Pierwsza e-sesja Rady Miejskiej

Pierwsza e-sesja Rady Miejskiej
Radni otrzymali tablet za pośrednictwem którego głosują oraz mają dostęp do materiałów na kolejne posiedzenia. Fot. Piotr Jagniewski

Po raz pierwszy głosowanie na sesji przeprowadzane było z użyciem tabletów, przebieg sesji był transmitowany na żywo w internecie, a obrady rozpoczęło wręczenie burmistrzowi certyfikatu bezpieczeństwa informatycznego dla UMiG

Głosowanie z udziałem informatyki polega na tym, że radni podnoszą rękę za, przeciw lub wstrzymując się i jednocześnie przyciskają odpowiedni przycisk, a wyniki głosowania wyświetlają się na monitorze kontrolnym i są nagrywane. Jest to niezaprzeczalny dowód wyników głosowania, zwłaszcza w przypadkach, gdy o decyzji decyduje jeden głos. Dzięki systemowi e-sesja można też było po raz pierwszy oglądać obrady Rady Miejskiej w Myślenicach na żywo w internecie.

Certyfikat

Sesję rozpoczęło uroczyste wręczenie burmistrzowi Maciejowi Ostrowskiemu certyfikatu bezpieczeństwa informatycznego dla Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach w oparciu o zapisy norm PN-ISO/IEC 17799:2007 i PN-ISO/IEC 27001:2014-12. Certyfikaty potwierdzają wysoki standard dbałości o poufność informacji i klientów UMiG, także jako punktu potwierdzania profili zaufanych. Uzyskanie certyfikatów poprzedził audyt przeprowadzony w urzędzie w grudniu 2017 r. Wręczyli je burmistrzowi przedstawiciele firm przeprowadzających proces certyfikacji: IQS Cert - Georg Jankowski i Evoleo - Dariusz Kopacz. Georg Jankowski przybliżył radnym sam proces certyfikacji i wysiłek, jaki podjęli pracownicy UMiG, by sprostać wysokim wymaganiom i normom. Konieczne były szkolenia, nabywanie nowych kompetencji, wprowadzenie nowych systemów do ich pracy. Ale - jak podkreślił burmistrz - był to wysiłek potrzebny i dzięki niemu mieszkańcy będą czuli, że są lepiej obsługiwani, a ich dane osobowe są bezpieczne.

Dzierżawy i plan zagospodarowania

Rada wyraziła zgodę na przedłużenie na 5 lat dzierżawy części nieruchomości przy ul. Parkowej (przy plaży trawiastej na górnym jazie) i na 20 lat nieruchomości przy ul. Zdrojowej (dolny jaz).W obu przypadkach są to rzetelni i sprawdzeni dzierżawcy, którzy zagospodarowali teren i zainwestowali w jego urządzenie środki własne, sprawiając, że miejsca te podnoszą atrakcyjność Zarabia.

Na wniosek parafii pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny i innych właścicieli okolicznych posesji Rada Miejska zdecydowała o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Myślenice-Centrum. Zmiana ma na celu umożliwienie przeprowadzenia inwestycji celu publicznego.

Nowy statut dla muzeum

Muzeum Niepodległości w Myślenicach rozszerza swoją działalność, polegającą na gromadzeniu i udostępnianiu zbiorów w zakresie historii, historii sztuki, archeologii, etnografii i przyrody, obrazującej dawną i współczesną - szeroko rozumianą kulturę materialną regionu myślenickiego, ze szczególnym uwzględnieniem akcentów dotyczących tworzenia tożsamości narodowej i dbałość o dziedzictwo oraz wartości patriotyczne. Gromadzone zbiory będą lepiej zabezpieczone, eksponowane i wykorzystane dla dobra wspólnego dzięki nowo budowanemu obiektowi muzeum. Dlatego dotychczasowy statut muzeum wymagał dostosowania do nowych realiów. Został on uzgodniony i zaakceptowany przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zabytków.

Okręgi wyborcze i obwody do głosowania

W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowym Rada Miejska ma obowiązek podzielenia gminy na okręgi wyborcze i wyznaczenia obwodów do głosowania oraz usytuowania lokali wyborczych. Nasza gmina przekracza liczbę 20 tys. mieszkańców, więc nie mają u nas zastosowania jednomandatowe okręgi wyborcze. Gmina podzielona została na 4 okręgi wyborcze: I - Myślenice zachód (z rynkiem) - 5 radnych, II - Myślenice wschód (z Zarabiem i Osieczanami) - 5 radnych, III - zachód gminy: Bęczarka, Jasienica, Jawornik, Głogoczów, Bysina - 5 radnych, IV - wschód gminy: Borzęta, Łęki, Polanka, Poręba, Trzemeśnia, Zawada, Zasań, Droginia, Krzyszkowice - 6 radnych.

