Sesja Rady Miejskiej-Policja o bezpieczeństwie

10 kwietnia 2008 Wydanie 13/2008
Sesja Rady Miejskiej-Policja o bezpieczeństwie
Sesja Rady Miejskiej, 4 kwietnia 2008, fot. Ryszard Sobkowicz

Obrady rozpoczęło sprawozdanie komendanta policji Zbigniewa Filiczaka, który podkreślił, że ilość zdarzeń przestępczych istotnie zmniejszyła się w stosunku do ubiegłego roku. Wśród przestępstw wciąż jednak zatrważa ilość przypadków znęcania się nad własną rodziną.

Radni zadawali komendantowi pytania i prosili o wyjaśnienie nurtujących ich zagadnień. M in. Jerzy Grabowski pytał jaki jest wpływ zainstalowanego w Myślenicach monitoringu na poprawę bezpieczeństwa i na ile rzeczywiście sprawdza się on jako pomoc dla policji. Komendant odpowiedział, że obecnie do obsługi systemu policja może delegować jedynie 2 osoby, ale  z czasem jego wykorzystanie będzie coraz większe. Jednak już obecnie udało się dzięki monitoringowi ustalić personalia nieletnich dewastujących rynek, czy zidentyfikować grupę złodziei kieszonkowych. Policja odzyskała skradzione rzeczy. System działa też bezpośrednio, bowiem przestępcy starają się unikać miejsc monitorowanych.

Leszek Rawło pytał o dewastacje ogródków jordanowskich na osiedlu – kiedyś był to poważny problem, jednak komendant poinformował, że obecnie policja nie otrzymuje zgłoszeń o wandalizmie w tych miejscach.

Jerzy Cachel podziękował za wzmożenie kontroli pojazdów jeżdżących z nadmierną szybkością w Polance i pytał, w jakim stopniu policja prowadzi kontrolę picia alkoholu i palenia papierosów przez nieletnich. W odpowiedzi komendant przekazał, że policja w tej sprawie głównie reaguje na sygnały przekazywane przez mieszkańców. W ubiegłym roku wskutek interwencji policji cofniętych zostało kilka koncesji na sprzedaż alkoholu z powodu obsługiwania nieletnich. W minionym roku policja wprowadziła też wspólne patrole z pedagogami, które kontrolowały restauracje i punkty gastronomiczne. Ta akcja będzie kontynuowana. Natomiast odnośnie kontroli szybkości pojazdów poinformował, że zostanie zainstalowane nowe przewoźne urządzenie pomiarowe, które w kwietniu będzie przekazane do naszej komendy z Komendy Wojewódzkiej. Obecnie w całym powiecie największym problemem jest niebezpieczna jazda motocyklami, krosami i kładami. Kontrole skierowane są więc szczególnie na te pojazdy. Szczególną opieką policji objęte są Kudłacze, gdzie krosy i kłady istotnie zakłócają bezpieczeństwo i spokój lasu.

Poruszono też sprawę wykrycia sprawców morderstwa właściciela kantoru w Myślenicach i jego syna. Zbigniew Filiczak poinformował, że obecnie sprawa jest na etapie doprecyzowywania. Zespół analiz kryminalnych ustalił sprawców na podstawie wykonanych analiz kryminalnych, co jest ewenementem w skali światowej. Zostaną im postawione zarzuty dokonania 5 zabójstw. Finał sprawy powinien nastąpić w tym roku.

Poinformował ponadto o zmianie na stanowisku naczelnika wydziału ruchu drogowego, którym został Tomasz Sawski.

Rozmawiano ponadto o miejscu dzielnicowych w życiu społeczności lokalnych, ich wizerunku i statusie. Podkreślano, jak ważne jest, by dzielnicowy cieszył się zaufaniem mieszkańców, był przez nich dobrze znany i traktowany jak opiekun i przyjaciel. Dlatego komenda systematycznie podejmuje działania mające przybliżyć mieszkańcom postać ich dzielnicowego. Ponadto każdy może znaleźć swojego dzielnicowego na stronie internetowej myślenickiej policji. Coraz częściej dzielnicowi uczestniczą w zebraniach wiejskich, mieszkańców dzielnicy oraz środowiskowych i okolicznościowych, takich jak np. opłatkowe.

Kazimierz Dąbrowski prosił o zwrócenie uwagi na kradzieże stroisza jodły w lasach. Pytał też, jak to jest możliwe, że sprzedawane są pojazdy bez homologacji. Zwrócił ponadto uwagę na problem picia alkoholu koło DPS w Trzemeśni. W odpowiedzi komendant podkreślił, że o wszystkich nieprawidłowościach i zaobserwowanych zdarzeniach należy koniecznie informować policję. Z kradzieżą jodły policja sama się nie upora, konieczna jest pomoc i współpraca leśnictwa i nadleśnictwa. Obiecał też nasilić patrole w okolicy DPS w Trzemeśni, jednak prosił o skierowanie prośby o to na piśmie.

