Podatki, budżet i programy profilaktyczne

Podatki, budżet i programy profilaktyczne

Posiedzenie Rady Miejskiej w czwartek 23 listopada rozpoczęto od uchwalenia rezolucji do Rady Ministrów, Sejmu i Senatu przeciwko drastycznej podwyżce opłat za korzystanie ze środowiska i apelu o ograniczenie podwyżek tych opłat w kolejnych latach. Podczas sesji uchwalone zostały m.in. podatki od nieruchomości i środków transportu na rok 2018

Rezolucja do władz RP

Rozporządzenie Rady Ministrów z 6 marca podnosi opłaty za tonę składowanych odpadów z 24,15 zł do 140 zł za tonę od 2018 r. W kolejnych latach ma ona w dalszym ciągu być podnoszona: do 170 zł w roku 2019 i do 270 zł w roku 2020. Na wniosek Stanisława Szczepana Cichonia Rada Miejska podjęła rezolucję do władz, w której wyraża sprzeciw wobec tych podwyżek, argumentując, że skutkuje ona koniecznością podnoszenia stawek opłat za śmieci dla mieszkańców w całym kraju. Podkreślany jest w niej wysoki standard myślenickiego składowiska i staranie gminy o proekologiczną gospodarkę i infrastrukturę.

Za przyjęciem rezolucji głosowało 15 radnych, 4 wstrzymało się od głosu, a 2 nie brało udziału w głosowaniu.

Klaster energii „Zielone Myślenice”

Ochrony środowiska dotyczyła też uchwała o przystąpieniu Gminy Myślenice do Klastra Zielonej Energii. Jest to platforma współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego, środowiskiem naukowym, przedsiębiorcami, organizacjami oraz instytucjami na rzecz poprawy stanu środowiska na obszarze gminy, w tym jakości powietrza, poprawy bezpieczeństwa energetycznego oraz działań zmierzających do wykorzystania lokalnie dostępnych zasobów energetycznych, w tym odnawialnych źródeł energii. W skład klastra Zielone Myślenice wchodzą: gmina (koordynator), Zakład Utylizacji Odpadów, Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Myślenicka Agencja Rozwoju Gospodarczego.

Klaster ma możliwość tworzenia programów i pozyskiwania funduszy zewnętrznych.

Wymiana źródeł ciepła

Uchwalony został regulamin dofinansowania wymiany źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Regulamin szczegółowo określa procedury, których należy dopełnić, by uzyskać refundację za wymianę urządzeń grzewczych. Jej ważnym elementem jest termomodernizacja domu, w którym wymieniany jest kocioł c.o. Dlatego warunkiem bazowym uczestnictwa w programie jest przeprowadzenie audytu stwierdzającego, czy konieczna jest termomodernizacja. Jeśli tak, to właściciel nieruchomości może ubiegać się o dofinansowanie dopiero po przeprowadzeniu termomodernizacji na własny koszt.

Dofinansowanie obejmuje wymianę kotła c.o. starego typu na kocioł gazowy lub na biomasę. Wysokość dofinansowania na zakup nowego źródła ciepła zależy od oceny energetycznej budynku. Dla domów jednorodzinnych kwota ta nie może przekroczyć 8 tys. zł, a dla budynków wielorodzinnych ze wspólnym źródłem ciepła dla więcej niż jednego lokalu - 10 tys. zł. Ponadto, jeśli z wymianą źródła ciepła wiąże się konieczność modernizacji instalacji (wskazana przez audyt energetyczny), to górne granice dofinansowania wynoszą: 6.000 zł na dom jednorodzinny lub lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym, przy czym kwota dofinansowania nie może być wyższa niż 80 zł na 1m2 ogrzewanej powierzchni.

Dotacja wypłacana jest po wykonaniu inwestycji, jeżeli została ona przeprowadzona zgodnie z postanowieniami regulaminu i przedstawione zostanie zaświadczenie o utylizacji starego urządzenia grzewczego.

Zagospodarowanie zbiornika dobczyckiego

Rada uchwaliła zmiany w Planie Rozwoju Zbiornika Dobczyckiego. Został on uchwalony w grudniu 2016 r. przez gminy Myślenice, Dobczyce i Siepraw. Jego istotnym elementem jest budowa ścieżki rowerowej wokół zalewu. W trakcie ubiegania się o dofinansowanie realizacji tej inwestycji z funduszy UE, koniczne było wprowadzenie poprawek przez gminę Dobczyce. Część planu dotycząca naszej gminy pozostaje bez zmian.

Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne

Sąd Najwyższy podjął jednogłośnie uchwałę określającą, co można traktować jako przyłącze, a co już nie. Uchwała stanowi, że „zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków: przyłączem kanalizacyjnym jest przewód łączący wewnętrzną instalację kanalizacyjną zakończoną studzienką w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, na odcinku od studzienki do sieci kanalizacyjnej. Natomiast przyłączem wodociągowym jest przewód łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług na całej swojej długości”. Zgodnie z tym orzeczeniem Rada Miejska wprowadziła zmiany do regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków na terenie gminy Myślenice. Dotyczą one nowych przyłączy.

Podatek od nieruchomości

Po konsultacjach z środowiskiem przedsiębiorców skupionych w Radzie Lokalnej Przedsiębiorczości i pracach w komisjach rada uchwaliła nowe stawki podatków od nieruchomości, zgodne z założeniami projektu budżetu na rok 2018. Nowe stawki zgodne są z limitem górnych stawek podatków w tegorocznym obwieszczeniu Ministra Finansów.

Zgodnie z przyjętą uchwałą podatek od gruntów w 2018 r. wyniesie:

*od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,86 zł od 1m2 powierzchni (bez zmian);

*od gruntów związanych z prowadzeniem działalności sportowej i rekreacyjnej - 0,10 zł od 1 m2 powierzchni (bez zmian);

*od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub płynącymi z jezior i zbiorników sztucznych - 4,63 od 1 ha powierzchni (4,54 zł w 2017 r.);

*od gruntów letniskowych - 0,48 zł od 1 m2 powierzchni (0,47 w 2017 r.);

*od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,39 zł od 1 m2 powierzchni (0,38 zł z 2017 r.);

*od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położnych na terenach, na których miejscowy plan zagospodarowania przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową oraz zabudowę o przeznaczeniu mieszanym, jeśli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,04 zł od 1m2 powierzchni (3,00 zł w 2017 r.).

Podatki od budynków lub ich części wyniosą:

*od budynków mieszkalnych lub ich części - 0,74 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (0,73 zł w 2017 r.);

* od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 21,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej (bez zmian);

*od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,60 zł od 1m2 powierzchni użytkowej (10,40 zł w 2017 r.);

*od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,70 zł od 1m2 powierzchni użytkowej (4,61 zł w 2017 r.);

*od budynków zajętych na prowadzenie działalności sportowej i rekreacyjnej - 1,11 zł od 1m2 powierzchni użytkowej (1,09 zł w 2017 r.);

*od budynków letniskowych - 7,77 zł od 1m2 powierzchni użytkowej (7,62 zł w 2017 r.);

*od pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,48 zł od 1m2 w powierzchni użytkowej (5,38 zł w 2017 r.).

W pozostałych przypadkach podatek w dalszym ciągu naliczany będzie w wys. 2% ich wartości, a w przypadku prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej oraz kolejek linowych i wyciągów narciarskich - 0,1% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Ponadto uchwała zastrzega, że za budynek letniskowy uważany jest budynek, który został w ten sposób opisany w dokumentacji budowy i jego przeznaczenie nie zostało formalnie zmienione orzeczeniem właściwego organu.

Podatek od środków transportu

Rada uchwaliła też nowe stawki podatku od środków transportu:

*od samochodów ciężarowych powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie wyprodukowanych przed 2005 r. - 816 zł (było 804 zł), a dla pojazdów wyprodukowanych po 2004 r. 720 zł (było 708 zł), odpowiednio powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 960 zł (było 948 zł) i 852 zł (było 840 zł), a powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1080 zł (było 1068 zł) i 972 zł (było 960 zł);

- od samochodów powyżej 12 ton stawki są jednolite: od 12 do 17 ton - 1.512 zł (było 1.488 zł); od 17 do 23 ton - 1.668 zł (było 1.644 zł); od 23 do 27 ton - 2.040 zł (było 2.004 zł); od 27 do 29 ton - 2 100 zł (było 2.064 zł), od 29 ton wzwyż z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne - 2.148 zł (było 2.112 zł), z innym systemem zawieszenia - 3.084 zł (było 3.024 zł).

Opłaty od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą również zróżnicowane są wg roku produkcji - przed 2005 r. i po 2004 r. Wyniosą one: dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.884 zł (było 1.848 zł), a dla wyprodukowanych po 2004 r. – 1.680 zł (było 1.656 zł).

