Potrzebujemy Twojej pomocy!

12 czerwca 2008 Wydanie 20/2008
Potrzebujemy Twojej pomocy!
Projekt nowego ośrodka OREW

Zarząd koła polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Myślenicach ma nadzieję, iż w niedalekiej przyszłości zaistnieje szansa rozpoczęcia modernizacji obiektów AMW na cele edukacyjno-terapeutyczno-rehabilitacyjne dla podopiecznych uczęszczających do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego

Stanie się tak może za przyczyną podjęcia decyzji Burmistrza Macieja Ostrowskiego w sprawie dofinansowania wyżej wymienionego przedsięwzięcia na najbliższej Sesji Rady Miejskiej 23 czerwca.

Zarząd Koła PSOUU na posiedzeniu Komisji Edukacji i Komisji ds. Rodziny w dniu 27 maja przedstawił projekty budynków oraz kosztorys wstępny opracowany wg ogólnych stawek przeliczeniowych. Całość inwestycji wstępnie została obliczona na kwotę około     8 mln, w tym budynek nr 1 - 4.664.000 zł, budynek nr 2 - 3.050.000 zł.

Modernizację rozpoczynamy od budynku nr 2 ze względu na niższe koszty inwestycji. Radni Komisji pozytywnie ustosunkowali się do przekazanych informacji oraz dokumentów. Jednak nie wskazali wysokości kwoty dofinansowania. Pozostawiając decyzję w gestii burmistrza.

Pragniemy przypomnieć, iż do OREW-u uczęszcza łącznie 53 dzieci i młodzieży, a do Oddziału Wczesnego Wspomagania 39 - w tym z terenu miasta i gminy Myślenice do Ośrodka 15, do Oddziału Wczesnego Wspomagania 17. Od września pomoc będzie udzielona ponad 110 podopiecznym (takie są potrzeby środowiska). Ze swojej strony staramy się przekonać wszystkich o słuszności podjętych starań, dlatego niezbędne materiały zostały przesłane wszystkim burmistrzom i wójtom do poszczególnych gmin powiatu myślenickiego.

Jesteśmy przekonani o słuszności podjętych działań, uważamy, że dzieci i młodzież dotknięta deficytem rozwojowym ma takie same prawa do edukacji (na swoim poziomie możliwości) jak ich rówieśnicy.

Z zazdrością patrzymy na starania włodarzy poszczególnych gmin powiatu dofinansowujących ze swoich dochodów budowy szkół, sal gimnastycznych, czy modernizację już istniejących. Stowarzyszenie nasze poprzez OREW realizuje zadania państwa wobec niepełnosprawnych intelektualnie zgodnie z Ustawą o Oświacie Art. 2 pkt. 5. Niestety na każdym kroku spotykamy się z licznymi trudnościami i brakiem zrozumienia. Mamy jednak nadzieję, że sytuacja ta ulegnie zmianie i wszyscy wspólnymi siłami będziemy dążyć do poprawy warunków edukacji dzieci i młodzieży wymagającej naszego wsparcia i pomocy.

Krystyna Szenfeld  - przew.  Koła PSOUU
Teresa Chłosta – dyrektor OREW

Dla zainteresowanych wsparciem budowy podajemy nasze konto:
74 1020 2892 0000 5102 0149 9664