Sprawozdanie z budżetu 2007

8 maja 2008 Wydanie 16/2008
Sprawozdanie z budżetu 2007
Wykonanie dochodów wg. ważniejszych źródeł na 31 grudnia 2007

Budżet Miasta i Gminy Myślenice na rok 2007 uchwalony został przez Radę Miejską Uchwałą Budżetową Nr 26/V/07 z dnia 9 lutego 2007 roku. Plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów przedstawiał się następująco...

W trakcie roku budżetowego Rada Miejska podjęła 10 uchwał, a Burmistrz wydał 15 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie.

Ostateczne wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

Przychody w wysokości 11.603.516,27 zł z tego:
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska – 1.225.415,33 zł
- kredyty bankowe – 7.575.738 zł

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 2.802.362,94 zł

Rozchody w kwocie 2.690.615 zł z tego:
- spłata rat kredytów i pożyczek – kwota 1.780.615 zł
- udzielone pożyczki z budżetu – kwota 710.000 zł
- wykup obligacji – 200.000 zł

Dochody budżetowe w 2007r. zostały zrealizowane w kwocie ogółem 100.761.425,56 zł.

Wydatki budżetowe w 2007r. zostały zrealizowane w kwocie ogółem 106.255.032,01 zł.

Różnica między zrealizowanymi dochodami i wydatkami powiększona o przychody i pomniejszona o rozchody, czyli tzw „wolne środki” (lub nadwyżka) wynoszą 3.419.294,82 zł

Dochody

Elementarnym źródłem uzyskiwanych przez naszą Gminę dochodów była subwencja ogólna z budżetu państwa (w tym jej oświatowa część) – 27,06 % dochodów ogółem. Drugie miejsce przypadło udziałom w podatkach państwowych (udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie Gminy oraz w podatku dochodowym od osób prawnych mających tu siedzibę) – 20,01%, a na trzecim miejscu znalazły się dochody z mienia – 17,74% (w tym wpływy ze sprzedaży nieruchomości, wpływy z rat ze sprzedaży mieszkań komunalnych oraz wpływy ze zbycia udziałów w PKS Myślenice). Następną pozycję stanowią podatki i opłaty lokalne (m.in. podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od spadków i darowizn, od środków transportowych, czynności cywilnoprawnych oraz opłata skarbowa) - 16,40%, dotacje celowe – 14,70 oraz pozostałe dochody, obejmujące m.in. wpłaty za czesne i żywienie w przedszkolach, żywienie w świetlicach szkolnych, darowizny, opłaty za miejsca na cmentarzach, opłaty parkingowe – łącznie 4,09 % dochodów ogółem.

Wydatki

Ostateczny plan wydatków, stanowiący nieprzekraczalny limit w wysokości 107.274.399 zł zrealizowany został w kwocie 106.255.032,01 zł, tj. w 99,05 %. (wykres 2)

Analogicznie jak w latach poprzednich, najwięcej środków przeznaczono na utrzymanie oświaty (szkół podstawowych, przedszkoli, gimnazjów) – blisko 36 %, pomoc społeczną - 13,61%, administrację – 8,17% oraz na poprawę infrastruktury drogowej – 6,91%.

Największy udział w wydatkach budżetu stanowią niezmiennie wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych. Wśród pozostałych wydatków bieżących kolejne pozycje zajmują świadczenia społeczne – 11.943.555,45 zł, zakup materiałów i wyposażenia, w tym przede wszystkim placówek oświatowych ale także urzędu – 1.915.416,08 zł, zakup energii elektrycznej i cieplnej na potrzeby wszystkich jednostek organizacyjnych -1.956.917,05 zł, pozostałe usługi ( pocztowe, telefoniczne, komunalne oraz umowy zlecenia i o dzieło, a wśród nich zimowe utrzymanie dróg) – 4.712.944,59 zł.

Wydatki majątkowe w 2007 roku osiągnęły rekordowy poziom 38.240.364,82 zł i związane były przede wszystkim z zakupem nieruchomości, w tym z przeznaczeniem na utworzenie parku przemysłowo-technologicznego -16.907.519,20 zł, wydatkami na drogi – 6.138.579,45 zł, inwestycjami w budynkach oświatowych – 4.064.564,85 zł, uporządkowaniem gospodarki ściekowej i ochroną środowiska – 3.389.584,48 zł, inwestycjami w obiekty sportowe – 6.161.435,36 zł, dotacjami dla myślenickiej Policji, Państwowej Straży Pożarnej i szeregiem innych zrealizowanych zadań. (wykres 3)

Po dokonaniu szczegółowej oceny sytuacji finansowej, Międzynarodowa Agencja Ratingowa Fitch Ratings przyznała Gminie Myślenice w listopadzie 2007 r. długoterminowy rating krajowy na poziomie „BBB” (pol). Długoterminowa perspektywa ratingu jest pozytywna.

 

Krajowy rating na poziomie „BBB” oznacza odpowiednią wiarygodność kredytową w porównaniu do innych podmiotów ocenianych w tym samym kraju.

Zmiana perspektywy ratingu ze stabilnej (przyznanej w poprzednich latach) na pozytywną odzwierciedla poprawę elastyczności finansowej Myślenic dzięki rozwijającej się bazie podatkowej, która wpłynęła na wzrost dochodów podatkowych.

Do zapoznania się z pełnym sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Myślenice – w tym również w układzie zadaniowym, zapraszamy na stronę internetową : www.myslenice.pl

W dalszej części obrad Rada Miejska dokonała również zmian w obecnie funkcjonującym budżecie. Tym razem nie były one liczne; przede wszystkim dokonano zabezpieczenia wkładu własnego Gminy w wys. 1,2 mln zł na realizację inwestycji budowy boiska sportowego na Zarabiu, przy czym działania te związane są bezpośrednio z programem „BLISKO BOISKO”, w ramach którego pozyskać można 300 tys. dofinansowania (ze środków Ministerstwa Sportu oraz PZU). Ponadto Radni zadecydowali o zmianach w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym – w roku 2009 Gmina Myślenice przekaże Powiatowi pomoc finansową na realizację inwestycji drogowych w związku z planowanym przez Powiat Myślenicki pozyskaniem środków z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (możliwości pozyskania środków na inwestycje drogowe nie posiadają gminy). W ramach tych działań planuje się wykonać ok. 3,5 km nawierzchni dróg oraz wybudować chodniki w sołectwach Droginia – ok. 1 km, Łęki – ok. 0,6 km, Trzemeśnia – ok. 0,6 km. Udzielenie pomocy w tym zakresie będzie kontynuacją działań z roku 2008 oraz lat poprzednich.

Pozostałe zmiany polegające zarówno na dokonaniu zwiększenia wydatków jak i dochodów, w tym przede wszystkim na inwestycje i zakupy inwestycyjne, związane są z otrzymaniem środków z budżetu Gminy Pcim na realizację inwestycji drogowych, otrzymanej darowizny na promocję miasta oraz koniecznością zabezpieczenia środków na przyznawane corocznie nagrody w dziedzinie sportu.

Anita Kurdziel - Skarbnik Gminy