Powyżej 12 ton stawki są niezależne od roku produkcji. Dla pojazdów z przyczepą lub naczepą, których dopuszczalna masa całkowita zawiera się w przedziale od 12 do 31 ton, podatek wyniesie 2.040 zł (było 2 004 zł); od 31 ton wzwyż dla pojazdów o dwóch osiach jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne - 2 040 zł (było 2.004 zł); z innym systemem zawieszenia - 2.364 zł (było 2.328 zł); od 31 do 40 ton i trzech osiach jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne - 2.040 zł (było 2.004 zł), z innym systemem zawieszenia - 2.256 (było 2.220 zł); dla pojazdów o trzech osiach jezdnych i łącznej wadze od 40 ton wzwyż z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne - 2.040 (było 2.004 zł), z innym systemem zawieszenia - 3.048 (było 2.988 zł).

Opłaty od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 do 12 ton - 540 zł (było 528 zł), od 12 do 18 ton - 1.068 zł (było 1.056 zł); od 18 do 25 ton - 1.068 zł (było 1.056 zł); od 25 do 28 ton - 1.068 zł (było 1.056 zł), od 28 do 33 ton - 1.080 zł (było 1.068 zł), od 33 do 38 ton -1.500 zł (było 1.476 zł). Przy masie całkowitej równej lub wyższej niż 38 ton o dwóch osiach jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub uznawanym za równoważne - 1.620 zł (było 1.596 zł), z innym systemem zawieszenia wynosi 2.160 zł (było 2.124 zł); przy masie od 12 do 38 ton o trzech osiach jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub uznawanym za równoważne stawka 864 zł (było 852 zł), z innym systemem zawieszenia wynosi 1.236 zł (było 1.212 zł); od 38 ton o trzech osiach jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub uznawanym za równoważne - 1.236 zł (było 1.212 zł), z innym systemem zawieszenia - 1.620 zł (było 1.596 zł).

Także w przypadku autobusów stawka podatku zróżnicowana jest w zależności od daty produkcji. Do 15 miejsc włącznie w pojazdach wyprodukowanych przed 2005 r. - 1.068 zł (było 1.056 zł), po 2004 roku - 948 zł (było 936 zł); od 16 do 21 miejsc włącznie odpowiednio - 1.440 zł (było 1.416 zł), a wyprodukowanych po 2004 r. - 1.272 zł (było 1.260 zł), powyżej 21 miejsc - 1.860 zł (było 1.824 zł), a po 2004 r. - 1.644 zł (było 1.620 zł).

Zróżnicowanie stawek opłat dla samochodów wyprodukowanych po 2004 r. i przed 2005 r. ma charakter ekologiczny, gdyż od tego czasu produkowane samochody muszą obowiązkowo spełniać standardy emisji spalin EURO.

Uchwały wprowadzające nowe stawki podatków od nieruchomości i środków transportu zostały przyjęte 14 głosami za przy 6 przeciwnych.

Dodatkowe usługi dotyczące odbioru odpadów

Nowe prawo dotyczące segregacji odpadów szczegółowo określa selekcjonowane i składowane frakcje. Na poprzedniej sesji Rada Miejska wprowadziła stosowane zmiany dotyczące usług świadczonych wszystkim mieszkańcom w ramach wnoszonej przez nich opłaty do gminy. Na obecnej sesji wprowadzono też zmiany wynikające z nowej podstawy prawnej do usług dodatkowych, które może wykupić właściciel nieruchomości. Obejmują one m.in. opróżnienie pojemnika na poszczególne frakcje (np. popiół - 19 zł), odbiór dodatkowych worków powyżej limitu (2 zł od worka oprócz worka czarnego na odpady zielone, którego odbiór powyżej limitu kosztuje 3,50 zł). Można też zamówić mycie pojemników. Cena tej usługi zróżnicowana jest zależnie od wielkości pojemnika i od tego, czy pojemnik znajduje się na terenie miasta, czy w pozostałej części gminy (od 25 zł do 80 zł). Wynajęcie kontenera na odpady budowlane kosztuje 200 zł w Myślenicach i 250 zł w pozostałych miejscowościach gminy), a odbiór zmieszanych odpadów remontowo-budowlanych powyżej limitu podstawowego wynosi 0,25 zł za kilogram.

Przedłużenie dzierżaw

Rada wyraziła zgodę na przedłużenie dzierżawy 2 części działek gminnych w Rynku w Myślenicach. Dzierżawcy prowadzą tam drobną działalność handlową i systematycznie wywiązują się ze swoich zobowiązań wobec gminy.

Wokół budżetu

Rada Miejska przyznała dotacje dla jednostek strażackich. OSP Myślenice Górne Przedmieście otrzyma 4.464 zł na dofinansowanie 2 kompletów umundurowania ochronnego (szacowany koszt 7 184 zł - na różnicę jednostka pozyskała dotację z programów strażackich). Dotacja dla OSP Poręba wynosi 10.721 zł i przeznaczona jest na dofinansowanie remontu części bojowej remizy.

