Plany zagospodarowania przestrzennego

Plany zagospodarowania przestrzennego

Na posiedzeniu Rady Miejskiej 15 grudnia dominujące były sprawy związane ze zmianami planów zagospodarowania przestrzennego oraz budżetowe

Uchwalono przystąpienie gminy do sporządzania miejscowego planu dla działek na Górnym Przedmieściu sąsiadujących z Zespołem Szkół im. Andrzeja Średniawskiego, w tym działki drogowej. Na tym terenie zazębia się własność starostwa powiatowego i gminy. O sporządzenie tej zmiany wystąpił z prośbą starosta, a celem jej jest lepsze zagospodarowanie terenu przyszkolnego i rozbudowa szkoły.

Inna część Myślenic - rejon ulicy Sienkiewicza, potrzebuje zmian w planie zagospodarowania w związku z rozwojem gospodarczym dzielnicy. Jest to obszar naprzeciw cmentarza. Zmiany mają dotyczyć rozwoju infrastruktury oraz funkcji usługowej.

W Krzyszkowicach zmiany, do których przystępuje gmina, dotyczą rozszerzenia terenu budownictwa jednorodzinnego, a także usług sakralnych, z myślą o umożliwieniu budowy nowego kościoła. Ponadto szkoła w Krzyszkowicach została wpisana do rejestru zabytków, co powoduje konieczność zmiany aktualnych ustaleń planu w zakresie ochrony dóbr kultury i wykazu obiektów objętych ochroną konserwatorską. Przy tej uchwale radny Robert Pitala wnioskował o rozszerzenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe ponad wywnioskowane działki. Burmistrz wyjaśnił, że problem ten dotyczy także innych miejscowości i stwierdził, że sprawą tą powinna zająć się komisja gospodarki przestrzennej, architektury i ochrony środowiska. Ponato poinformował, że Rada Lokalnej Przedsiębiorczości działająca przy burmistrzu wnioskowała o przeznaczenie nowych terenów na wsiach na cele budownictwa wielomieszkaniowego, by zabezpieczyć potrzeby pracowników firm.

Dzierżawy

Rada wyraziła zgodę na bezprzetargowe przedłużenie dzierżawy dotychczasowym podmiotom: działki na stoku Plebańskiej Góry i terenu pod kiosk przy ul. Słowackiego.

Dotacje

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu otrzyma dotacje: 8 400 zł dla Wiejskiego Domu Kultury w Głogoczowie na zakup stołów konferencyjnych i krzeseł; 347 210 zł na pokrycie kosztów działalności artystyczno-kulturalnej.

Aby umożliwić płynne funkcjonowanie samorządowych instytucji kultury w roku 2018, jeszcze przed uchwaleniem budżetu, Rada postanowiła, ze dotacje dla tych podmiotów wyniosą: 1.690.290 dla MOKiS; 463.202 dla Muzeum Niepodległości i 1.157.256 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Wokół budżetu

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zapisano zwiększenie nakładów na wymianę źródeł ciepła na niskoemisyjne w gospodarstwach domowych o 3 175 401 zł, w tym w 2018 r. – o 1 580 345 zł. w 2019 r. i 2010 – po 797 528 zł. Zwiększenie limitu zobowiązań z tego tytułu opiewa na 3 168 401 zł.

Środki na budowę ogrodzenia cmentarza w Głogoczowie przeniesione zostały z 2017 r na rok 2018. Na budowę parkingu Parkuj i jedź przy ul. Słowackiego pod estakadą w Myślenicach, (realizacja w 2018 r.) zapisano kwotę 418 200 zł w tym roku i 400 tys. zł w roku przyszłym.

Do budżetu wpisany został zakup tabletów do biura Rady.

Interpelacje

Radni pytali o możliwość budowy kolei podmiejskiej w Myślenicach i o rozmowy prowadzone z marszałkiem w tej sprawie; zgłaszali problemy z oświetleniem (ul. Bergela), uszkodzeniami na drogach, informowali o zniszczonych witaczach przy wjeździe do gminy; pytali o możliwość dofinansowania remontu starego kościoła w Trzemeśni.

 

Ryszard Sobkowicz Ryszard Sobkowicz Autor artykułu

Nauczyciel i reporter, który ostatnie 25 lat poświęcił na relacjonowanie życia lokalnych społeczności - szczególnie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. (HISTORIA, WYDARZENIA, SAMORZĄD, KULTURA)