Sokół odrodzony cz.3z4

7 sierpnia 2008 Wydanie 28/2008
Sokół odrodzony cz.3z4
Poświęcenie sztandaru w kościele parafialnym Narodzenia NMP

Po przeszło pięcioletniej pracy z funkcji prezesa ustąpił Witold Rozwadowski. Odnowił się też gruntownie skład zarządu, jednak zmiany te nie zahamowały rozwoju Towarzystwa. Już w 2005 roku Sokół stał się największą organizacją społeczna ziemi myślenickiej i równocześnie największym klubem sportowym.

III kadencja

20 października 2004 roku, w czasie VIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków, w którym uczestniczyło 30 osób, wybrano władze na kolejną kadencję. Prezesem został Marek Mikoś, członkami zarządu: Tomasz Dyrda – wiceprezes, Bożena Wójtowicz – sekretarz, Zbigniew Trzciński – skarbnik oraz Ewa Funek, Ewa Jarząbek, Jacek Szostak, Zbigniew Szuba i Ewa Żądło. Członkami komisji rewizyjnej wybrani zostali: Ziemowit Kalinowski – przewodniczący, Witold Rozwadowski i Piotr Gorzelany.

Rok 2005 rozpoczął się spotkaniem opłatkowym, natomiast jeszcze przed feriami zorganizowano dla dzieci zabawę karnawałową, w której bawiło się około stu najmłodszych Sokołów.

15 lutego odbyło się IX Walne Zgromadzenie Członków. Uczestniczyło w nim 25 osób. W czasie obrad dokonano zmian w statucie oraz nadano tytuł honorowego członka pierwszemu prezesowi Towarzystwa – Witoldowi Rozwadowskiemu. Zmiany w statucie miały na celu dostosowanie zapisów do nowych ram prawnych jakie wprowadziła ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie. Kolejne X Walne Zgromadzenie Członków odbyło się 2 czerwca, uczestniczyło w nim 26 osób. Na WZC przyjęto sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe za poprzedni rok, ponadto dyskutowano o bieżących działaniach.

W czerwcu nagrody Burmistrza Myślenic, w dziedzinie sportu otrzymali m.in. zawodnicy Sokoła: para taneczna Marcin Jarząbek i Katarzyna Jagniewska oraz judoczka Katarzyna Piwowarczyk. Wzorem lat ubiegłych sekcja taneczna zorganizowała w tym roku dwa turnieje. Ponadto Towarzystwo uczestniczyło w obchodach Dni Myślenic oraz 25-lecia powstania NSZZ „Solidarność” organizując w ramach tej rocznicy zawody pływackie i pokazy taneczne. W ramach akcji lato zorganizowano m.in. obóz rekreacyjny dla chętnych ze wszystkich sekcji w Murzasichlu koło Zakopanego.

We wrześniu powołano nową sekcję – muzyczną, której kierownikiem został Piotr Gablankowski. Działalność sekcji opierała się na zespole muzycznym „Rokosz Band” oraz otwartych zajęciach muzyczno - tanecznych.  

Najważniejszym wydarzeniem dla Towarzystwa w roku 2005 było przyjęcie sztandaru. Uroczystości z tym związane splotły się z obchodami Święta Niepodległości. Sztandar został poświęcony w czasie uroczystej Mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. prałata Karola Jarosza. W poczcie sztandarowym wystąpili wychowankowie Towarzystwa: Wojciech Matoga, Anna Wójtowicz i Urszula Hajduk. Po Mszy delegacja Sokoła złożyła kwiaty pod Pomnikiem Niepodległości. Następnie odbyła się uroczysta akademia w sokolni, w której uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych: gminy - burmistrz Maciej Ostrowski i przewodniczącym rady miejskiej Jerzy Grabowski oraz powiatu - starosta Adam Gumularz i wicestarosta Władysław Kurowski, a także poseł na Sejm RP Marek Łatas oraz księża – ks. prałat Karol Jarosz i ks. Leszek Harasz. Spotkanie prowadził Piotr Gablankowski a oprawę muzyczną zapewnił sokoli zespół „Rokosz Band”.    

W odtworzenie historycznego sztandaru Sokoła zaangażowali się szczególnie honorowi członkowie Towarzystwa państwo Emilia i Andrzej Batorscy. Natomiast głównymi fundatorami byli państwo Katarzyna i Maciej Ostrowscy oraz Bogusław Kowalcze i Marek Łatas. Ponadto na sztandar złożyli się członkowie i sympatycy Towarzystwa: Jerzy Grabowski, Bronisław Poradzisz, Tomasz Janas, Jerzy Cachel, Robert Kęsek, Józef Moskal, Marek Ćwierz, Zenon Kasprzyk, Adam Gielas, Andrzej Urbański, Janusz Kościelniak, Mieczysław Kęsek, Andrzej Pułka, Ewa Funek, Anna Ostrowska – Biela, Zbigniew Szuba, Tomasz Trojan, Grzegorz Lech, Tomasz Dyrda, Jacek Szostak, Piotr Gorzelany, Jan Dziadkowiec, Tadeusz Jarząbek, Zbigniew Trzciński, Bożena Wójtowicz, Witold Rozwadowski, Józef Błachut, Teresa Jednaka, Marek Mikoś.