Ponadto wprowadzone zostały aktualizacje do tegorocznej uchwały budżetowej. Udziału gminy w podatkach odprowadzanych do Skarbu Państwa wzrósł o dodatkowe 100 tys. zł. Większe niż zaplanowane były też wpływy z podatków od osób prawnych i fizycznych wpływające bezpośrednio do gminy. Łącznie dochody gminy z tytułu podatków wzrosły o 218.746 zł. Pozostałe aktualizacje dotyczą np. dzierżawy pomieszczeń w budynkach oświatowych, urealnienia dotacji, dodatków celowych do wynagrodzeń nauczycieli, wyżywienia w szkołach i przedszkolach, zwrotu kosztów pobytu osób w domach pomocy społecznej itd. W obrębie wydatków nastąpiły przesunięcia między działami oraz zrealizowano dotacje na poszczególne zadania.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Rada wprowadziła aktualizacje wynikające ze zmian uchwalanych w bieżącym budżecie oraz zwiększenie wydatków zaplanowanych w 2018 r. na budowę muzeum.

Punkt dotyczący budowy nowej siedziby Muzeum Niepodległości wywołał gorącą dyskusję. Do przetargu na budowę muzeum zgłosiły się dwie firmy. Ta, która dawała niższa cenę 7,5 mln zł i wygrała przetarg, wycofała się, tracąc wadium. Druga firma dała cenę 8, 7 mln zł i z tą firmą będzie dalej prowadzona procedura przetargowa. Problem jest w tym, że gmina zarezerwowała na budowę muzeum 5 mln zł i stara się o dotację z programu rewitalizacji. Część radnych uważa, że przetarg powinien być unieważniony i ogłoszony powtórnie. Jednak taka decyzja powoduje odsunięcie inwestycji w czasie, co w tym przypadku jest istotne, gdyż od początku wiązano ją ze 100-leciem Niepodległości Polski - obiekt ma być otwarty 11 listopada 2018 r. i tam ma się odbywać gminne święto z okazji jubileuszu. Jak argumentuje burmistrz, procedura drugiego przetargu wg norm unijnych to kolejne opóźnienie w rozpoczęciu inwestycji. Poza tym drugi przetarg nie gwarantuje korzystniejszej ceny. Podwyżki cen materiałów budowlanych i wynagrodzeń minimalnych w firmach nie dają możliwości utrzymania cen kosztorysowych. Wniosek złożony przez radnego Mateusza Sudra, żeby wycofać się z pierwszego przetargu i ogłosić ponowny, nie zyskał poparcia radnych. Ostatecznie Rada zdecydowała o zwiększeniu limitu wydatków na to zadanie o 1.191.501 zł w roku 2018.

Przekształcenie szkół

Zgodnie z procedurami wprowadzania reformy oświatowej, Rada Miejska podjęła pakiet uchwał stwierdzających przekształcenie wszystkich dotychczasowych gminnych sześcioletnich szkół podstawowych w ośmioletnie szkoły podstawowe.

Podatek można zapłacić kartą

Podjęta przez Radę uchwała dopuszcza regulowanie należności podatkowych „za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny”. Płatność elektroniczna usprawni dokonywanie operacji, która będzie bezpłatna zarówno dla urzędu, jak i dla jego klientów. To rozwiązanie wpisuje się w program e-Myślenice i programy rządowe zmierzające do upowszechnienia płatności bezgotówkowych.

Programy profilaktyczne i współpracy z organizacjami

Podobnie jak w latach ubiegłych, także i w tym Rada Miejska przyjęła programy przeciwdziałania narkomanii i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta i gminy na rok 2018.

Przyjęty też został program współpracy z organizacjami pozarządowymi, pożytku publicznego i wolontariatem w 2018 r. Przed uchwaleniem, program był konsultowany z zainteresowanymi podmiotami w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.

Interpelacje

Sprawy podejmowane przez radnych w ramach interpelacji dotyczyły m.in. bezpiecznych przejść przez ulice, remontów dróg i budowy dalszych odcinków chodników. Pytano o rozbudowę sieci kanalizacyjnej i obwodnicę Krzyszkowic.

Ryszard Sobkowicz Ryszard Sobkowicz Autor artykułu

Nauczyciel i reporter, który ostatnie 25 lat poświęcił na relacjonowanie życia lokalnych społeczności - szczególnie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. (HISTORIA, WYDARZENIA, SAMORZĄD, KULTURA)