Pomoc OSP jednym z priorytetów gminy

Pomoc OSP jednym z priorytetów gminy

Strażak to nie zawód, to powołanie, nikt chyba nie ma wątpliwości, że tak jest, patrząc na poświęcenie i zaangażowanie druhów z OSP. Oczywiście na pierwszym miejscu strażacy widoczni są w czasie akcji ratunkowych, przy gaszeniu pożarów i likwidacji innych zagrożeń, ale tak naprawdę wiele imprez w gminie i powiecie bez strażaków trudno było by zorganizować.

Aby druhowie mogli nas wspierać w różnych sytuacjach, potrzebne jest wsparcie dla nich, głownie ze strony władz lokalnych. Lokalne samorządy udzielając swojego wsparcia są również swoistym pośrednikiem do pozyskiwania funduszy i środków które płyną od rządu i innych organizacji i instytucji wspierających OSP.

Naprzeciw druhom z OSP ze wsparciem, o którym mowa powyżej, wychodzi Gmina Myślenice. Mimo bardzo napiętego budżetu pieniądze dla strażaków muszą się znaleźć, bo od tego zależy ich bezpieczna i efektywna służba, a co za tym idzie nasze bezpieczeństwo. Fakt ten każdorazowo na spotkaniach ze strażakami podkreślali burmistrz Jarosław Szlachetka, wiceburmistrz Mateusz Suder oraz Sekretarz Urzędu Robert Pitala, tego zdania są również radni miejscy. W minionym roku nie brakowało radosnych chwil, takich jak poświecenie w czerwcu nowego samochód ratowniczo-gaśniczy marki MAN TGM 13.290 na podwoziu terenowym dla OSP Jawornik, który został sfinansowany ze środków, jakie pozyskał dla powiatu w ramach inicjatywy sejmowej ówczesny poseł Jarosław Szlachetka. On też wraz z żoną Agnieszką zostali poproszeni przez jawornickich druhów na rodziców chrzestnych.

Także w Borzęcie, podczas uroczystego jubileuszu 90-lecia OSP

poświęcony i przekazany oficjalnie jednostce został nowy wóz strażacki MAN TGM 13.290 na podwoziu terenowym.

Był to jeden z samochodów ze środków pozyskanych w 2018 r. z łączonego finansowania budżetu państwa, gminy, Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i firm ubezpieczeniowych oraz funduszy własnych jednostki. Przy tej okazji przypomniano, że nowe samochody to także zasługa ówczesnego posła, a obecnie burmistrza Jarosława Szlachetki, który zgłosił poprawki do budżetu państwa pozwalające wesprzeć zakup trzech samochodów dla naszego powiatu.

W trudnym, dla gminnego budżetu, roku 2019 Gmina Myślenice przeznaczyła na potrzeby druhów z OSP niebagatelną kwotę 1 034 766 zł, w skład tej sumy weszły wydatki bieżące 422 966 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne 126 800 zł, dodatkowo przekazano 140 000 zł dla OSP Głogoczów jako dofinansowanie budowy remizy, oraz 345 000 zł dla OSP w Zawadzie jako dofinansowanie do zakupu nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego. Kwoty te naprawdę robią wrażenie, są jednak niezbędne gdyż tak naprawdę decydują o naszym bezpieczeństwie.

Bardzo istotny wpływ na pozyskanie środków na działalność miał udział jednostek w programach „Małopolskie Remizy 2019” oraz „ Bezpieczna Małopolska 2019”.

I tak uczestnicząc w programie „ Małopolskie Remizy 2019” OSP Głogoczów: Złożono wniosek na zadanie pod nazwą „Budowa budynku remizy OSP w Głogoczowie – zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej oraz zakup instalacji grzewczej” Prace zrealizowano na łączną kwotę w wysokości: 151.857,71 zł, w tym z budżetu Gminy Myślenice kwota w wysokości 140.000 zł, OSP w Głogoczowie ze środków własnych 11.857,71 zł. Gmina liczy na częściowy zwrot kosztów z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości: 70.000 zł.

Natomiast jeśli chodzi o program „Bezpieczna Małopolska 2019 Do udziału w programie Gmina zgłosiła OSP Zawadę zadanie „Dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu specjalnego ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4”. Z budżetu Gminy na ten cel przeznaczono w formie dotacji do OSP kwotę w wysokości: 345.000 zł. Gmina otrzymała zwrot z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 50.000 zł. Ostatecznie wartość zakupionego pojazdu wyniosła 791.628,00 zł. Oprócz Gminy Myślenice i Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego zakup został sfinansowany ze środków: MSWiA – 100.000 zł; WFOŚiGW – 100.000 zł; NFOŚiGW – 200.000 zł; Powiat Myślenicki – 10.000 zł; środki własne OSP w Zawadzie w wysokości: 36.628,00 zł.