Część radnych postulowało, by Krzyszkowice włączyć do okręgu III, ale ich wniosek nie uzyskał akceptacji. Rada Miejska podzieliła obszar gminy na 21 obwodów do głosowania i wyznaczyła siedziby obwodowych komisji wyborczych, w których mieszkańcy będą głosowali. Generalnie nie odbiegają one od dotychczasowych.

Rewitalizacja i gminne finanse

Nasza gmina otrzyma dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPOWM) na rewitalizację Rynku w Myślenicach z otoczeniem starówki, obejmującą również budowę nowego gmachu Muzeum Niepodległości, a także dofinansowanie do projektu budowy ścieżek pieszo-rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą.

W związku z tym konieczna była gruntowna aktualizacja budżetu na 2018 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. Aby skorzystać z dofinansowania konieczne jest zapewnienie wkładu własnego gminy, stąd do kwoty planowanych pożyczek dopisane zostało 3.319.335 zł. W związku z uzyskanymi środkami zewnętrznymi planowane wydatki gminy zostaną pomniejszone o prawie 5 mln zł przewidzianych na budowę Muzeum Niepodległości. Pieniądze radni przeznaczyli na inne inwestycje. Rada przegłosowała też podniesienie kapitału zakładowego jednoosobowej spółki Gminy Myślenice - Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji o 4.143.000 zł.

Na budowę ścieżek gmina otrzyma 6.000.000 zł, a wkład własny na to zadanie został podwyższony o 609.508 zł. Na budowę muzeum gmina otrzyma 5.997.478 zł, a na rewitalizację rynku - 1.828.522 zł (609.508 zł to wkład własny). Łącznie dochody gminy (wraz z dotacjami i grantami z Urzędu Marszałkowskiego oraz podwyższonymi wpływami m.in. z podatków i opłat lokalnych) wzrosną w 2018 r. o 18.057.806 zł, a wydatki o ponad 20.000.000 zł. W wydatkach zaplanowano także wykup gruntów w Jaworniku na budowę węzła komunikacyjnego przy zakopiance za 1.798.187 zł i zwiększono o 1.000.000 zł na budowę wielofunkcyjnych boisk na terenach wiejskich (Trzemeśnia, Zasań, Bęczarka, Jasienica).

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wpisane zostały zmiany wcześniej wprowadzone w budżecie oraz pieniądze wprowadzone do tegorocznego budżetu z dotacji RPOWM i pożyczki na uzupełnienie wkładu własnego gminy wraz z harmonogramem spłat. Do WPF wprowadzono również objęcie przez gminę udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym MZWiK.

Kolejna uchwała okołobudżetowa dotyczyła funduszu sołeckiego. Podobnie jak w latach ubiegłych, nasza gmina nie zdecydowała się na jego wydzielenie.

Nastąpiła też zmiana na liście inkasentów opłaty skarbowej. W wydziale komunikacji starostwa funkcję te będzie pełniła Jadwiga Zapała.

Ponadto przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Wójtowicz przedstawił sprawozdanie z pracy Rady w minionym roku. W okresie sprawozdawczym odbyło się 13 sesji, na których podjętych zostało ponad 140 uchwał.

Interpelacje

W części sesji poświęconej interpelacjom radni pytali m.in. o wpływy do budżetu gminy z opłat parkingowych; o plan zagospodarowania osiedla Traugutta i czy będzie tam kontynuowana budowa drogi; prosili o poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Pardyaka i Ogrodowej poprzez wybudowanie ronda; budowę drogi Morgi-Poręby w Zawadzie; dodatkowe oznakowanie skrzyżowania dróg w Jaworniku.

Kilka interpelacji poświęconych było parkingom, w tym terminowi uruchomienia parkingu przed estakadą i potrzebie wykonania parkingu przy ul. Solidarności. Radni prosili o wybudowanie trybun na boisku ze sztuczną nawierzchnią na Zarabiu i o wymianę płyt betonowych na asfalt w Trzemeśni. Radna Agnieszka Węgrzyn prosiła o poparcie w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Krakowie prośby, by autobus miejski jeżdżący z Krakowa do Włosani nr 275 miał pętlę w Głogoczowie.

Ryszard Sobkowicz Ryszard Sobkowicz Autor artykułu

Nauczyciel i reporter, który ostatnie 25 lat poświęcił na relacjonowanie życia lokalnych społeczności - szczególnie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. (HISTORIA, WYDARZENIA, SAMORZĄD, KULTURA)