Podatki, programy, dzierżawy

Podczas sesji 28 listopada uchwalone zostały m.in. podatki od nieruchomości i od środków transportu na rok 2014. Wzrosły one średnio tylko o 1,9%. Ponadto radni uchwalili dotacje dla OSP, roczne programy profilaktyczne na rok 2014, program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz przeprowadzili aktualizację tegorocznego budżetu

 

Podatki od nieruchomości 2014

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje RM. Pozytywną opinię projekt uzyskał także od dwóch izb gospodarczych. Podczas prac w komisjach wnioskowano, żeby niższe były stawki podatku dla obiektów sportowo-rekreacyjnych, co zostało uwzględnione w uchwale. W dyskusji zastanawiano się, na ile możliwe są niższe niż proponowane stawki podatków. Generalnie jednak podkreślano, że podwyżki są znacznie niższe niż limity ustanowione przez ministerstwo finansów, a kwotowo wzrost jest niewielki. Podkreślano też, że dla przedsiębiorców w naszej gminie prawdziwym problemem są podatki odprowadzane do urzędu skarbowego i opłaty za ZUS, a nie np. 32 zł podwyżki od 100 m kw nieruchomości biznesowej na rok.

W 2014 roku stawki podatków będą się kształtowały następująco:

Podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, wyniesie 0,83 zł od 1 m kw. powierzchni; od gruntów związanych z prowadzeniem działalności sportowej i rekreacyjnej – 0,10 zł od 1 m kw powierzchni; od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,56 zł od 1 ha powierzchni; od gruntów letniskowych – 0,46 zł od 1 m kw powierzchni, a od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,35 zł od 1 m kw powierzchni.

Podatek od budynków lub części budynków mieszkalnych wyniesie 0,71 zł od 1 m kw powierzchni użytkowej; budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 20,90 zł od 1 m kw powierzchni użytkowej; budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,31 zł od 1 m kw powierzchni użytkowej; budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,68 zł od 1 m kw powierzchni użytkowej; zajętych na prowadzenie działalności sportowej i rekreacyjnej – 1,09 zł od 1 m kw powierzchni uzytkowej; budynków letniskowych – 7, 73 zł od 1 m kw powierzchni użytkowej, a od pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,34 zł od 1 m kw powierzchni użytkowej.

W pozostałych przypadkach podatek w dalszym ciągu naliczany będzie w wys. 2% ich wartości, a w przypadku prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej oraz kolejek linowych i wyciągów narciarskich – 0,1% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Podatek od środków transportu

Podatki od środków transportu naliczane będą w przyszłym roku wg kryterium roku produkcji: przed rokiem 2005 i po 2004. Od 1 stycznia 2012 roku właściciele samochodów ciężarowych zapłacą: od samochodów ciężarowych powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie wyprodukowanych przed 2005 r. - 804zł, a dla pojazdów wyprodukowanych po 2004 r. stawka wyniesie 708 zł, powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie odpowiednio 936 zł i 840 zł, powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1056 zł i 960 zł. Dla samochodów powyżej 12 ton stawki są jednolite: od 12 do 17 ton – 1476 zł, od 17 do 23 ton – 1644 zł, od 23 do 27 ton – 1992 zł, od 27 do 29 ton – 2052 zł, od 29 ton wzwyż z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne – 2100 zł, z innym systemem zawieszenia – 3012 zł.

Opłaty od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą również zróżnicowane są wg roku produkcji – przed 2005 r i po 2004 r. Wyniosą one: dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1848 zł, a dla wyprodukowanych po 2004 r – 1656 zł. Powyżej 12 ton stawki są jednolite. Dla pojazdów z przyczepą lub naczepą, których dopuszczalna masa całkowita zawiera się w przedziale od 12 do do 31 ton podatek wyniesie 1992 zł, od 31 ton wzwyż dla pojazdów o dwóch osiach jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne – 1992 zł, z innym systemem zawieszenia – 2328 zł, dla pojazdów od 31 do 40 ton i trzech osiach jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne – 1992 zł, z innym systemem zawieszenia – 2220 zł, dla pojazdów o trzech osiach jezdnych i łącznej wadze od 40 ton wzwyż z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne – 1992 zł, z innym systemem zawieszenia – 2988 zł.

Opłaty od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 do 12 ton – 528 zł, od 12 do 18 ton – 1044 zł, od 18 do 25 ton – 1044 zł, od 25 do 28 ton – 1044 zł, od 28 do 33 ton – 1056 zł, od 33 do 38 ton – 1476 zł. Przy masie całkowitej równej lub wyższej niż 38 ton o dwóch osiach jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub uznawanym za równoważne stawka wynosi 1596 zł, z innym systemem zawieszenia – 2112 zł, przy masie od 12 do 38 ton o trzech osiach jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub uznawanym za równoważne – 852 zł, z innym systemem zawieszenia – 1200 zł, od 38 ton o trzech osiach jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub uznawanym za równoważne – 1200 zł, z innym systemem zawieszenia – 1584 zł.

