Plany zagospodarowania i regulaminy

Plany zagospodarowania i regulaminy
Fot. Ryszard Sobkowicz

Rada Miejska podjęła szereg uchwał bieżących. Głównym punktem obrad były zamiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dla strefy przemysłowej Jawornik-Polanka i dla obszaru centrum Myślenic oraz regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 

Plany zagospodarowania i dzierżawy

Gmina przystępuje do sporządzenia zamian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dla strefy przemysłowej Jawornik-Polanka i dla obszaru centrum Myślenic.

W przypadku strefy przemysłowej zmiana ma dotyczyć części tekstowej obejmującej ustalenie stawki procentowej (obniżenia jej do 5%) wzrostu wartości nieruchomości odnośnie ustalenia wysokości opłaty.

Zmiana w planie dla Myślenic Centrum uchwalonym w 2012 roku wynika z rozpoczęcia 3 sierpnia tego roku przez wojewódzkiego konserwatora zabytków procedury administracyjnej wpisania z urzędu do rejestru zabytków budynku wodociągów miejskich wraz z okolicznymi terenami i Studzienką. Ponadto przy sporządzaniu zmiany wzięte będą pod uwagę wnioski intencyjne złożone przez właścicieli działek przylegających do obszaru Studzienki.

Pod uprawy rolne Rada zgodziła się wydzierżawić na czas nieokreślony 3 działki gminne na stoku Plebańskiej Góry.

Regulaminy

Zgodnie z wymogiem ustawowym Rada przyjęła opracowany przez gminę projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, na podstawie projektu przygotowanego przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Zawiera on prawa i obowiązki MZWiK, w tym m.in. zakres świadczenia usług, sposób rozliczeń, warunki przyłączania się do sieci, tryb zawierania umów z klientami, zasady odbioru wykonanego przyłącza, sposób postępowania w przypadku niedotrzymania umów, ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody itd. Projekt Regulaminu, po zatwierdzeniu przez Radę, został wysłany do zaopiniowania przez Wody Polskie.

Opracowany też został nowy Regulamin określający niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę. Dotyczy on m.in. wysokości stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe zasady jego przyznawania, a także dodatku za wysługę lat. Regulamin określa też warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy. Nowy regulamin został uzgodniony ze związkami zawodowymi nauczycieli działającymi w naszej gminie.

Odrębne obwody do głosowania

Podczas najbliższych wyborów samorządowych dniu 21 października na obszarze naszej gminy utworzone zostały dwa dodatkowe obwody do głosowania: w szpitalu - SP ZOZ przy ul. Szpitalnej 2 i w Domu Pomocy Społecznej Biały Potok w Trzemeśni.

Punkty sprzedaży alkoholu

Nowe przepisy prawne odnośnie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi wymagają szczegółowego określenia przez Radę miejsc sprzedaży alkoholu o różnej zawartości procentowej oraz usytuowania miejsc podawania napojów alkoholowych. Ściśle określone są miejsca, w których alkoholu sprzedawać ani podawać nie wolno. Jest to 50 m, a w przypadku Rynku 25 m od takich placówek jak: szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze i opiekuńcze, obiekty kultu religijnego, szpitale, dworce, baseny i kąpieliska, stadiony i boiska sportowe oraz instytucje kultury. Nie wolno też prowadzić takiej działalności w tymczasowych obiektach budowlanych, ruchomych placówkach gastronomicznych oraz handlu i gastronomii obwoźnej.

Druga uchwała w tej sprawie dotyczy limitu wydawanych przez gminę koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży - osobno dla napojów o zawartości 4,5% i piwa, osobno dla napojów od 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa) oraz dla napojów powyżej 18%.

Aktywne Myślenice

Projekt Aktywne Myślenice realizowany będzie przez 36 miesięcy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego i otrzyma z tej puli dofinansowanie. Wymagany wkład własny gminy wynosi 15% wartości przyznanej alokacji.

Wokół budżetu i finansów

Rada wprowadziła aktualizacje do tegorocznej uchwały budżetowej. Zmiany obejmują zwiększone wpływy z różnych opłat i kar wnoszonych do gminy przez mieszkańców i instytucje (w sumie 150 tys. zł). W planie wydatków dokonano przesunięć środków między zadaniami, zgodnie z bieżącymi rozliczeniami. Zwiększono o ponad 100 tys. zł kwoty przeznaczone na budowę chodników współfinansowaną przez gminę i powiat w Trzemeśni. Podjęcie przez gminę takiego działania było konieczne w związku w wyższymi kosztami realizacji zadania, wynikającymi z przeprowadzonego przez powiat postępowania przetargowego. 42 tys. zł przeznaczono na zabezpieczenie udziału gminy w finansowaniu remontu drogi gminnej na Jaworzynę w Głogoczowie. Pozostała część kosztów zadania jest finansowana z budżetu państwa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Na 2019 rok przesunięta została budowa boisk rekreacyjnych w Trzemeśni, Zasani, Bęczarce i Jasienicy. Realizacja tego zadania jest bowiem współfinansowana z grantów pozyskiwanych za pośrednictwem LGD Między Dalinem i Gościbią, które w efekcie zostaną przyznane dopiero w przyszłym roku.

Limit pożyczek udzielanych przez gminę w 2018 roku został zwiększony do 3 130 000 zł.

W związku z dofinansowaniem pozyskanym przez jednostki OSP ze środków MSWiA, gmina udzieliła im pożyczek na wkład własny: dla OSP w Zawadzie – 7 500 zł na dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego; dla OSP w Zasani – 1 700 zł na dofinansowanie zakupu piły spalinowej do stali i betonu i dla OSP w Jaworniku – 3 073 zł na dofinansowanie zakupu węży do narzędzi hydraulicznych ratownictwa drogowego.

Wprowadzone też zostały zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmujące m.in. zwiększenie limitu wydatków na zmiany dokonywanie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w strefie przemysłowej i przebudowę tej sieci na Tarnówce. Zwiększano też o 153 tys. zł kwotę przychodów gminy w roku 2020 ze spłaty pożyczek udzielonych w roku bieżącym.

Interpelacje

Radni zgłaszali awarie oświetlenia ulic, słabe ciśnienie wody we wskazanych miejscach, potrzeby poprawy stanu nawierzchni dróg, prosili o dodatkowe lampy uliczne, progi zwalniające przy przejściu przy szkole na osiedlu 1000-lecia i koło szkoły w Jaworniku, czyszczenie rowów, modernizacje ulic na Dolnym Przedmieściu, o interwencję w ministerstwie rolnictwa w związku z przedłużającą się procedura opiniowania planu zagospodarowania Osieczan. Pytali m.in. o takie inwestycje, jak ścieżka rowerowa wokół zalewu, bezpieczne zjazdy z zakopianki w Głogoczowie i Krzyszkowicach.

W części dotyczącej wolnych wniosków burmistrz poinformował o działaniach gminy zmierzających do reaktywacji Szkoły Podstawowej nr 1.

Ryszard Sobkowicz Ryszard Sobkowicz Autor artykułu

Nauczyciel i reporter, który ostatnie 25 lat poświęcił na relacjonowanie życia lokalnych społeczności - szczególnie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. (HISTORIA, WYDARZENIA, SAMORZĄD, KULTURA)