Sprawozdanie SP ZOZ i Program Współpracy z NGO

Region 12 grudnia 2017 Wydanie 44/2017
Sprawozdanie SP ZOZ i Program Współpracy z NGO

Przedmiotem obrad XLVII sesji Rady Powiatu Myślenickiego, której przewodniczył Tadeusz Żaba było omówienie i podjęcie uchwał m.in. w sprawie wyboru firmy audytorskiej badającej roczne sprawozdanie finansowe SP ZOZ w Myślenicach za rok 2017 i 2018. Wybrano Kancelarię Biegłego Rewidenta - Janina Przytuła-Wrońska z Krakowa

Przyjęto również Program współpracy Powiatu Myślenickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. Podjęto uchwały dotyczące nadania Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego” dla: Caritas Archidiecezji Krakowskiej oraz Andrzeja Kruczka.

Następnie radni podjęli uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia zasadniczych szkół zawodowych (w branżowe szkoły I stopnia) wchodzących w skład następujących szkół: ZSTE im. M. Reja w Myślenicach, ZS im. A. Średniawskiego w Myślenicach, ZS im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach, ZSZiO w Sułkowicach, ZSOiZ im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu.

Określono również zadania i wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2017 r. Do zadań w tym zakresie należy zatrudnianie i rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych, rehabilitacja społeczna i formy wspomagające. Kwota na ich realizację to łącznie: 2.212.671, 74 złotych.

Kolejne uchwały podjęto w sprawie: wyrażenia woli przystąpienia przez Powiat Myślenicki do realizacji programu PFRON pod nazwą „Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III” w 2018 roku; ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów na parkingu strzeżonym na terenie Powiatu Myślenickiego; zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myślenickiego; zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2017.

WSPIFE