Elżbieta Mardaus prosiła o wyjaśnienie, jakie działania podejmuje policja odnośnie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Komendant wyjaśnił, że stosowana jest procedura niebieskiej karty, wzmożona opieka dzielnicowego oraz Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozmawiano ponadto o przewidywanych utrudnieniach w ruchu drogowym, zwłaszcza w związku z pracami remontowymi prowadzonymi na najruchliwszych myślenickich ulicach. Poruszano kwestię dzikich torów krosowych, jeżdżenia po ulicach zamkniętych (np. na Chełm), fotoradarów (będą dwa przy drodze krajowej w Jaworniku i Głogoczowie, na obsługę większej ilości brakuje na razie pracowników). Podkreślano, że w naszym mieście współpraca policji z samorządem jest naprawdę dobra i aktywna.

Interpelacje

Następnie w porządku obrad przystąpiono do zgłaszania interpelacji radnych. Jan Szpakiewicz podniósł kwestię remontu drogi od strony Marimexu. Jest to droga dojazdowa na osiedle Sobieskiego. Obecnie, w związku z pracami drogowymi na zakopiance i Kazimierza Wielkiego ruch na niej się nasilił. Tymczasem nie są jeszcze zniwelowane uszkodzenia pozostałe po pracach kanalizacyjnych. Jerzy Cachel pytał m.in. kiedy zainstalowany zostanie monitoring Domu Ludowego. Stanisław Szczepan Cichoń pytał o aktualny stan badań dotyczący odgazowania aktywnego na składowisku oraz prosił o przekazanie ich harmonogramu na piśmie. Jan Bylica interweniował w sprawie remontu końcówki ul. Średniawskiego, a Jarosław Szlachetka upomniał się o przestrzeganie zakazu parkowania na ul. Berka Joselewicza oraz o wyznaczenie spotkania z mieszkańcami w sprawie budowy ul. Solidarności. Kazimierz Dąbrowski wnioskował o dokonanie przeglądu inwestycji drogowych wykonanych w 2005, zanim upłynie okres ich gwarancji, a Elżbieta Mardaus – zwiększenie puli pieniędzy na zasiłki celowe przyznawane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Miejscowe plany zagospodarowania

Następnie radni przegłosowali przystąpienie do sporządzania studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: na Dolnym Przedmieściu, w Myślenicach pod Dalinem, dla dwóch obszarów w Krzyszkowicach pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe oraz dla kolejnego również w Krzyszkowicach pod usługową działalność branży metalowej, dwóch obszarów w Zawadzie (ma tu powstać międzynarodowe miasteczko seniora).

Sprawy regulaminowe i dzierżawy

Kolejna uchwała dotyczyła regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia. Poparło ją 13 radnych, 1 radny był przeciwny i 5 się wstrzymało. Do uchwały proponowano poprawki, które jednak zostały odrzucone w osobnych głosowaniach.

Radni rozpatrzyli i przegłosowali ponadto: uchwałę w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty w cenie sprzedaży w drodze bezprzetargowej samodzielnych lokali komunalnych ich najemcom (uchwała dotyczyła mieszkań gminnych); uchwałę w sprawie określenia zasad wydzierżawienia nieruchomości gruntowych na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony; uchwałę w sprawie zgody na wydzierżawienia na okres 30 lat w trybie bezprzetargowym części działki obejmującej parking przy ul. Mostowej w Myślenicach; uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na objecie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Myślenice – Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z o.o. z siedzibą w Myślenicach; uchwałę w sprawie pomocy powiatowi w inwestycjach drogowych w wysokości 400 tys. złotych (dotacja celowa na pomoc powiatowi w budowie chodników przy drogach powiatowych na terenie miasta i gminy Myślenice); uchwałę w sprawie zmiany uchwały odnośnie inkasa opłaty skarbowej; zaciągnięcia przez gminę kredytu na cele inwestycyjne oraz uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania oraz odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, a także wskazania organów uprawnionych do tego.

Komunikaty

Sesję zakończyły komunikaty i wolne wnioski. Przypomniano, że do końca kwietnia radni muszą złożyć oświadczenia majątkowe. Dyskutowano na temat dwóch skarg, które wpłynęły do rady miejskiej w sprawie przyjętych planów zagospodarowania przestrzennego w Myślenicach obok Betanii oraz odnośnie nowego składowiska odpadów. Przedstawiono też skargę mieszkańców Krzyszkowic w związku z zamiarem budowy oczyszczalni ścieków dla północnej części gminy.

