Słoneczna do remontu

Słoneczna do remontu

Niebawem rozpocznie się długo oczekiwany generalny remont ul. Słonecznej na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do ul. Słowackiego. Na razie Zarząd Dróg Powiatowych unieważnił pierwszy przetarg ze względu na zbyt wysoką cenę jedynego oferenta. Został ogłoszony drugi przetarg z terminem składania ofert do 27 lipca. Zadanie obejmuje remont kratek ściekowych kanalizacji opadowej, przebudowę chodnika i nawierzchni jezdni

W ramach prac przygotowawczych już wykonano bezwykopową renowację kanalizacji opadowej (ZDP w Myślenicach) i sanitarnej (MZWiK w Myślenicach). Technologia ta polega na zastosowaniu wykładzin rurowych CIPP utwardzanych promieniami UV. Materiał konstrukcyjny rękawa, wprowadzanego do instalacji przez istniejące studzienki kanalizacyjne, stanowi żywica z włóknem szklanym. Wykładzinę, po wprowadzeniu, usztywnia się promieniami UV. Metoda ta pozwala uzyskać bardzo wysoką wytrzymałość remontowanego kanału przy minimalnym zawężeniu przekroju rury. Ponadto gmina Myślenice, jako właściciel sieci oświetleniowej, wykonała modernizację oświetlenia ulicznego.

Planowany remont

Zarząd Dróg Powiatowych unieważnił pierwszy przetarg ze względu na zbyt wysoką cenę jedynego oferenta. Został ogłoszony drugi przetarg z terminem składania ofert do 27 lipca 2017 r. Zadanie obejmuje remont kratek ściekowych kanalizacji opadowej, przebudowę chodnika i nawierzchni jezdni.

Chodnik przebudowany zostanie na całej długości i poszerzony do linii ogrodzeń posesji. W środkowej części remontowanego odcinka, chodnik będzie miał zmienną szerokość od 3 do 4 m. Poszerzony pozwoli na wykorzystanie go także w celach parkingowych, oczywiście w zgodzie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego.

Na całym remontowanym odcinku położona zostanie nowa nawierzchnia jezdni.

Ponadto w okolicy ul. Armii Krajowej od strony ul. Kazimierza Wielkiego zostanie wydzielony dodatkowy pas o długości 30-40 m dla lewoskrętów na parking przy Dekadzie.

Nie będzie pasa wielofunkcyjnego

Izba Gospodarcza w Dobczycach oraz przedstawiciele galerii handlowych wysunęli koncepcję wydzielenia w ciągu jezdni środkowego pasa wielofunkcyjnego, jak to się coraz częściej spotyka w wielu miejscach w Polsce. Starosta Myślenicki przeprowadził konsultacje na ten temat m.in. z przedstawicielami galerii handlowych działających przy tej ulicy z udziałem ZDP. Przedstawiono argumentację i wykonane analizy wykluczające tego typu rozwiązanie. Podobnie uznano, że nie ma też warunków na utworzenie na ul. Słonecznej normalnych pasów do lewoskrętów.

- Wewnętrzny pas wielofunkcyjny, rozdzielający przeciwne pasy ruchu i oddzielony od nich grubą linią przerywaną, ma służyć jedynie do zjeżdżania z drogi na posesję po lewej stronie lub włączania się do ruchu przy wyjeżdżaniu z tych posesji w lewo. W ustawie prawo o ruchu drogowym, w rozporządzeniu o znakach i sygnałach drogowych oraz w szczegółowych warunkach technicznych dla znaków i sygnałów drogowych takie rozwiązania nie są dopuszczalne. Tam, gdzie droga krzyżuje się z inną boczną, a także do ruchliwych obiektów przydrożnych, takich jak stacje benzynowe czy centra handlowe, stosuje się normalne wydzielone pasy do lewoskrętów, o jednym ustalonym kierunku ruchu. Na remontowanym odcinku ul. Słonecznej, ze względu na sąsiedztwo centrów handlowych, generujących duży ruch lewoskrętny, nie ma możliwości zastosowania pasa wielofunkcyjnego. Po przeprowadzonej analizie okazuje się, że nie można również zastosować normalnych pasów do lewoskrętów, segregujących i kanalizujących ruch o różnych relacjach, ze względu na zbyt dużą liczbę skrzyżowań z drogami bocznymi oraz zjazdów publicznych i indywidualnych po obu stronach ulicy - wyjaśnia Jerzy Grabowski, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych.

Jednocześnie Jerzy Grabowski wyjaśnia, że wykonane w latach ubiegłych inwestycje - takie jak np. rondo na skrzyżowaniu z ul. Kazimierza Wielkiego i zmiana organizacji ruchu na ul. Słowackiego wraz z przebudową skrzyżowań - upłynniły ruch na ul. Słonecznej i obecnie nie tworzą się już korki przy wylotach. Jednocześnie inwestycje te były przejawem szczególnej troski powiatu o dobro mieszkańców i przedsiębiorców w tym najbardziej ruchliwym rejonie miasta. Problemem utrudniającym ruch w niektórych porach dnia jest - jak twierdzi - deficyt miejsc parkingowych i nieuregulowany sposób zaopatrywania obiektów handlowych.

W czasie remontu

Planowane prace remontowe na pewno będą dużym utrudnieniem dla normalnego funkcjonowania ulicy, na której jest bardzo intensywny ruch i duże zagęszczenie obiektów handlowych i usługowych, dlatego tak dużą wagę inwestor przykłada do maksymalnie sprawnego przeprowadzenia remontu w jak najkrótszym czasie. Na czas remontu zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy, a zastępcza organizacja ruchu jest już opracowana i aktualnie jest opiniowana.

Ryszard Sobkowicz Ryszard Sobkowicz Autor artykułu

Nauczyciel i reporter, który ostatnie 25 lat poświęcił na relacjonowanie życia lokalnych społeczności - szczególnie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. (HISTORIA, WYDARZENIA, SAMORZĄD, KULTURA)