Rozbudują oczyszczalnię ścieków

Rozbudują oczyszczalnię ścieków

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dobczycach to ponad 23-milionowa inwestycja. Gminie udało się jednak uzyskać blisko 11 mln zł dofinansowania z funduszy unijnych. Nie podlega wątpliwości, że inwestycja ta wpłynie znacząco na poprawę życia mieszkańców gminy

Poprawie ulegnie stan techniczny obiektu. Zastosowane zostaną najnowsze rozwiązania techniczne gwarantujące niezawodność i nową lepszą jakość. Po modernizacji zwiększy się przepustowość oczyszczalni, będzie ona mogła przyjąć zwiększoną ilości ścieków, przystosowany zostanie układ technologiczny pracy do aktualnych wymogów ochrony środowiska. Inwestycja ta jest niezbędna, by kontynuować prace nad rozbudową systemu gminnej kanalizacji.

Inwestycja realizowana będzie w trzech etapach. Do 31 marca przyszłego roku wykonana zostanie dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę. Do końca października 2019 roku wykonane zostaną roboty budowlane. Etap trzeci obejmie okres zgłaszania wad dla zrealizowanych robót - liczony od daty wydania świadectwa przejęcia do daty wydania świadectwa wykonania, czyli do końca grudnia 2020 r.

Wykonawcą zadania, wyłonionym w drodze procedury przetargowej jest konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe OTECH Sp. z o.o. i Zakład Budownictwa Ogólnego „MODUŁ” Bożena Guzik z Gorlic. Wartość brutto inwestycji to 23.267.910 zł, a wkład funduszy europejskich z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko to 10.890.241,65 zł.