Ruszył nabór wniosków na Inicjatywę Lokalną

Miasto 16 stycznia 2018 Wydanie 2/2018
Ruszył nabór wniosków na Inicjatywę Lokalną

Od 15 stycznia trwa nabór wniosków w ramach Inicjatywy Lokalnej Myślenice 2018. Pierwszy tegoroczny nabór wniosków trwać będzie do 26 stycznia, pula środków w nim przewidziana wynosi 50 000 PLN

Inicjatywa lokalna to forma współpracy Miasta i Gminy Myślenice z mieszkańcami w celu wspólnego zrealizowania zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej

Na co można złożyć wniosek?

Wnioski można składać w zakresie między innymi działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działalności charytatywnej, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, promocji i organizacji wolontariatu, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, turystyki i krajoznawstwa, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Wnioski można składać na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice lub przesyłką na adres Urząd Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, 32-400 Myślenice. Dopuszcza się możliwość przesłania skanu wniosku w wersji elektronicznej na adres info@myslenice.pl . W przypadku wysyłania wniosków pocztą lub w formie elektronicznej decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Myślenice.

Dwadzieścia inicjatyw w 2017 roku

To już druga edycja Inicjatywy Lokalnej w Gminie Myślenice. W 2017 roku w ramach tego programu dofinansowano dwadzieścia zadań, a w całorocznej puli środków znalazło się 120 tysięcy złotych. Gmina Myślenice w ramach Inicjatywy Lokalnej współfinansowała m.in. pikniki rodzinne, spotkania seniorów, wydarzenia sportowe, kupowała wyposażenia infrastruktury sportowej, czy doposażyła koła gospodyń wiejskich.