W roku 2005, zaledwie po siedmiu latach działalność TG Sokół stał się największą organizacją społeczno – kulturalną ziemi myślenickiej. Towarzystwo prowadziło działalność w kilku obszarach: sporcie, kulturze i pomocy społecznej realizując swoje nadrzędne zadanie – wychowywanie młodego pokolenia. W czterech sekcjach młodzieżowych (judo, tanecznej, pływackiej, koszykówki) stale ćwiczyło przeszło 300 dzieci. Zawodnicy tych sekcji uczestniczyli w regularnych zawodach organizowanych przez polskie związki i stowarzyszenia grupujące dane dyscypliny sportu odnosząc liczne sukcesy w makroregionie i pierwsze na arenie ogólnopolskiej. Ponadto w trzech sekcjach dla dorosłych (judo, tanecznej, koszykówki) ćwiczyło przeszło 40 osób; w nowo powstałej sekcji muzycznej działał zespół, który zapewnia oprawę muzyczną w licznych imprezach Towarzystwa; natomiast Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna prowadziła zajęcia dla około 30 dzieci. Budżet tego roku zamknął się kwotą 262.412 zł, z czego dotacje stanowiła 131.950 zł, w tym dotacja z UMiG Myślenice na prowadzenie Świetlicy - 84.450 zł. Ponadto dotacje na działalność sportową, w tym: z gminy Myślenice oraz  po raz pierwszy z ministerstwa sportu na działalność sekcji tanecznej oraz z programu „Ekologia w sporcie” na działalność sekcji judo i wsparcie z samorządu województwa małopolskiego na zawody pływackie i turniej tańca.

W spotkaniu opłatkowym 28 stycznia 2006 roku uczestniczyli liczni goście: m.in. poseł na Sejm RP Leszek Murzyn oraz księżą, a wśród nich kapelan TG Sokół w Myślenicach - ks. Jan Jurczak, którego po długich staraniach zarządu, przydzielił Towarzystwu proboszcz parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Myślenicach ks. dziekan Karol Jarosz. Opłatek uświetniły występy Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Myślenicka” oraz  chóru męskiego „Cantamus” z parafii św. Marcina w Kępnie, który brał udział w ogólnopolskim festiwalu chórów – „Kolędy i Pastorałki” organizowanym przez Myślenicki Ośrodek Kultury. Członkowie chóru wykonali dla Sokołów niezapomniany koncert kolęd. Tradycyjne już na spotkaniu opłatkowym wręczono nagrody wyróżniającym się trenerom i  zawodnikom, otrzymali je: Grzegorz Lech – trener koordynator sekcji judo oraz jego wychowanek Mikołaj Szostak, zdobywca brązowego medalu Mistrzostw Polski juniorów, a także wyróżniająca się para taneczna Filip Mikoś i Małgorzata Trzcińska oraz grupa młodych pływaków, których starty w zawodach makroregionu budziły nadzieję na rozwój ich talentu.

Wcześniej, bo już 24 stycznia zarząd powołał Jarosława Szlachetkę na Naczelnika Wyszkolenia Sokolego. Jego zadaniem jest koordynowanie pracy wszystkich sekcji i działów Towarzystwa oraz wspieranie w pracy zarządu, kierowników sekcji i trenerów. Jednym z jego pierwszych działań było przygotowanie XI Walnego Zgromadzenia Członków, które odbyło się 8 lutego. Uczestniczyło w nim 32 członków oraz goście – poseł na Sejm RP Marek Łatas i burmistrz Maciej Ostrowski. Głównym tematem WZC było przyjęcie sprawozdania i bilansu za poprzedni rok oraz uchwalenie preliminarza budżetowego na ówczesny rok. Ponadto członkowie wysłuchali informacji na temat prac poselskich Marka Łatasa oraz informacji na temat inwestycji sportowych w gminie, które przedstawił burmistrz. 

Od marca sekcja muzyczna wzbogaciła się o grupę cheerleaders - łącznie 20 dzieci – zajęcia prowadziła trener Anna Łotocka (ćwiczenia odbywają się w sokolni). W tym też miesiącu powołano do życia sekcję narciarską, jej kierownikiem został Cezary Jaros, a trenerem koordynatorem Mateusz Miska. Ich zadaniem było przygotowanie działalności sekcji w sezonie 2006/2007 na nowo powstałym stoku stacji narciarskiej Chełm. W ramach obchodów święta 3 Maja - Towarzystwo zorganizowało na myślenickim Rynku IV Bieg Konstytucji oraz pokazy par tanecznych i grupy cheerleaders.  Ponadto tancerze Sokoła uczestniczyli w obchodach Dni Myślenic – w czerwcu. W wakacje zorganizowano obóz sportowo – rekreacyjny nad Zalewem Solińskim (w ferie zimowe Sokoły wyjeżdżały na obóz do Kluszkowiec). Nagrodę Burmistrza za osiągnięcia sportowe otrzymali zawodnicy: sekcji pływackiej - Klaudia Galus i judo - Mikołaj Szostak oraz trener sekcji judo Grzegorz Lech.

4 października odbyło się XII Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków, w którym uczestniczyło 26 osób. Głównym tematem było ustalenie składek członkowskich. Po długiej debacie podwyższono składki dla członków uczestników ustalając je na 50 zł za miesiąc.

W tym miesiącu, na plantach przy Sokole odbył się turniej judo – uczestników Mistrzostw Polski juniorów oraz pokazy młodych adeptów tej olimpijskiej dyscypliny. Po zawodach sportowcy i działacze spotkali się z przedstawicielami władz samorządowych w Restauracji „Stek”.

cdn

Witold Rozwadowski