoczeniu może zyskać dofinansowanie i zaangażować się w jego realizację dla swojej miejscowości. Inicjatywa Lokalna daje możliwość nawiązania współpracy z Gminą Myślenice i realizacji wspólnych pomysłów – mówi burmistrz Jarosław Szlachetka, zachęcając do składania wniosków w UMiG.

Szczegółowe informacje na temat składania wniosków oraz wzory formularzy można znaleźć na oficjalnej stronie www.myslenice.pl.