Sesja Rady Miejskiej

7 października 2010 Wydanie 38/2010

Podczas sesji w dniu 27 września uchwalono obwody do głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na 21 listopada. Utworzono dwa okręgi zamknięte w szpitalu i DPS w Trzemeśni. Radni podjęli także szereg uchwał, z których część odnosi się już do przyszłorocznego budżetu

 Najem i dzierżawa

Burmistrz otrzymał upoważnienie Rady do zawierania umów przedłużenia dzierżawy bez obowiązku prowadzenia postępowania przetargowego. Upoważnienie szczegółowo określa przypadki, do których będzie mogło mieć zastosowanie. Uchwała zawiera także zastrzeżenie, że upoważnienie nie dotyczy dzierżaw płyty Rynku i terenów gminnych na Zarabiu. W sprawie tych terenów w dalszym ciągu decyzja będzie należała do Rady Miejskiej.

Wprowadzono zmiany do uchwały odnośnie zasad i kryteriów wynajmowania przez gminę lokali mieszkalnych. Zmiany z jednej strony dotyczą podwyższenia o 10% najniższego progu dochodów, określającego krąg osób uprawnionych do wynajmu mieszkania od gminy, z drugiej strony – dostosowują uchwałę do zmian w ustawie o samorządzie terytorialnym.

 „Schetynówki”

Rada jednogłośnie wyraziła zgodę na złożenie wniosku do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, tzw. „Schetynówek”, zadania odnośnie przebudowy ul. Parkowej (zniszczonej podczas powodzi). Tym samym wyraziła zgodę na zarezerwowanie w przyszłorocznym budżecie gminy odpowiedniego wkładu gminy. Burmistrz poinformował, że starostwo powiatowe również dofinansuje tę inwestycję w wysokości 200 tys. zł, oraz że gotowa jest już jej dokumentacja. Zadanie szacowane jest na 2 mln 374 tys. 294 zł.

Do tego samego programu złożony zostanie wniosek odnośnie modernizacji dogi powiatowej na odcinku Osieczany – Droginia oraz w miejscowościach Zasań i Lipnik. W ramach tych prac ma powstać 8,9 km nowej nawierzchni i 1, 2 km chodnika. W tym celu radni zabezpieczyli w przyszłorocznym budżecie 500 tys. zł. Łącznie wartość zadania wyniesie 5 mln 900 tys zł, z czego 2 mln 950 tys. zł pochodzić będzie (po zakwalifikowaniu do programu „schetynówek”) z budżetu państwa.

W związku z podejmowanymi decyzjami konieczne było wprowadzenie korekt do uchwały budżetowej i wieloletniego planu inwestycyjnego.

 

Dofinansowania i dotacje

Następna podjęta uchwała dotyczyła dofinansowania przedsięwzięcia „Czysta woda dla Krakowa” programu kanalizacji gminy i objęcia całego jej terytorium wodociągami komunalnymi. Pojawiła się możliwość otrzymania dofinansowania do tego zadania w postaci dopłat do oprocentowania kredytu na wkład własny gminy. W związku z tym radni upoważnili burmistrza do podpisania stosownej umowy z NFOŚiGW.

Gmina przyznała dotacje kolejnym Ochotniczym Strażom Pożarnym: 30 tys. zł dofinansowania dla OSP Zarabie na zakup używanego samochodu przeznaczonego do akcji ratowniczych z napędem 4x4 i 19 tys 215 zł dla OSP Borzęta na dofinansowanie wymiany bram garażowych w części bojowej strażnicy.

Przeciwdziałanie przemocy i alimenty

Kolejny blok uchwał dotyczył działalności socjalnej gminy. W związku ze zmianą ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i jej nowymi wymogami określony został tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz określono szczegółowe warunki funkcjonowania tego zespołu. Uchylono też dotychczasowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla miasta i gminy Myślenice i przyjęto znowelizowany. Zmiany te, podobnie jak zmiany poddane do głosowania w uchwale dotyczącej upoważnień dla kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej odnośnie prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych omówiła kierownik MGOPS Dorota Kłeczek. Zmiany wprowadzone obecnie przez Radę Miejską w tych dokumentach są podyktowane odnośnymi nowelizacjami prawa.

W przyszłym roku

Rada podjęła ponadto uchwałę o najmie na kolejny rok kaplicy cmentarnej przy ul. Sienkiewicza. Obecnie upływa termin umowy zawartej do tej pory z najemcą – gospodarzem cmentarza komunalnego i zgodnie z prawem lokalnym wymagane jest jej przedłużenie. Ostatnia uchwała tej sesji dotyczyła zgody na złożenie przez burmistrza wniosku o ujęcie w planie Zarządu Dróg Wojewódzkich na rok 2011 budowy chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Kazimiera Wielkiego do połączenia z budowanym chodnikiem pod Borzęcką Górę. Zadanie to uznano za szczególnie ważne nie tylko ze względu na bezpieczne korzystanie z drogi przez pieszych, lecz także ze względu na zagrożenia powodziowe powodowane przez wodę schodzącą z gór, a szczególnie obfitych w tym miejscu. Odwodnienie terenu i uregulowanie odprowadzenia wód opadowych pomoże to zagrożenie znacznie obniżyć. Przy budowie chodników w ciągu dróg powiatowych i wojewódzkich gmina pokrywa 50% kosztów.

Interpelacje

W interpelacjach radni m.in. podjęli temat utrzymania porządku w gminie. W związku z tym wnioskowano o nowe pojemniki na odpady sortowane na osiedlu, ustawienie koszy na śmieci przy drogach powiatowych, przycinanie i częściowe wycięcie starych drzew na osiedlu. Radni po raz kolejny zgłaszali problemy z dzikami. Przedstawiano interwencje w sprawie awarii kanalizacji (wybijające studzienki w Osieczanach) i problemy z niskim ciśnieniem wody w wyżej położonych domach w Bęczarce, zamulonych przepustów i zniszczeń na drogach po ostatnich powodziach. Radni podkreślali także konieczność dalszych negocjacji z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie dróg zbiorczych przy zakopiance w Głogoczowie i wykupu terenów przez GDDKiA. Zgłaszano potrzebę zatrudnienia lekarza dla dzieci i młodzieży przy hali sportowej. Wiele interpelacji dotyczyło remontów dróg, poboczy, brzegów potoków, mostków i przepustów po powodzi. Wnioskowano też o wprowadzenie kilku usprawnień w ruchu drogowym, takich jak m.in.: zmianę ulicy Mickiewicza na jednokierunkową, zamontowanie lustra na skrzyżowaniu ulic Partyzantów i Ujejskiego, ustawienie znaku ograniczającego prędkość przy ul. Leśnej do wjazdu na Chełm. Pytano także, czy jest odpowiedź ze starostwa na interpelację odnośnie możliwości przekwalifikowania gruntów przyległych do Zespołu Szkół im. Andrzeja Średniawskiego na tereny sportowo-rekreacyjne.

Ryszard Sobkowicz