Starodroże Zakopianki

Starodroże Zakopianki

Mimo trudnej sytuacji, związanej z epidemią koronawirusa, inwestycja w Głogoczowie jest realizowana zgodnie z planem.

W 2019 r. gmina Myślenice złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pod nazwą: „przebudowa drogi gminnej w km od 0+094,10 do  km 1+014,20 w miejscowości Głogoczów, Gmina Myślenice” do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Programu Funduszu Dróg Samorządowych. Przebudowa drogi otrzymała dofinansowanie w wysokości 80% wartości kosztów kwalifikowanych.

Umowa na dofinansowanie zadania w kwocie 2 680 899,00 zł została podpisana z Wojewodą Małopolskim 20.12.2019 roku. Już 9 stycznia 2020 r. nastąpiło przekazanie terenu budowy. Rozliczenie inwestycji będzie miało charakter kosztorysowy, stąd dokładne środki finansowe przeznaczone na to zadanie, będą znane już po rozliczeniu zadania.

Zadanie realizowane jest na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez projektanta mgr inż. arch. Pawła Bicza, która została przyjęta zgłoszeniem robót w czasie poprzedniej kadencji samorządu. Przyjęte rozwiązania projektowe przebudowy drogi spełniają wymagania związane z zasadami ubiegania się o dofinansowanie w ramach Funduszu

Dróg Samorządowych. W dokumentacji projektowej ujęto elementy, które zapewnią poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu.

Droga „Starodroże” jest drogą publiczną, połączoną z drogami publicznymi wyższej kategorii, tj. z drogą krajową oraz drogą powiatową. Po przebudowie droga ta posiadać będzie jezdnię jednopasową, dwukierunkową o szerokości 6,0m, wyposażoną w zatokę postojową, przejście dla pieszych zlokalizowane przy budynku szkoły podstawowej oraz wyniesione przejście dla pieszych w rejonie „Lewiatana”. Obydwa przejścia dla pieszych będą wyposażone w sygnalizację ostrzegawczą w postaci żółtych świateł pulsujących.

Wzdłuż drogi wykonany zostanie chodnik lewostronny o szerokości 2,0 m na odcinku ok. 450 m, natomiast wzdłuż prawej strony będzie wykonana ścieżka pieszo-rowerowa o szerokości 3,0 m na długości ok. 780m. Właściwe odwodnienie korpusu drogowego zapewni kanalizacja opadowa wraz z kratkami ściekowymi oraz odwodnienia liniowe na zjazdach.

Wzdłuż drogi zlokalizowane zostaną miejsca postojowe prostopadłe i równoległe w zależności od możliwości wynikających z szerokości pasa drogowego. Na całej długości wykonane zostanie oświetlenie uliczne, wyposażone w nowoczesne źródła światła typu LED, a także w aktywną tablicę z pomiarem prędkości pojazdu. Powstanie również oznakowanie pionowe i poziome adekwatne do nowej organizacji ruchu.

W ramach kompleksowej modernizacji drogi wykonano do tej pory: budowę kanalizacji opadowej wraz ze studniami rewizyjnymi, okablowanie i montaż fundamentów słupowych pod oświetlenie drogi, montaż krawężników na całej długości drogi oraz montaż obrzeży chodnikowych.

Sukcesywnie wykonywana jest podbudowa tłuczniowa pod chodniki i miejsca postojowe.

Kontynuowane jest układanie chodników z kostki betonowej na podbudowie betonowej i podsypce cementowo-piaskowej oraz montaż odwodnień liniowych na zjazdach indywidualnych.

W dn. 12 maja br. zostało wykonane frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej w celu uzyskania projektowanej niwelety drogi. Materiał z rozbiórki wykorzystany został do bieżącej naprawy dróg na terenie gminy Myślenice.

W najbliższym czasie w zależności od warunków pogodowych planowane jest profilowanie masą asfaltową, a następnie układanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego na całej szerokości jezdni. Będzie się to wiązało z chwilowymi utrudnieniami w ruchu. Stąd też apel wykonawcy robót o wyrozumiałość oraz ostrożne poruszanie się w obrębie wykonywania robót.

W trakcie prac ze względu na zmiany, które nastąpiły w miejscu planowanych robót pomiędzy terminem opracowania dokumentacji projektowej, a rozpoczęciem robót występowały problemy techniczne, które dzięki współpracy projektanta oraz inspektorów nadzoru na bieżąco są rozwiązywane zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, a przede wszystkim muszą być zgodne z zasadami Programu Funduszu Dróg Samorządowych oraz złożonym wnioskiem o dofinansowanie.

Z tego też powodu na obecnym etapie Gmina Myślenice nie może dokonywać znaczących zmian projektowych zgłaszanych przez mieszkańców, które mogłyby spowodować brak możliwości rozliczenia zadania lub utratę przyznanych środków finansowych.

Każda przebudowa i modernizacja niesie za sobą pytania między innymi ze strony mieszkańców i użytkowników. Kierowane są one zarówno do burmistrza, urzędu jak i do wykonawców. Dotyczą remontu i ostatecznego kształtu przebudowywanej drogi. O komentarz w sprawie modernizacji drogi poprosiliśmy Audytora Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Iwonę Gryglak

- Starodroże zakopianki przebiegające przez centrum wsi Głogoczów zostaje właśnie poddane remontowi.  Dotychczas szeroki i niezagospodarowany pas drogi, który stwarzał zagrożenie zyskuje nowy bezpieczny charakter. W ramach planowanych robót wyremontowany zostanie blisko kilometrowy odcinek drogi. Wydzielona jezdnia, chodniki, ścieżka pieszo – rowerowa, zatoki autobusowe oraz zatoki parkingowe wpłyną znacząco na poprawę bezpieczeństwa najmłodszych niechronionych użytkowników drogi uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Głogoczowie. Uporządkowany i posegregowany ruch ograniczy możliwość wykonywanie niebezpiecznych manewrów, wymusi redukcję prędkość, uporządkuje parkowanie oraz stworzą bezpieczne miejsca dla przejść przez jezdnię.

Wykonywany remont w znaczący sposób wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców wsi i użytkowników drogi, a zastosowane rozwiązania ograniczą prędkość kierowców, którzy zjeżdżając z DK 7 nr nie dostosowują się często do zmiany charakteru drogi.Miejmy nadzieję, że trudne warunki, z jakimi przyszło się zmierzyć wykonawcy, nie wpłyną na termin realizacji inwestycji i wkrótce będziemy mogli pojechać zmodernizowaną drogą w komfortowy i bezpieczny sposób.

 

Marek Stoszek Marek Stoszek Autor artykułu

Prezes myślenickiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. Badacz i propagator historii, kultury i tradycji naszego regionu. Od września 2019 redaktor naczelny Gazety Myślenickiej.