Życzenia

Stanowiska związków zawodowych i starostwa w kwestii prywatyzacji szpitala

17 kwietnia 2008 Wydanie 14/2008
Stanowiska związków zawodowych i starostwa w kwestii prywatyzacji szpitala
Związki zawodowe nie zgadzają się z decyzją o prywatyzacji szpitala, fot. Piotr Jagniewski

Do naszej redakcji zostało skierowane pismo określające stanowisko Zakładowych Organizacji Związkowych (OZZPiP i NSZZ „Solidarność”) działających w myślenickim szpitalu ws. wyrażenia zgody przez Radę Powiatu Myślenickiego na wydzierżawienie nieruchomości użytkowanych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach.

Wyrażamy kategoryczny sprzeciw przeciwko likwidacji SPZOZ w Myślenicach i wydzierżawienie nieruchomości na okres do 30 lat prywatnemu inwestorowi ponieważ, może to w znaczący sposób utrudnić dostęp do świadczeń medycznych mieszkańcom powiatu myślenickiego. Z dokumentu jaki przedstawił Pan Starosta Stanisław Chorobik wynika, że istnieje kilka możliwości pomocy szpitalowi. Z posiedzenia Rady Społecznej i Sesji Rady Powiatu Myślenickiego wynika, że Starosta i Zarząd Powiatu rozważał 2 warianty z których wybrał wariant pierwszy:

1. wydzierżawienie mienia SPZOZ i przekazanie kontraktu prywatnemu inwestorowi lub
2. utworzenie spółki ze 100 % udziałem powiatu.

Wybranie I wariantu tj. dzierżawa szpitala do 30 lat prywatnemu inwestorowi, to chyba najgorszy wariant dla mieszkańców naszego powiatu. Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że taka forma prywatyzacji dotknie najbardziej ludzi biednych i mało zamożnych, a takich w naszym powiecie nie brakuje. Prywatny dzierżawca nastawiony głównie na zysk poprzez sprzedaż swoich usług w przypadku wykorzystania wszystkich procedur finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia nie pozwoli sobie na leczenie bezpłatnie pacjentów jak do tej pory czynił to szpital.

Będzie przyjmował pacjentów za pełną odpłatnością. Kontrakt z NFZ w roku 2007 wystarczył zaledwie od stycznia do lipca. Jeżeli inwestor będzie kierował się tylko ekonomią i rozłoży kontrakt na cały rok, to powstaną gigantyczne kolejki, a to z kolei powodować będzie, że dostępność poprawi się tylko tym, którzy są dobrze sytuowani, bo stać ich będzie na wykupienie usługi.

Pan Starosta na każdym spotkaniu poświęconemu prywatyzacji Szpitala nie dawał gwarancji, że po przejęciu przez prywatnego właściciela działalność Szpitala nie zostanie ograniczona. Ponadto stwierdzał jednoznacznie, że tego typu zapisy nie znajdą miejsca w umowie z przyszłym inwestorem. W praktyce oznacza to, że będą likwidowane oddziały. Dlatego też pacjenci zmuszeni będą szukać pomocy w szpitalach krakowskich lub po prostu nie będą się leczyć. Nie bez znaczenia jest fakt, że Powiat Myślenicki to bardzo rozległy teren na którym mieszka ok.. 120 tysięcy mieszkańców, a dojazd do najbliższego krakowskiego szpitala może zająć nawet ok. dwóch godzin, co niewątpliwie wiąże się z dużym utrudnieniem i dodatkowymi kosztami dla ludzi chorych. Nasuwa się jeszcze jednio pytanie co stanie się gdy w stanie nagłego zagrożenia życia karetka będzie musiała pędzić z pacjentem do Krakowa, kiedy czasami liczą się minuty?

Wybranie II wariantu tj. przekształcenie SPZOZ w spółkę ze 100% udziałem powiatu daje większą gwarancję, że władze Powiatu Myślenickiego będą mieć wpływ na dalsze funkcjonowanie Szpitala i zapobieganie ograniczeniu potrzebnej działalności jak również dostępności do usług medycznych dla wszystkich mieszkańców. Ponadto Powiat będzie zmuszony to sprawowania rzetelnej kontroli nad zarządzaniem tak aby jednostka nie popadała w długi, które mogłyby doprowadzić do jej likwidacji.

Podjęcie decyzji przez Pana Starostę i Zarząd powiatu o wyborze pierwszego wariantu oraz pośpiech w dążeniu do zrealizowania tego planu stawia wiele pytań na które brak jest jednoznacznych odpowiedzi!