Pisząc o projektach i współfinansowaniu należy podkreślić w nich pomoc i udział innych instytucji, które w dużej mierze dzięki rządowi umożliwiają i przekazują środki dla straży.

Choć zdecydowanym liderem, jeśli chodzi o pomoc dla druhów ochotników, jest zawsze gmina, która przeznaczyła na ten cel prawie ponad milion zł. Są jednak jeszcze inne instytucje warte wymienienia, które pomagają naszym gminnym jednostkom choć w wielu przypadkach nie są do tego zobowiązane i nie wpisuje się to w zakres ich głównej działalności. Tu z pewnością należy wymienić wg wysokości wsparcia finansowego: 1. Wojewódzki i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska – przeznaczył ponad 360 tyś. zł 2. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – przeznaczyło ponad 220 tyś. zł. 3. PKN Orlen – przeznaczył prawie 70 tyś. zł. Co istotne MSWIA przeznaczyło dla każdej z naszych jednostek bez wyjątku po 5 tyś. zł. w ramach programu 5000+ (82 mln w 2019 na kraj). Jest to niezwykle znaczące i istotne wsparcie.

Bardzo dużym zaskoczeniem, w ujemnym tego słowa znaczeniu, co podkreślali druhowie i goście na zebraniach sprawozdawczych, jest postawa Starostwa Powiatowego. Zarówno starosta jak i wicestarosta na zebraniach uczestniczyli jedynie w sposób symboliczny a z uwagi na pełnione funkcje powinni raczej być zainteresowani sprawami straży. W swych krótkich wypowiedziach każdorazowo zaznaczali, że powiat nie musi a jednak finansuje ochotników, dodajmy że minimalną kwotą. W zeszłym roku wyniosła ona 40.000 i otrzymały ją 4 jednostki, po 10.000 każda. Przyznana pomoc nie jest również objęta określonym kryterium, choć grupa radnych złożyła projekt w tej sprawie.

- Radni PiS proponują inny model dofinansowania jednostek OSP przez Powiat. Dzisiaj mamy sytuację w której np. w gminie Myślenice dofinansowanie z Powiatu jednostki OSP otrzymują raz na 4 - 5 lat! Dlaczego? Bo tylko 4 OSP w roku otrzymują to dofinansowanie a w gminie jest ich 19 - mówi Robert Pitala przewodniczący klubu PiS w radzie powiatu. I dodaje - OSP które złożyły wniosek do końca nie wiedzą czy te środki otrzymają bo to zależy od uznania Zarządu Powiatu. Nie ma żadnego regulaminu ani oficjalnych kryteriów którymi kieruje się Zarząd podejmując decyzje. Dlatego proponujemy bardziej sprawiedliwy, a przede wszystkim dużo korzystniejszy dla OSP model. Chcemy aby co roku każda jednostka, która złoży wniosek otrzymywała 3 000 zł. I tak w ciągu kadencji czyli 5 lat OSP otrzymałaby 15 tyś zł, a nie 10 tyś jak teraz. Do tego OSP mogłyby spokojnie uwzględniać te pieniądze planując wydatki na następny rok bo byłyby pewne, że je otrzymają. Dzisiaj takiej pewności nie mają. I co równie ważne środki publiczne byłyby rozdzielane w sposób prosty i dla wszystkich przejrzysty.- wyjaśnia radny powiatowy Robert Pitala

Nie trzeba chyba nikomu tłumaczyć, że strażacy służą nam wszystkim na terenie gminy a nierzadko również w akcjach na terenie powiatu i dobrze by było aby wszyscy, którzy mogą, strażakom pomogli, bez zbędnych słów.

Napięty budżet, trudności finansowe, a obecnie stan epidemii wszystko to stwarza bardzo trudną sytuację. Nawet w tak trudnym dla nas wszystkich okresie należy pamiętać i pomagać tym, którzy zawsze są blisko obok nas i nigdy nie odmówią pomocy, czyli o druhach z OSP.

Strażacy ochotnicy wiedzą, że każde drzwi w myślenickim magistracie są zawsze dla nich szeroko otwarte.

 

Marek Stoszek Marek Stoszek Autor artykułu

Prezes myślenickiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. Badacz i propagator historii, kultury i tradycji naszego regionu. Od września 2019 redaktor naczelny Gazety Myślenickiej.