Rusza Inicjatywa Lokalna 2019

Rusza Inicjatywa Lokalna 2019

Od poniedziałku 21 stycznia ruszy nabór wniosków w ramach Inicjatywy Lokalnej Myślenice 2019. Pierwszy z tegorocznych naborów potrwa do 1 lutego, przewidziana w nim pula środków wynosi 50.000 zł, a maksymalne dofinansowanie jednego wniosku to 10.000 zł

Inicjatywa lokalna to forma współpracy Miasta i Gminy Myślenice z mieszkańcami w celu wspólnego zrealizowania zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej.

Wnioski można składać w zakresie:

 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • działalności charytatywnej
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
 • promocji i organizacji wolontariatu
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
 • turystyki i krajoznawstwa
 • ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego

Wnioski można składać na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice lub przesyłką na adres Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, 32-400 Myślenice. Dopuszcza się możliwość przesyłania skanu wniosku w wersji elektronicznej na adres info@myslenice.pl W przypadku wysyłania wniosków pocztą lub w formie elektronicznej decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Myślenice.

Wzór wniosku wraz ze wszystkimi dokumentami znajduje się na stronie internetowej www.myslenice.pl