Małgorzata Kruzel - OZZPiP
Roman Orzechowski - NSZZ „Solidarność”

Stanowisko związków zawodowych SP ZOZ poparł także Zarząd Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność”

Stanowisko starosty powiatowego Stanisława Chorobika skierowane do Rad Gmin i radnych gminnych w powiecie myślenickim. W związku z pismem przewodniczących związków zawodowych SP ZOZ w Myślenicach, które zostało wysłane do wszystkich Radnych oraz Rad Gmin naszego Powiatu, oświadczam co następuje:

Nieprawdziwe jest stwierdzenie, iż wybrany przez Zarząd sposób przekształcenia jest najgorszym dla mieszkańców. Forma przekształcenia proponowana przez Zarząd pozwala pozyskać inwestora, który zobowiązany będzie dokonać koniecznych inwestycji w celu poprawy warunków leczenia w Szpitalu co niewątpliwie będzie z korzyścią dla pacjentów. Dzierżawa pozwoli również pozyskać dodatkowe środki finansowe na spłatę przejętego przez Powiat zadłużenia SPZOZ, co zmniejszy zagrożenie realizacji pozostałych zadań Powiatu.

Nieprawdziwe jest również stwierdzenie o perspektywie w pełni odpłatnego świadczenia usług przez podmiot prywatny jak twierdzą związki zawodowe „nastawiony głównie na zysk”. Istotą przekształcenia proponowanego przez Zarząd Powiatu jest przejęcie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia przez wyłoniony w drodze odpowiednich procedur podmiot. Jest to gwarancją bezpłatnego dostępu do usług szpitalnych w pełnym dotychczasowym zakresie, a równocześnie nie wyklucza poszerzenia zakresu świadczonych usług medycznych (przykładem bezpłatnego dostępu do usług medycznych świadczonych przez podmioty prywatne mogą być funkcjonujące na terenie gmin Niepubliczne ZOZ-y prowadzące na podstawie kontraktów z NFZ działalność w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej). Obecnie w Polsce funkcjonuje około 220 szpitali przekształconych w Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, w tym tylko w województwie małopolskim ponad 40.

Pragnę stwierdzić, że na moim stanowisku nie byłbym osobą odpowiedzialną, gdybym pozwolił na przekształcenie skutkujące ograniczeniem dostępności mieszkańców do usług w zakresie lecznictwa szpitalnego (zamkniętego). Zapewniam, że obecnie w swojej pracy poświęcam najwięcej uwagi, troski i wysiłków tej tak istotnej dla mieszkańców powiatu sprawie. Dodatkowo proponowany przez nas sposób przekształcenia w swoim założeniu umożliwia wszystkim pracownikom SPZOZ podjęcie pracy w nowym podmiocie.

Chcę podkreślić, że zgodnie z obowiązującym prawem każda z form przekształcenia SPZOZ jest poprzedzona niezauważalnym dla pacjentów procesem likwidacji. Dezinformacyjne działania Związków Zawodowych mogą doprowadzić do rezygnacji pacjentów z usług myślenickiego szpitala, a to jest prawdziwym zagrożeniem jego funkcjonowania.

Ubolewam, że w taki sposób wypowiadają się związki zawodowe, które od lat blokują wszelkie działania naprawcze, co w konsekwencji doprowadziło do obecnej trudnej sytuacji finansowej SP ZOZ w Myślenicach. Podobne działania związków zawodowych utrudniające przeprowadzenie procedur wydzielenia części usług miały miejsce podczas procesu przekazania nowemu prywatnemu podmiotowi prowadzenia w wydzierżawionych od SP ZOZ pomieszczeniach poradni nefrologicznej wraz ze stacją dializ. Wówczas jedynie determinacja Rady oraz Zarządu Powiatu doprowadziła do sfinalizowania tej procedury i podpisania umowy. W tym przypadku nie potwierdził się również czarny scenariusz związków zawodowych dotyczący odpłatnego świadczenia usług przez nowy prywatny podmiot. Firma w komfortowych warunkach realizuje świadczenia na rzecz pacjentów bezpłatnie na podstawie przejętego kontraktu z NFZ.

Na koniec należy sobie zadać pytanie gdzie była - podnoszona w przesłanym do Państwa piśmie związków zawodowych - troska o dobro pacjenta kiedy organizowały na terenie szpitala strajki w tym głodowe nie wyłączając tej najgorszej formy z odejściem od łóżek pacjentów, pozostawieniem chorych dzieci i noworodków bez opieki?

W związku z zaistniałą sytuacją deklaruję udział przedstawicieli Zarządu Powiatu w posiedzeniach organów Gmin w celu wyjaśnienia wszystkich wątpliwości.

Stanisław Chorobik
Starosta Powiatowy