Priorytety i zadania dla gminy do 2014 roku

16 grudnia 2010 Wydanie 48/2010
Priorytety i zadania dla gminy do 2014 roku
Burmistrz Maciej Ostrowski

Burmistrz Maciej Ostrowski w swoim expose podczas inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej nakreślił priorytetowe dla miasta i gminy zadania i plany na najbliższą kadencję w latach 2010-2014. Prezentujemy najważniejsze z nich

Wyzwaniem poprzedniej kadencji było stworzenie strefy przemysłowej i oferty inwestycyjnej, która przyciągnie inwestorów tworząc nowe miejsca pracy. Efekt tych wspólnych działań już dziś jest widoczny. Udało się znacznie więcej niż deklarowałem. W strefie aktualnie pracuje blisko 500 osób. Teraz priorytetem jest zakup przez gminę i rozwój kolejnych – nowych terenów inwestycyjnych, gdzie zarówno lokalni, jaki zewnętrzni inwestorzy będą mogli rozwijać swoją działalność tworząc nowe miejsca pracy. Chcemy w maksymalnie możliwy sposób zminimalizować skutki zwolnień w British American Tobacco. To jest i będzie trudne zadanie. Trzeba będzie zaangażować prace i środki nie tylko lokalnego samorządu, ale także innych instytucji, które mają wpływ na rozwój lokalnego rynku pracy.

Będziemy oczywiście nadal wspierać naszych mieszkańców w uzyskaniu kwalifikacji umożliwiających podjęcie pracy m.in. w nowo powstających zakładach na terenie Gminy Myślenice (środki Europejskiego Funduszu Społecznego, Myślenicka Agencja Rozwoju Gospodarczego). Deklaruję także wsparcie lokalnych przedsiębiorców poprzez dalszą kontynuację stabilnej polityki podatkowej.

Innym czynnikiem, który może stać się niebagatelny w kwestii dotyczącej ograniczania bezrobocia jest rozwój turystyki i potencjał zawarty w walorach krajobrazowych, przyrodzie czy bliskiej odległości Krakowa. Nie wolno nam tego zmarnować, a kapitał ten musi zacząć pracować dla poprawy sytuacji materialnej Myśleniczan poprzez autentyczny rozwój turystyki i rekreacji, postrzeganej jako poważna gałąź naszej lokalnej gospodarki.

Budowa tzw. „obejścia zachodniego” i poprawa rozwiązań komunikacyjnych

Budowa obejścia ma stanowić alternatywę dla rozładowania ruchu samochodowego, zwłaszcza samochodów ciężarowych, uciążliwego dla mieszkańców Górnego Przedmieścia, Bysiny i Jasienicy. Przebieg drogi zachodniej, jako obejścia centrum miasta, przenoszącego ruch samochodowy z Osiedla 1000-lecia na drogę krajową nr 7, ustalony został już w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Myślenice uchwalonym przez Radę Narodową Miasta i Gminy Myślenice w listopadzie 1986 roku. Koncepcja budowy drogi zakłada, że będzie ona przebiegać od ulicy Sobieskiego (przy stacji benzynowej) do granicy wsi Bysina (włączenie przed otaczarnią). Docelowo obejście będzie drogą powiatową, a ulica 3. Maja będzie przekwalifikowana na drogę gminną.  Miasto musi mieć właściwe rozwiązania komunikacyjne, droga zachodnia to priorytet tej kadencji. Realizacji tego nie udźwigniemy sami, dlatego tak ważna jest pomoc Urzędu Marszałkowskiego i środków europejskich.

Realizacja projektu „Czysta woda dla Krakowa”

Priorytetem tej kadencji będzie ekologia. Przed nami realizacja największego w historii samorządu projektu – dokończenie budowy sieci kanalizacyjnej (238 km) i wodociągowej (86,8 km) oraz budowa nowej oczyszczalni ścieków w Krzyszkowicach. Głównym celem programu jest m.in. poprawa bezpieczeństwa dla ujęć wód powierzchniowych i czystości rzeki Raby, jak również wyeliminowanie odprowadzania ścieków bezpośrednio do gleby. Spowoduje to znaczne ograniczenie skażenia wód powierzchniowych i podziemnych. Co za tym wszystkim idzie? W gminie Myślenice podniesie się standard życia lokalnej społeczności, wzrośnie również atrakcyjność gospodarcza i inwestycyjna.

Projekt jest możliwy do realizacji dzięki dotacji w wysokości ponad 112 mln złotych z Europejskiego Funduszu Spójności. Sami nie bylibyśmy w stanie zrealizować tak potężnej inwestycji. Dzisiaj musimy tę inwestycję wspólnie udźwignąć, tak aby po 2015 roku uniknąć ogromnych kar finansowych.

Ochrona rzeki Raby i przyszłość Zarabia

Działania związane z przeciwdziałaniem zagrożeniom powodziowym jest jednym z najważniejszych zadań tej i każdej kolejnej kadencji samorządu, bowiem wyłącznie od solidnych rozwiązań i współpracy z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej będzie zależeć nasze bezpieczeństwo. Myślenice muszą się czuć bezpiecznie. Dlatego tak ważne jest zabezpieczenie brzegów Raby od granicy z Gminą Pcim po zbiornik dobczycki. A to zadanie na długie lata.

Przed nami także wyzwanie związane z zagospodarowaniem turystycznym terenów w kierunku Dolnego Jazu. W kolejnej kadencji nadal będziemy rozwijać „strefę czasu wolnego” organizując imprezy takie jak Mistrzostwa Świata TRIAL, bike maraton, down- hill – promujących aktywny wypoczynek. Pojawi się też kilka nowości związanych z rozwojem oferty turystycznej. Przede wszystkim jednak trzeba uporządkować Zarabie po ostatnich powodziach, tak by oferta była coraz ciekawsza.

Rewitalizacja Myślenic i poprawa estetyki miasta

W obecnej kadencji będziemy także kontynuować zadania wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji, którego realizacja znacząco wpłynie na poprawę estetyki w mieście. Pierwsze efekty są już widoczne – zwłaszcza na osiedlu 1000-lecia. Rewitalizacji poddany zostanie także park miejski na Zarabiu, który stanie się kolejną wizytówką Myślenic. Projekt zakłada szereg ciekawych rozwiązań zarówno architektonicznych, jak i urządzenia zieleni. Należy też wspomnieć o powstających kolejnych placach zabaw czy boiskach sportowych. Wszystko to sprawia, że Myślenice stają się coraz ładniejsze.

Burmistrz Maciej Ostrowski

Dziękujemy za rozmowę