Poinformowano, że w ramach ministerialnego programu „Boisko w mojej gminie - Orlik 2012” w Myślenicach powstanie nowy wielofunkcyjny kompleks sportowy. Koszt realizacji inwestycji wyniesie około 1 milion złotych.

Poinformowano również, że burmistrz zdał egzamin ministerialny w Warszawie dotyczący pozyskiwania  środków z Funduszu Spójności UE.

Przedstawiono też protesty związków zawodowych, które wpłynęły do biura rady w związku z zapowiadaną przez powiat prywatyzacją szpitala. Gminy mają opiniować tę propozycję. Zdecydowano, że sprawa ta będzie omawiana na wspólnych posiedzeniach komisji rady miejskiej z udziałem przedstawicieli starostwa.

Burmistrz poinformował, że starostwo zaproponowało gminie kupno bloku pielęgniarskiego. Jednakże ta propozycja nie zyskała aprobaty. Podobnie radni nie podjęli propozycji powiatu, by gmina kupiła grunt rolny przy Zespole Szkół im. Andrzeja Średniawskiego, twierdząc, że proponowana cena jest zaporowa (2 mln. 800 tys. zł). Skłonni byliby kupić tę ziemię za około 400 tys. zł.

Ryszard Sobkowicz

Zmiany w budżecie

Podczas sesji dokonano również zmian w budżecie Miasta i Gminy Myślenice. Działania te wynikły bezpośrednio z konieczności wprowadzenia do planu finansowego nadwyżki z roku 2007 w wysokości 3.419.294 zł oraz zwiększonych dochodów - 2.687.087 zł, w tym przede wszystkim związanych ze wzrostem subwencji oświatowej.

Fakt ten bezpośrednio przełożył się na największe zmiany wydatków oświatowych – 1.981.707 zł, przy czym znaczna część tych środków (blisko 61%) wiąże się ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli. Pozostałe pozwolą natomiast na dokończenie prac termomodernizacyjnych oraz remontowych w budynkach szkół i przedszkoli. Drugie, co do wielkości zwiększenie planu wydatków związane jest z poprawą stanu dróg na terenie Miasta i Gminy – wzrost o 1.777.074 zł (z czego 400 tys. zł przeznaczono na pomoc dla Powiatu Myślenickiego na budowę chodników przy drogach powiatowych). Kolejne zmiany dotyczą zabezpieczenia funduszy przeznaczonych na rozwój obiektów sportowych – 1.071.000 zł. Z tych środków pokryte zostaną przede wszystkim wydatki związane z planowaną na Zarabiu budową strzelnicy oraz sali treningowej dla miłośników sportów obronnych, rozpoczętymi w roku ubiegłym budowami boisk sportowych na Górnym Przedmieściu, w Głogoczowie oraz Krzyszkowicach, wykonaniem ogrodzenia boiska w Trzemeśni, modernizacją kortów tenisowych na Zarabiu oraz budową skate parku w ich bezpośrednim sąsiedztwie.

Ze środków do dyspozycji Rady przeznaczono też:

* 500.000 zł na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Zakładu Utylizacji Odpadów Spółka z o.o. z siedzibą w Myślenicach,
* 350.000 zł na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z poprzedzającymi zmiany w budżecie uchwałami Rady w tym zakresie,
* 347.000 zł na remont budynku UMiG oraz zakup niezbędnego wyposażenia (sprzęt komputerowy, centrala telefoniczna),
* 59.445 zł na doposażenie jednostek OSP w sprzęt do ratownictwa techniczno-chemicznego,
* 60.000 zł na zakup narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego dla OSP w Jaworniku,
* 20.000 zł na zakup aparatów powietrznych (oddechowych na sprężone powietrze) dla OSP Śródmieście oraz Dolne Przedmieście,
* 20.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu osobowo-dostawczego dla Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach,
* 60.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu typu FURGON dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach.
* 50.000 zł na remont gminnego zasobu mieszkaniowego ze szczególnym uwzględnieniem budynków socjalnych w Jaworniku,
* 130.000 zł na zakup gruntów oraz odszkodowania związane z ich przejęciem,
* 140.000 zł na remont budynku Placówki Opiekuńczo-Profilaktycznej w Myślenicach,
* 186.000 zł na modernizację dachu MOKiS, wykonanie koncepcji wraz z projektem budynku dla potrzeb Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz prace remontowo-konserwatorskie zabytkowych kapliczek na terenie miasta i gminy.

Uchwałą w sprawie zmian w budżecie uporządkowane zostały również kwestie związane z udzielonym w 2006 roku, a wygasłym już poręczeniem kredytu dla PKS Myślenice oraz udzielonym aktualnie poręczeniem dla będącego w 100% własnością Gminy Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

Anita Kurdziel