Także w przypadku autobusów stawka podatku zróżnicowana jest w zależności od daty produkcji. Do 15 miejsc włącznie w pojazdach wyprodukowanych przed 2005 r. – 1044 zł, po 2004 roku – 936 zł, od 16 do 30 miejsc włącznie odpowiednio – 1404 zł, a wyprodukowanych po 2004 r. – 1260 zł, powyżej 30 miejsc – 1812 zł, a po 2004 r. – 1620 zł.

Dzierżawy – nowa i kontynuacje

Po dyskusji i wyjaśnieniu wątpliwości, radni wydali zgodę na wydzierżawienie na 30 lat w trybie bezprzetargowym działek na ul. Zdrojowej na Zarabiu, w sąsiedztwie hali widowiskowo-sportowej, na których przedsiębiorca chce zbudować hotel.

Przewodniczący RM Jerzy Grabowski powiedział, że umowa z dzierżawcą sporządzona zostanie w taki sposób, by była korzystna dla gminy i gwarantowała, że powstanie budynek, którzy rzeczywiście będzie hotelem.

Ponadto radni wyrazili zgodę na wydzierżawienie bez przetargu na dalszych 10 lat dotychczasowym dzierżawcom 3 lokali w bloku nr 1 na os. Tysiąclecia i w budynku nr 27 na Rynku. Dzierżawcy tych lokali rzetelnie wywiązywali się ze swoich zobowiązań w stosunku do gminy, a ponadto ponieśli nakłady na remonty i podnoszenie standardu najmowanych lokali. Ponadto wyrazili też zgodę na dalszą dzierżawę przez 10 lat lokalu w bloku nr 1 na osiedlu Tysiąclecia oraz jego adaptację z lokalu handlowego na lokal świadczący usługi medyczne, co wymaga np. wykonania dodatkowego wejścia, innego podziału przestrzeni wewnątrz lokalu itp.

Programy profilaktyki i współpracy

Radni przyjęli Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii i Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 oraz roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Dotacje dla organizacji i instytucji

Rada Miejska uchwaliła dotacje w wysokości po 4,5 tys. zł dla jednostek OSP w Bysinie, Polance, Borzęcie, Trzemeśni, Jaworniku, Krzyszkowicach orazw Myślenicach na Górnym Przedmieściu z przeznaczaniem na zakup zestawów odzieży ochronnej oraz dotację w wysokości 18,5 tys. zł dla OSP w Porębie na dofinansowanie zakupu hydraulicznych narzędzi ratowniczych.

Wskutek zmian w uchwale o wysokości dotacji dla gminnych instytucji kultury, obecnie kwoty te kształtują się następująco: dla MOKiS – 1 mln 760 tys. 274 zł, dla Muzeum Regionalnego Dom Grecki – 313 tys. 272 zł, dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 909 tys. 852 zł.

Aktualizacja budżetu 2013

Zmiany w budżecie omówiła skarbnik Anita Kurdziel. Generalnie kwota dochodów zwiększyła się o ponad ok. 260 tys. zł, natomiast wpływy do budżetu są o nieco ponad 2 mln zł niższe niż to zostało zaplanowane. Zmniejszyły się bowiem wpływy z powodu planowanej sprzedaży nieruchomości, będących własnością gminy, która nie doszła do skutku (1 mln 728 tys. zł). Za kwotę tę planowano zakupienie gruntów do zasobu gminnego, ale wobec braku wpływu ze sprzedaży także i ta inwestycja nie doszła do skutku. Ponadto na zmniejszenie dochodów wpływają sumy należne od mieszkańców, których nie da się wyegzekwować, mniejsze wpływy za żywienie dzieci w przedszkolach w związku z mniejszą liczbą dzieci korzystających z żywienia. W planie wydatków znajduje to odpowiednik w mniejszych nakładach na zakup produktów żywnościowych. Ponadto wydatki zmniejszyły się wskutek rozliczenia zakończonych inwestycji, które w efekcie kosztowały taniej, niż zostało to przewidziane w kosztorysach. Ostatecznie wydatki są niższe o ponad 2,5 mln zł. Zwiększyły się natomiast wydatki m.in. z tytułu pomocy społecznej, na pobyt mieszkańców naszej gminy w domach opieki, wzrosły koszty utrzymania oświetlenia ulicznego, uzupełnione zostały środki na wypłaty wynagrodzeń nauczycieli i pracowników administracyjnych w szkołach prowadzonych przez gminę. Łącznie zwiększenia wydatków wynoszą nieco ponad 810 tys. zł. Zmiany w budżecie oraz konsekwencje finansowe uchwał podjętych na sesji zostały wprowadzone przez Radę Miejską do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.

Ryszard Sobkowicz Ryszard Sobkowicz Autor artykułu

Nauczyciel i reporter, który ostatnie 25 lat poświęcił na relacjonowanie życia lokalnych społeczności - szczególnie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. (HISTORIA, WYDARZENIA, SAMORZĄD, KULTURA)